Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Podstawa prawna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Podstawa prawna

Możliwość formalno-prawną tworzenia federacji dają zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dział IV (art. 165-176) dotyczy tworzenia federacji uczelni skłaniającej do wspólnego podejmowania działań w zakresie:
1/ prowadzenia działalności naukowej,
2/ kształcenia doktorantów,
3/ nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki,
4/ komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, przy zachowaniu niezależności każdej ze sfederowanych instytucji.

 

Linki:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

WYDZIAŁY