Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prace dyplomowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prace dyplomowe

 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego.
   
 • Studenci studiów pierwszego stopnia wykonują pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską, o ile przewiduje to program studiów, a drugiego stopnia – pracę magisterską.
   
 • Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów, a praca może być realizowana w każdej katedrze wydziału, także poza wydziałem, a nawet poza Uczelnią.
   
 • Tematy prac zgłaszają:

• kierownicy samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych,

• studenci,

• przedsiębiorcy lub inne instytucje zewnętrzne.

 

 • Kierownik katedry zgłaszając tematy prac dyplomowych bierze pod uwagę prowadzone w jednostce badania, w tym projekty finansowane ze środków zewnętrznych, dorobek naukowy zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich oraz możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające na ich realizację.

 

 • Student może zgłosić własną propozycję tematu pracy dyplomowej i sposób jej realizacji, w szczególności gdy planowana praca:
  • nawiązuje do działalności w studenckim ruchu naukowym,
  • związana jest z zakładem pracy, w którym student jest zatrudniony,
  • odpowiada potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta lub jego rodzinę.

Inicjatywa studenta wymaga uzgodnienia z przyszłym promotorem i zgody kierownika jednostki.

 

 • Przedsiębiorca lub inna instytucja zewnętrzna może zgłosić propozycję współpracy w zakresie realizowania prac dyplomowych samodzielnym jednostkom naukowodydaktycznym lub prodziekanowi ds. studiów.

 

 • Z inicjatywą nawiązania współpracy z jednostkami zewnętrznymi w tym zakresie może również wystąpić prodziekan lub kierownik katedry.

 

 • Praca dyplomowa powinna weryfikować osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się. Ponadto, powinna stanowić spójny, logiczny tekst, napisany poprawnie, językiem właściwym dla danej dziedziny/dyscypliny. Praca dyplomowa licencjacka jest samodzielnym opracowaniem i może mieć charakter opisowy, analityczny, studium przypadku, projektowy, badawczy, itp.

 

 • Praca dyplomowa inżynierska jest samodzielnym opracowaniem o charakterze inżynierskim, obejmującym w szczególności:
 • analizę techniczną lub procesową wybranej technologii, w aspekcie spełnienia wymagań ilościowych, jakościowych, ekonomicznych, energetycznych i in.
 • wytworzenie i/lub charakterystykę nowego produktu/urządzenia/przedmiotu użytkowego,
 • wytworzenie i/lub charakterystykę nowej technologii,
 • inwentaryzację składników majątkowych i rzeczowych,
 • projekt konstrukcyjny lub technologiczny, z odpowiednią dokumentacją i opisem,
 • program komputerowy, realizujący opracowany algorytm użytkowy lub poznawczy, wraz z opisem metodyki jego wytworzenia,
 • projekt stanowiska pomiarowego wraz z opisem jego budowy i zasad działania oraz opracowaniem wyników pomiarów,
 • pomiary dokumentujące działanie maszyny lub instalacji technicznej, • pozyskanie i charakterystykę materiału biologicznego,
 • analizę metod selekcji i oceny materiałów hodowlanych,
 • badanie rynku dla oceny zapotrzebowania na określone produkty.

Praca dyplomowa inżynierska nie powinna mieć charakteru literaturowego lub przeglądowego. Praca dyplomowa inżynierska może być realizowana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3-osobowy zespół). W przypadku zespołowej realizacji pracy wymagane jest jednoznaczne wskazanie dokładnego zakresu zrealizowanego przez każdego dyplomanta.

 

 • Praca dyplomowa magisterska powinna wykazać umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów oraz korzystania z metod badawczych w danej dyscyplinie. Przedmiotem pracy może być m. in. wykonanie zadania badawczego, rozwiązanie problemu technologicznego, opracowanie lub udoskonalenie metody badawczej/pomiarowej, itp.

Powinna mieć charakter koncepcyjny, naukowo-badawczy oraz dowodzić pogłębionej wiedzy dyplomanta w zakresie kierunku kształcenia.

 

 • Recenzenta pracy powołuje prodziekan ds. studiów spośród dwóch kandydatów proponowanych przez kierownika jednostki lub może powołać innego recenzenta.

Recenzent, o ile to możliwe, powinien wywodzić się spoza jednostki, w której student wykonuje pracę dyplomową. Wskazane jest, aby powołać jednego recenzenta do kilku prac o podobnej tematyce, a egzaminy dyplomowe z udziałem tego recenzenta zaplanować w tym samym terminie.

 

Szczegóły dotyczące zaleceń prac dyplomowych przygotowywanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdują się w:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Microsoft Office document icon Terminarz dyplomowania.doc

Microsoft Office document icon Karta pracy dyplomowej.doc

Microsoft Office document icon Wniosek o zmianę tematu lub promotora.doc

Microsoft Office document icon Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności.doc

Microsoft Office document icon Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem.doc

Microsoft Office document icon Ocena pracy dyplomowej.doc

WYDZIAŁY