Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40_17. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPP - tekst jednolity