Prace dyplomowe

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawowe zalecenia dotyczące pracy dyplomowej

 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego.
 • Studenci studiów pierwszego stopnia wykonują pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską, a drugiego stopnia – pracę magisterską.
 • Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów, a praca może być realizowana w każdej jednostce naukowo-dydaktycznej wydziału, także poza wydziałem, a nawet poza Uczelnią.

 

Tematy prac zgłaszają:

 • kierownicy samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • studenci,
 • przedsiębiorcy lub inne instytucje zewnętrzne.

Student może zgłosić własną propozycję tematu pracy dyplomowej i sposób jej realizacji,w szczególności gdy planowana praca:

 • nawiązuje do działalności w studenckim ruchu naukowym,
 • związana jest z zakładem pracy, w którym student jest zatrudniony,
 • odpowiada potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta lub jego rodzinę.

 

 • Praca dyplomowa powinna weryfikować osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia. Ponadto, powinna stanowić spójny, logiczny tekst, napisany poprawnie, językiem właściwym dla danej dziedziny/dyscypliny.
 • Praca dyplomowa licencjacka jest samodzielnym opracowaniem i może mieć charakter opisowy, analityczny, studium przypadku, projektowy, badawczy, itp.
 • Praca dyplomowa inżynierska jest samodzielnym opracowaniem o charakterze inżynierskim, obejmującym w szczególności:
  • analizę techniczną lub procesową wybranej technologii, w aspekcie spełnienia wymagań ilościowych, jakościowych, ekonomicznych, energetycznych i in.
  • wytworzenie i/lub charakterystykę nowego produktu/urządzenia/przedmiotu użytkowego,
  • wytworzenie i/lub charakterystykę nowej technologii,
  • inwentaryzację składników majątkowych i rzeczowych,
  • projekt konstrukcyjny lub technologiczny, z odpowiednią dokumentacją i opisem,
  • program komputerowy, realizujący opracowany algorytm użytkowy lub poznawczy, wraz z opisem metodyki jego wytworzenia,
  • projekt stanowiska pomiarowego wraz z opisem jego budowy i zasad działania oraz opracowaniem wyników pomiarów,
  • pomiary dokumentujące działanie maszyny lub instalacji technicznej,
  • pozyskanie i charakterystykę materiału biologicznego,
  • analizę metod selekcji i oceny materiałów hodowlanych,
  • badanie rynku dla oceny zapotrzebowania na określone produkty.
 • Praca dyplomowa inżynierska nie powinna mieć charakteru literaturowego lub przeglądowego.
 • Praca dyplomowa inżynierska może być realizowana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3-osobowy zespół). W przypadku zespołowej realizacji pracy wymagane jest jednoznaczne wskazanie dokładnego zakresu zrealizowanego przez każdego dyplomanta.
 • Praca dyplomowa magisterska powinna wykazać umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów oraz korzystania z metod badawczych w danej dyscyplinie. Przedmiotem pracy może być m. in. wykonanie zadania badawczego, rozwiązanie problemu technologicznego, opracowanie lub udoskonalenie metody badawczej/pomiarowej, itp. Powinna mieć charakter koncepcyjny, naukowo-badawczy oraz dowodzić pogłębionej wiedzy dyplomanta w zakresie kierunku kształcenia.
 • Recenzenta pracy powołuje dziekan spośród dwóch kandydatów proponowanych przez kierownika jednostki. Recenzent, o ile to możliwe, powinien wywodzić się spoza jednostki, w której student wykonuje pracę dyplomową. Wskazane jest, aby powołać jednego recenzenta do kilku prac o podobnej tematyce, a egzaminy dyplomowe z udziałem tego recenzenta zaplanować w tym samym terminie.

Szczegóły dotyczące zaleceń prac dyplomowych przygotowywanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdują się w:

Dokumenty do pobrania

System antyplagiat

W celu zapobiegania i wykrywania plagiatów w Uniwersytecie Przyrodniczym wprowadzono procedurę weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych.

Szczegółowa karta procedury znajduje się w:

Zarządzeniu nr 124/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów    

i stanowi :

Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 124/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

 

 • zaleceń, standardów prac dyplomowych,
 • odwołań do literatury, bibliografii,
 • stron tytułowych,
 • zagadnień obowiązujących na egzamin dyplomowy,
 • terminarza dyplomowania,
 • szczegółów edytorskich,

obowiązujących na wydziałach znajdują się na ich stronach www.