Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PATRONATY | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PATRONATY

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  patronuje licznym wydarzeniom naukowym i kulturalnym. Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu może patronować rożnym wydarzeniom zewnętrznym oraz wewnętrznym na wniosek jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w przypadku współorganizowania przedsięwzięć uczelnianych.

 

W celu uzyskania zgody na objęcie wydarzenia patronatem honorowym lub zasiadanie Rektora w komitecie honorowym należy wystąpić z pismem przewodnim, kierowanym do Rektora przez Dział Marketingu i Komunikacji, oraz interaktywnym wnioskiem, w którym wskazuje się: nazwę i datę przedsięwzięcia, krótki jego opis i uzasadnienie, pełną nazwę organizatora oraz jego dane teleadresowe

 

  FORMULARZ WNIOSKU 

  FORMULARZ SPRAWOZDANIA 

 

Szczegółowe informacje dotyczace procedury udzielania Patronatu Honorowego lub uczestnictwa w Komitecie Honorowym określa Zarządzenie Rektora nr 106/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

 

  Zarządzenie Rektora nr 105/ 2021 w sprawie zasad udzielania Patronatu Honorowego Rektora UPP

   Wniosek o udzielenie patronatu Rektora UPP - załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 105/2021

  Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Rektora UPP - załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 105/2021

 

 

WYDZIAŁY