Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2005-2008 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykaz uchwał Senatu UPP kadencja 2005-2008

 

Uchwała nr 1/2005 z dnia 28.09.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 81-03 z 21 maja 2003 r.

Uchwała nr 2/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Studiów.

Uchwała nr 3/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Nauki.

Uchwała nr 4/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 5/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Akademii.

Uchwała nr 6/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Uchwała nr 7/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

Uchwała nr 8/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Rady Bibliotecznej Akademii.

Uchwała nr 9/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Rady do spraw Zakładów Doświadczalnych.

Uchwała nr 10/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 11/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 12/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Uchwała nr 13/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Akademii.

Uchwała nr 14/2005 z dnia 12.10.2005 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Akademii do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

Uchwała nr 15/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Zbigniewa Brody.

Uchwała nr 16/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Stanisława Proszyka.

Uchwała nr 17/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Romualda Górskiego.

Uchwała nr 18/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zmian do uchwały nr 250%7C05 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia dzienne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 19/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 250_05 Senatu Akademii Rolnczej w Poznaniu z dnia 25 05 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 06%7C07.

Uchwała nr 20/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zmian do uchwały nr 251%7C05 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia zaoczne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 21/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 251%7C05 Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 22/2005 z dnia 22.11.2005 r.
w sprawie: zmian do uchwały nr 252%7C05 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2006 - 2008.

Uchwała nr 24/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyki.

Uchwała nr 25/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wysokości nagrody im. prof. dra hab. Jerzego Zwolińskiego.

Uchwała nr 26/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zawarcia umowy w sprawie realizacji projektu pt. Rozwój zasobów ludzkich leśnych przedsiębiorstw usługowych.

Uchwała nr 27/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji (linia światłowodowa).

Uchwała nr 28/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie prac realizacyjnych nad projektami o charakterze budowlano-modernizacyjnym.

Uchwała nr 29/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2005.

Uchwała nr 30/2005 z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zaopiniowania warunków wyboru biegłego rewidenta.

Uchwała nr 31/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Tadeusza Michalskiego.

Uchwała nr 32/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Stanisława Podsiadłowskiego.

Uchwała nr 33/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: nadania prof. dr. hab. Tadeuszowi Ho[l]ubowiczowi tytu[l]u doktora honoris causa.

Uchwała nr 34/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: uhonorowania tablicą pamiątkową prof. Bolesława Sękowskiego.

Uchwała nr 35/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zawarcia umowy dotyczącej utworzenia konsorcjum 8 uczelni publicznych miasta Poznania.

Uchwała nr 36/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia w zakresie realizacji projektu nt. Wielkopolska - kształcenie nauczycieli w kontekście rozwoju regionalnego jako projekt zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Uchwała nr 37/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zawarcia ramowej umowy w sprawie szkolenia i certyfikacji nauczycieli przez firmę Microsoft.

Uchwała nr 38/2005 z dnia 14.12.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 6%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Uchwała nr 39/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Jana Kiryluka.

Uchwała nr 40/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny Sulewskiej.

Uchwała nr 41/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2005.

Uchwała nr 42/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia prowizorium budżetowego na okres od 1 stycznia 2006 r. do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

Uchwała nr 43/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Polską Izbą Dodatków do Żywności.

Uchwała nr 44/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, pozostałych do wykorzystania w roku 2005.

Uchwała nr 45/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 46/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 47/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 48/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 49/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 50/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 51/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 52/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 53/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 54/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 55/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 56/2006 z dnia 25.01.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 57/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Jacka Czekały.

Uchwała nr 58/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Romana Gornowicza.

Uchwała nr 59/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Bogusława Kamińskiego.

Uchwała nr 60/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: nadania medalu %22Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Poznaniu%22.

Uchwała nr 61/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 250%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007 .

Uchwała nr 62/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 251%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007 .

Uchwała nr 63/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 250%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007 .

Uchwała nr 64/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Senatu nr 251%7C05 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 65/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwała nr 66/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: likwidacji zamiejscowego ośrodka dydaktycznego.

Uchwała nr 67/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zawarcia umowy o współpracy ze spółką ALPROCOM z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała nr 68/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 69/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: zawarcia umowy o współpracy ze spółką APEKS z siedzibą w Pile.

Uchwała nr 70/2006 z dnia 22.02.2006 r.
w sprawie: uzupełnienia treści uchwały nr 28%7C2005 Senatu AR z dnia 23 listopada 2005 roku.

Uchwała nr 71/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Jacka Kijowskiego.

Uchwała nr 72/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Golcz.

Uchwała nr 73/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Włodzimierza Nowaka.

Uchwała nr 74/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: wszczęcia działań zmierzających do utworzenia nowego wydziału.

Uchwała nr 75/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zmiany statutu.

Uchwała nr 76/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: powołania Doraźnej Senackiej Komisji do spraw Statutu.

Uchwała nr 77/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 78/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Weterynaryjnym w Cluj-Napoca w Rumunii.

Uchwała nr 79/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.

Uchwała nr 80/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy ze Spółką z o.o. %22Metalbud%22 z siedzibą w miejscowości Podlas.

Uchwała nr 81/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zbycia udziałów Uczelni w Spółce pod firmą %22Porozumienie Radiowe - Poznań%22 Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała nr 82/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Uchwała nr 83/2006 z dnia 29.03.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania zamiaru zgłoszenia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów o charakterze budowlano-inwestycjnym.

Uchwała nr 84/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Juliusza Perkowskiego.

Uchwała nr 85/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: zmian do uchwały Senatu nr 124%7C98 z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów.

Uchwała nr 86/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów.

Uchwała nr 87/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Regulaminie Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

Uchwała nr 88/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego - powołanie Pracowni produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

Uchwała nr 89/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: utworzenia kierunku architektura krajobrazu prowadzonego przez Wydział Ogrodniczy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 90/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia na kierunku ogrodnictwo specjalności hodowla roślin i nasiennictwo na studiach niestacjonarnych.

Uchwała nr 91/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: nadania nazwy budynkowi Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Uchwała nr 92/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: uhonorowania tablicą pamiątkową prof. Kazimierza Gawęckiego.

Uchwała nr 93/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Uchwała nr 94/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Uchwała nr 95/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: kosztów modernizacji dworku przy ul. Wojska Polskiego 71D.

Uchwała nr 96/2006 z dnia 26.04.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 2006 roku.

Uchwała nr 97/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Edwarda Pospiecha .

Uchwała nr 98/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Antoniego Buraczewskiego .

Uchwała nr 99/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Poznaniu .

Uchwała nr 100/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia na kierunku technika rolnicza i leśna specjalności inżynieria agroenergetyki na studiach stacjonarnych.

Uchwała nr 101/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2007-2008.

Uchwała nr 102/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Akademii Rolniczej.

Uchwała nr 103/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Akademii w 2005r.

Uchwała nr 104/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: oceny działalności Rektora w 2005 roku.

Uchwała nr 105/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: oceny działalności Kanclerza Akademii w 2005 roku.

Uchwała nr 106/2006 z dnia 24.05.2006 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006.

Uchwała nr 107/2006 z dnia 31.05.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 108/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2006%7C2007.

Uchwała nr 109/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 42.

Uchwała nr 110/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Podlaskiej 12-14.

Uchwała nr 111/2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: zezwolenia na nabycie mienia.

Uchwała nr 112/2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Akademii Rolniczej im Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 112/2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: DODATEK DO UCHWALY nr 112 - KARTA NAUKOWCA .

Uchwała nr 113/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Włodzimierza Dolaty na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 114/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Andrzeja Blecharczyka.

Uchwała nr 115/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ryszarda Guzendy.

Uchwała nr 116/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ryszarda Walkowiaka.

Uchwała nr 117/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 118/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 119/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 120/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 121/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 122/2006 z dnia 27.09.2006 r.
w sprawie: zezwolenia na nabycie mienia.

Uchwała nr 123/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 124/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 125/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: nadania medalu Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 126/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 4%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 127/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

Uchwała nr 128/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przetargowej.

Uchwała nr 129/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Józefa Piroga.

Uchwała nr 130/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Ślósarza.

Uchwała nr 131/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: zmiany nazwy Uczelni.

Uchwała nr 132/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: zaopiniowanie kandydatury Pełnomocnika ds.

Uchwała nr 133/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: powołania Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.

Uchwała nr 134/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: wysokości nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego.

Uchwała nr 135/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 136/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 137/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem wraz z deklaracją wekslową oraz dobrowolnym poddaniem się egzekucji prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 138/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu o umieszczenie w planie rzeczowo-finansowym Akademii Rolniczej w Poznaniu na rok 2007.

Uchwała nr 139/2006 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wyłonienia biegłego rewidenta.

Uchwała nr 140/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zmiany treści załącznika nr 3 do Statutu AR uchwalonego 30.06.2006 r.

Uchwała nr 141/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 3%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki.

Uchwała nr 142/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006.

Uchwała nr 143/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2006.

Uchwała nr 144/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zgody na podpisanie aneksu do umowy dzierżawy RGD Gorzyń.

Uchwała nr 145/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zgody na podpisanie aneksu do umowy o administrowanie gruntami leśnymi, należącymi do nieruchomości rolnej AR w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Gorzyń.

Uchwała nr 146/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zgody na podpisanie umowy o wspólnej realizacji inwestycji (linia światłowodowa).

Uchwała nr 147/2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: utworzenia Centrum transferu innowacji i technologii dla meblarstwa.

Uchwała nr 148/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Andrzeja Komosy na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 149/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Janusza Olejnika na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 150/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: nadania medalu %22Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu%22.

Uchwała nr 151/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 101%7C2006 z dnia 24.05.2006 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007%7C2008.

Uchwała nr 152/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: wykładni i interpretacji tresci paragrafu 80 ust. 8 i ust. 21 Statutu Akademii.

Uchwała nr 153/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006.

Uchwała nr 154/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 155/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w latach 2006-2007.

Uchwała nr 156/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody w Administrowaniu.

Uchwała nr 157/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Dłoń w Administrowaniu.

Uchwała nr 158/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim w Administrowaniu.

Uchwała nr 159/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda w Administrowaniu.

Uchwała nr 160/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina.

Uchwała nr 161/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wieloletniego planu gospodarczo-finansowego Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice.

Uchwała nr 162/2007 z dnia 24.01.2007 r.
w sprawie: przystąpienia do konsorcjum pn. %22Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu%22.

Uchwała nr 163/2007 z dnia 07.02.2007 r.
w sprawie: przystąpienia do konsorcjum uczelni akademickich składających wniosek na realizację projektu pn. %22Centra kształcenia na odległość na wsiach%22.

Uchwała nr 164/2007 z dnia 21.02.2007 r.
w sprawie: utworzenia kierunku towaroznawstwo prowadzonego przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 165/2007 z dnia 21.02.2007 r.
w sprawie: nadania sali wykładowej w budynku przy ul. Szydłowskiej 50 imienia prof. Józefa Dudy.

Uchwała nr 166/202007 z dnia 21.02.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 77%7C2006 Senatu AR z dnia 29.03.2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 167/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Zbigniewa Krejpcio.

Uchwała nr 168/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Grażyny Lewandowicz.

Uchwała nr 169/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uchwała nr 170/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: utworzenia kierunku %22dietetyka%22 prowadzonego przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 171/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: przekształcenia Wydziału Rolniczego, Wydziału Technologii Drewna i Wydziału Ogrodniczego.

Uchwała nr 172/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: powołania kierujących Zakładem Doświadczalnym Żywienia Zwierząt w Gorzyniu i Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Baranowie.

Uchwała nr 173/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: utworzenia %22Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju%22.

Uchwała nr 174/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Senackiej ds. przygotowania regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych wymaganych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu AR.

Uchwała nr 175/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 176/2007 z dnia 28.03.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 177/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: nadania prof. dr hab. Dorocie Jamroz tytułu %22doktora honoris causa%22.

Uchwała nr 178/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Klimko na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 179/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny Kwaśnej.

Uchwała nr 180/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych.

Uchwała nr 181/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonego przez Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała nr 182/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: regulaminu studiów w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 183/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 184/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 185/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 60/1 na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego ATANER Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań - właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 60/2, 61, 62, 63, 64 i 65

Uchwała nr 186/2007 z dnia 25.04.2007 r.
w sprawie: zabezpieczenia pożyczki hipoteką obciążającą prawo własności nieruchomości.

Uchwała nr 187/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Augustyna Markiewicza.

Uchwała nr 188/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Stanisławy Korszun.

Uchwała nr 189/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: zmiany § 125 ust. 1 statutu Uczelni.

Uchwała nr 190/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość.

Uchwała nr 191/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku polityka społeczna.

Uchwała nr 192/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008%7C2009.

Uchwała nr 193/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009

Uchwała nr 194/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii za 2006 rok.

Uchwała nr 195/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny wyników realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 196/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny działalności Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 197/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2006 roku.

Uchwała nr 198/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny działalności Rektora Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 199/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: oceny działalności administracji centralnej Akademii w 2006 roku.

Uchwała nr 200/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: ustalenia liczby prodziekanów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

Uchwała nr 201/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na rok 2007 poprzez zwiększenie kwot przewidzianych w planie na kompleksową przebudowę sal wykładowych A, B i F

Uchwała nr 202/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na rok 2007 poprzez wprowadzenie do planu zadania pod nazwą Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35

Uchwała nr 203/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem wraz z deklaracją wekslową prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35

Uchwała nr 204/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Łuckim Instytutem Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Ukraina.

Uchwała nr 205/2007 z dnia 23.05.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Wszechukraińską Ligą Ekologiczną.

Uchwała nr 206/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Krzysztofa W. Nowaka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 207/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Cieślak.

Uchwała nr 208/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 154%7C2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 209/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 210/2007 z dnia 20.06.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej.

Uchwała nr 211/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Jerzego Modrzyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 212/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Andrzeja Kruczka.

Uchwała nr 213/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

Uchwała nr 214/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: nadania medalu %22Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu%22.

Uchwała nr 215/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zgłoszenia kandydata do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała nr 216/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zmiany § 83 ust. 2 statutu Uczelni.

Uchwała nr 217/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wysokosci pensum dydaktycznego, warunkow jego obnizania i obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007%7C2008.

Uchwała nr 218/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych.

Uchwała nr 219/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.

Uchwała nr 220/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: uzupełnienia uchwały nr 65%7C2006 z dnia 22 lutego 2006r w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwała nr 221/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: regulaminu przyznawania nagrody im. prof. dra hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską.

Uchwała nr 222/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: regulaminu przyznawania studentom Akademii Rolniczej nagród i wyróżnień Rektora oraz nadawania absolwentom medalu Za osiągnięcia w studiach.

Uchwała nr 223/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na wykonanie nowej elewacji przy W. Polskiego 71D.

Uchwała nr 224/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na kompleksową przebudowę sali w budynku Chemii Rolnej.

Uchwała nr 225/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na wykonanie hali sportowej wraz przy ul. Dojazd.

Uchwała nr 226/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na wykonanie remontu pokoi w domu studenckim Danuśka.

Uchwała nr 227/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę Planu rzecz-finans AR na rok 2007 poprzez zwiększenie kwoty przewidzianej w planie na dostawę drzwi przeciwpożarowych w domach studenckich.

Uchwała nr 228/2007 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie: zabezpieczenia hipoteką obciążającą prawo własności nieruchomości.

Uchwała nr 229/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Adama Krysztofiaka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 230/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Wojciecha Muellera.

Uchwała nr 231/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Antoniego Rynieckiego.

Uchwała nr 232/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Senatu.

Uchwała nr 233/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Senatu.

Uchwała nr 234/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 2%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Studiów.

Uchwała nr 235/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 4%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Uchwała nr 236/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 8%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii.

Uchwała nr 237/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 10%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 238/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 11%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 239/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady ds. Zakładów Doświadczalnych.

Uchwała nr 240/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: warunków i trybu przeprowadzenia konkursu na kierujących zakładami doświadczalnymi (Gorzyń, Baranowo).

Uchwała nr 241/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: wskazania kandydatów do komisji przetargowej.

Uchwała nr 242/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 243/2007 z dnia 24.10.2007 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 244/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Witolda Pazdrowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 245/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Wiesława Pilarczyka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 246/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Grzywaczowi tytułu doktora honoris causa.

Uchwała nr 247/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 77%7C2006 Senatu AR z dnia 29.03.2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 248/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: wysokości nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską.

Uchwała nr 249/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.

Uchwała nr 250/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 251/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: regulaminu korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 252/2007 z dnia 28.11.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wyłonienia biegłego rewidenta.

Uchwała nr 253/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Andrzeja Łyczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 254/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Jerzego Weresa na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 255/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Ignacego Korczyńskiego.

Uchwała nr 256/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na inwestycje planowane przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów.

Uchwała nr 257/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 258/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 7%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

Uchwała nr 259/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: regulaminu archiwum uczelnianego Akademii Rolniczej im.

Uchwała nr 260/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie mgr inż. Krystyny Skrzypek na stanowisko dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baranowo.

Uchwała nr 261/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie prof. dra hab. Andrzeja Rutkowskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt Gorzyń.

Uchwała nr 262/2007 z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2007.

Uchwała nr 263/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Piotra Urbańskiego.

Uchwała nr 264/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz regulaminu wyborów i kalendarza czynności wyborczych.

Uchwała nr 265/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2008.

Uchwała nr 266/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: regulaminu Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

Uchwała nr 267/2008 z dnia 23.01.2008 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr 268/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Marii Kozłowskiej.

Uchwała nr 269/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zatrudnienia prof. dra hab. med. Jarosława Walkowiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Uchwała nr 270/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Akademii Rolniczej.

Uchwała nr 271/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: ustalenia na kadencję 2008-2012 liczby prodziekanów na poszczególnych wydziałach.

Uchwała nr 272/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 257%7C2007 Senatu AR z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 273/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 8%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii.

Uchwała nr 274/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 9%7C2005 Senatu AR z dnia 12.10.2005 r. w sprawie powołania Rady do spraw Zakładów Doświadczalnych.

Uchwała nr 275/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: uhonorowania tablicą pamiątkową prof. Ryszarda Ganowicza.

Uchwała nr 276/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: zgody na sprzedaż użyczonego majątku ruchomego przynależnego do nieruchomości rolnej Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Gorzyń w dzierżawie.

Uchwała nr 277/2008 z dnia 20.02.2008 r.
w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości.

Uchwała nr 278/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Michała Jerzaka.

Uchwała nr 279/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uchwała nr 280/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 264%7C2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku Senatu Akademii Rolniczej.

Uchwała nr 281/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii Rolniczej Regulaminu Samorządu Studenckiego AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 282/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Senatu.

Uchwała nr 283/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Senatu.

Uchwała nr 284/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 265%7C2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu zatwierdzającej prowizorium budżetowe na rok 2008.

Uchwała nr 285/2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: przyjęcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacji w wysokości 400.000 zł.

Uchwała nr 286/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Kryszak.

Uchwała nr 287/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Barbary Polityckiej.

Uchwała nr 288/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej.

Uchwała nr 289/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Rolniczym makrokierunku informatyka i agroinżynieria.

Uchwała nr 290/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym, na kierunku leśnictwo, specjalności przedsiębiorczość leśna.

Uchwała nr 291/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uchwała nr 292/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: rozdziału mandatów członków Senatu na kadencję 2008-2012.

Uchwała nr 293/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: regulaminu Studium Języków Obcych.

Uchwała nr 294/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Uchwała nr 295/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 297/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 77%7C2006 Senatu AR z dnia 29.03.2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu.

Uchwała nr 298/2008 z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 264%7C2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku Senatu Akademii Rolniczej (zmienionej uchwałą nr 280%7C2008 z dnia 26 marca 2008 roku).

Uchwała nr 299/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na mianowanie prof. dra hab. Leszka Nogowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Uchwała nr 300/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Waldemara Masztalerza.

Uchwała nr 301/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Kasprzaka.

Uchwała nr 302/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia oceny okresowej mgra Mariusza Polarczyka.

Uchwała nr 303/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uchwała nr 304/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2009%7C2010.

Uchwała nr 305/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2009%7C2010.

Uchwała nr 306/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009%7C2010, 2010%7C2011, 2011%7C2012.

Uchwała nr 307/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: ustalenia wytycznych dla rad wydzialow i Rady ds. Ogolnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych w celu uchwalenia planow studiow i programow nauczania, planow i.

Uchwała nr 308/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w roku akademickim 2009%7C2010.

Uchwała nr 309/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok.

Uchwała nr 310/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny wyników realizacji planu rzeczowo-finansowego i udzielenia Rektorowi absolutorium z działalności finansowej Uczelni w 2007 roku.

Uchwała nr 311/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny działalności Uczelni w 2007 roku.

Uchwała nr 312/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2007 roku.

Uchwała nr 313/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny działalności Rektora Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w 2007 roku.

Uchwała nr 314/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: oceny działalności administracji centralnej Uczelni w 2007 roku.

Uchwała nr 315/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uchwała nr 316/2008 z dnia 28.05.2008 r.
w sprawie: wyrażenia opinii na temat zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizacji kształcenia zamawianego na kierunkach biotechnologia i inżynieria środowiska.

Uchwała nr 317/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. Krzysztofa Babeła.

Uchwała nr 318/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Flaczyk.

Uchwała nr 319/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uchwała nr 320/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: wysokosci pensum dydaktycznego, warunkow jego obnizania i obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2008%7C2009.

Uchwała nr 321/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych.

Uchwała nr 322/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2008.

Uchwała nr 323/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: warunkow i trybu kierowania przez Uniwersytet Przyrodniczy jego pracownikow, doktorantow i studentow za granice w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Uchwała nr 324/2008 z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o wynagrodzeniach pracowników oraz zaniepokojenia sytuacją finansową publicznych szkół wyższych.

WYDZIAŁY