Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik