Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Wsparcia i Rozwoju | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Centrum Wsparcia i Rozwoju

 

 

Rozwój osobisty, doradztwo zawodowe, rozwijanie współpracy z pracodawcami, szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne, w tym wsparcie w sytuacjach trudnych i/lub kryzysowych, naruszających poczucie bezpieczeństwa danej osoby, poprawa dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - to tylko przykłady wsparcia, z których mogą korzystać studenci, kadra uniwersytecka oraz absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o którym mowa w Zarządzeniu nr 14/2020 Rektora UPP z dnia 3 lutego 2020 roku powołujące Centrum Wsparcia i Rozwoju (CWR)".

Plan utworzenia Centrum powstał jako inicjatywa grupy specjalistów zajmujących się problematyką psychologiczną i społeczną zatrudnionych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest on wynikiem analizy rosnących potrzeb wspólnoty uniwersyteckiej w zakresie wsparcia jej członków w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem osobistym i relacjami interpersonalnymi, a także zawodowych związanych z karierą i rynkiem pracy.

„Diagnoza aktualnej sytuacji wskazuje, że również wsparcie psychologiczne, w tym tzw. „interwencja kryzysowa” jawią się, jako bardzo pożądany aspekt działania projektowanego Centrum”. – Mówi prof. dr. hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów inicjator powstania Centrum - „Przewidywanym rezultatem tej inicjatywy będą poprawa efektywności realizacji ustawowych zadań Uniwersytetu, zwłaszcza w zakresie kształcenia na studiach, wychowywania studentów, pozytywnego oddziaływania na społeczności lokalne i regionalne oraz jakości transferu wiedzy do gospodarki za pośrednictwem kompetentnych absolwentów”.

Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołane zostało w celu:

  • wspierania kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników w różnych aspektach ich aktywności związanej z UPP;
  • rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych studentów i pracowników UPP;
  • wspierania studentów w równym dostępie do edukacji;
  • stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w rekrutacji, kształceniu oraz działalności naukowej;
  • wspomagania UPP, jego pracowników i studentów poprzez interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
  • wspierania UPP w pełnieniu jego misji oraz uczestniczenie w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku.

Głównymi obszarami aktywności Centrum jest aktywność Biura Karier, w tym rozwijanie relacji z pracodawcami, pośrednictwo pracy, organizacja wydarzeń i utrzymywanie kontaktów z absolwentami; doradztwo zawodowe i doradztwo w sprawach przedsiębiorczości; coaching i rozwój osobisty, w tym coaching umiejętności; wsparcie psychologiczne, w tym „interwencja kryzysowa” oraz wsparcie indywidualne; poprawa dostępności UPP dla osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Wsparcia i Rozwoju pozostaje zespołem otwartym, którego zadaniem jest reagowanie na pojawiające się potrzeby w zmieniających się okolicznościach w obszarach aktywności Uniwersytetu. W przypadku zaistnienia takiej konieczności do współpracy zapraszani będą specjaliści, a także studenci, którzy w oparciu o metodę „peer to peer” będą mogli wspierać swoich rówieśników. Centrum wspierają i współuczestniczą w jego działaniach Pełnomocnicy Rektora: ds. osób z niepełnosprawnościami, ds. profilaktyki uzależnień, ds. społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ds. równego traktowania.

ZDALNY PUNKT WSPARCIA CWR

Centrum Wsparcia i Rozwoju zamierza analizować sytuację kształcenia akademickiego we współczesnym świecie i reagować na zmieniające się potrzeby, dostosowując do nich oferowane wsparcie. Dlatego pierwszą inicjatywą niedawno powstałego Centrum Wsparcia i Rozwoju, będącą odpowiedzią na zaistniałą sytuację i związany z nim stan zagrożenia epidemicznego, jest powołanie zdalnego punktu wsparcia CWR. „Przymus pozostania w domu może powodować u każdego z nas ogromny dyskomfort psychiczny i narastające poczucie odosobnienia, pogłębiane znaczną ilością niesprawdzonych informacji o katastroficznej treści”. – Mówi prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska Pełnomocnik Rektora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni. – „W związku z tym, jako członkowie grupy, która zainicjowała powstanie Centrum Wsparcia i Rozwoju przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pragnąc wesprzeć wszystkich członków wspólnoty akademickiej UPP uruchomiliśmy zdalny punkt wsparcia CWR”.

 

Pracownicy, w tym specjaliści z zakresu psychologii i terapeuci, pełnią dyżur telefoniczny (61 846 6691) i mailowy (cwr@up.poznan.pl(link sends e-mail)) Pracownicy Centrum Wsparcia i Rozwoju służą wsparciem społeczności akademickiej UPP.

 

WYDZIAŁY