Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXXII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXXII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

18 września 2019 roku odbyło się XXXII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podczas którego pozytywnie rozpatrzono wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Davidowi L. Wrightowi.

 

W dalszej części posiedzenia  podjęto dziewięć uchwał w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podjęto uchwałę dotyczącą określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz zatwierdzono wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Następnie Senat podjął uchwały dotyczące zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Senat podjął również uchwały w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej i Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz stwierdził wygaśnięcie mandatu członka Senatu – prof. dr hab. Antoni T.Miler (WL) i przedstawicieli studentów:  Dajana Fiksa (WMWZ) i Wojciech Dunajewski (WTD).

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXXII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP

http://skylark.up.poznan.pl/repozytorium/wykaz-uchwa%C5%82-senatu-upp-kadencja-2016-2020-0

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

 

 

WYDZIAŁY