ERASMUS +

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Pracownicy administracji

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych, wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

Mobilność kadry - szkolenia (STT) to działanie zapewniające wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing).

Organizacją przyjmującą może być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa (ECHE)  oraz każda prywatna lub publiczna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży w kraju uczestniczącym w programie.

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd musi być pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W miarę wolnych miejsc i posiadanych środków dopuszcza się kwalifikację osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd szkoleniowy jest program szkolenia, który określa ogólne cele mobilności, wartość dodaną z tytułu mobilności (zarówno dla instytucji wysyłającej i przyjmującej oraz dla pracownika), działania, które należy podjąć, a także oczekiwane rezultaty. Program szkolenia w instytucji przyjmującej zawarty w dokumencie Staff  Mobility for Training – Mobility Agreement powinien być uzgodniony pomiędzy stronami przed wyjazdem pracownika.

Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe priorytetowo będą traktowane osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Nauczyciele akademiccy

Wysokość przyznanych środków UP w Poznaniu na wyjazdy w roku 2016/17 dla nauczycieli (STA) wynosi 13.125 EUR  na realizację 15 wyjazdów.

 • Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią posiadającą Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w roku akademickim 2016/17, z którą UP w Poznaniu ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną przewidująca wymianę nauczycieli. Lista aktualnych uczelni partnerskich dostępna jest na stronie http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/uczelnie-partnerskie-nauczyciele
 • Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym uczelni wysyłającej. Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników zaleca się preferencyjne traktowanie pracowników etatowych uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus+ do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych).
 • Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej  – program nauczania (Agreement for Staff Mobility for Teaching). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
 • Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Zaleca się, aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników Uczelni.
 • Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
 • Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2016 a 30 września 2017. Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych, ale dopuszcza się pobyt krótszy w uzasadnionych przypadkach, a stosowne wyjaśnienie w tej sprawie powinno być skierowane do Koordynatora Uczelnianego przed wyjazdem. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych. Okres pobytu w Uczelni przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia.
 • Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w formie zaliczki w sposób uzgodniony pomiędzy stronami: gotówka w € lub przelew na konto (zalecane – przelew na konto w euro). Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie na podstawie potwierdzenia z uczelni przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu.
 • Wsparcie finansowe przyznawane jest na 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

 

Grupa

Kraje należące do poszczególnych grup

Stawka
€/dzień

Grupa 1

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3

Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była Jugosławiańska Republika Macedonii)

100

Grupa 4

Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 

 • Wsparcie finansowe otrzymane przez nauczyciela akademickiego jest przeznaczone na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróżytrwają ustalenia czy koszty podróży (podobnie jak w 2 ostatnich latach) zostaną pokryte z budżetu Uczelni. O decyzji poinformujemy jak najszybciej.
 • Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
 • Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.
 • Po powrocie z uczelni zagranicznej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do wypełnienia ankiety on-line (link do ankiety zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy).
 • Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Współpracy z Zagranicą.
 • Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.erasmusplus.up.poznan.pl w zakładce STREFA NAUCZYCIELA.

 

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus + znajdują się na stronie www.erasmusplus.up.poznan.pl

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny