Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zasady przyznawania stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zasady przyznawania stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022

UWAGA STUDENCI! Od roku akademickiego 2021/2022, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku, ulegają zmianie zasady przyznawania stypendium Rektora.

 

 

ZASADY OGÓLNE

Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów na kierunku studiów. W przypadku, gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi.

 

Stypendium Rektora może otrzymać wyłącznie student, który zaliczył w terminie rok studiów, tzn. w wymaganym terminie zaliczył wszystkie zajęcia dydaktyczne obowiązujące na danym roku studiów i uzyskał co najmniej 40 pkt.

 

Osiągnięcia studenta oceniane będą metodą punktową. Punkty przyznaje się osobno za:

· średnią z ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów,

· osiągnięcia naukowe,

· osiągnięcia artystyczne,

· osiągnięcia sportowe.

 

ZASADY PUNKTACJI

Za średnią z ocen przyznaje się liczbę punktów równą iloczynowi tej średniej przez 10. Punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przydzielane są odpowiednio przez Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych, Kierownika Centrum Kultury Studenckiej, Prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego według załącznika nr 9 do Regulaminu.

 

PROCEDURA

1. Student opisuje swoje osiągnięcia w KARCIE OSIĄGNIĘĆ STUDENTA (załącznik nr 3B do Regulaminu), dołączając dowody w postaci poświadczonych kopii zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, itp., a następnie składa ją do dnia 30 września odpowiednio do:

· Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych;

· Kierownika Centrum Kultury Studenckiej;

· Prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

Jeżeli student posiada więcej niż jeden rodzaj osiągnięć, wypełnia dla każdego z nich osobną KARTĘ OSIĄGNIĘĆ STUDENTA.

Przykład: student posiada osiągnięcia naukowe i artystyczne – składa jedną kartę osiągnięć do Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych oraz jedną kartę osiągnięć do Kierownika Centrum Kultury Studenckiej.

2. Punkty za osiągniecia są przyznawane do dnia 10 października, po czym KARTA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA jest przekazywana do właściwego dziekanatów.

3. Dziekanat dokonuje zsumowania punktów z tytułu osiągnięć oraz średniej ocen i na tej podstawie tworzy listę rankingową 15% najlepszych studentów każdego rocznika na danym kierunku studiów, którą upublicznia do dnia 20 października.

Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów, dla których obowiązują zasady opisane poniżej.

4. Student, który znajduje się na liście rankingowej składa WNIOSEK (załącznik nr 3A do Regulaminu) do właściwego dziekanatu w terminie do dnia 25 października.

Uwaga. Złożenie wniosku w terminie jest warunkiem koniecznym otrzymania stypendium Rektora.

5. Wszystkie wnioski studentów wraz z kartami osiągnięć oraz listami rankingowymi dziekanaty przekazują Prorektorowi ds. Studiów. Listy rankingowe są uzupełnione o nazwiska studentów i łączną liczbę studentów na roku.

 

STUDENCI PRZYJĘCI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają WNIOSEK (załącznik nr 3A do Regulaminu) wraz z dowodami w postaci kopii zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, itp. w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych (pokój 209, Coll. Maximum), w terminie do dnia 25 października.

 

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA OD SEMESTRU LETNIEGO

Studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia od semestru letniego obowiązuje opisana powyżej procedura z następującymi terminami:

· złożenie KARTY OSIĄGNIĘĆ STUDENTA – do dnia 10 marca,

· upublicznienie list rankingowych – do dnia 20 marca,

· składanie WNIOSKÓW – do dnia 25 marca.

WYDZIAŁY