Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Rektora | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Rektora

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

 1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym   
 2. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  - laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  - medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 3. Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium Rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Stypendium Rektora może otrzymać wyłącznie student, który zaliczył w terminie rok studiów, tzn. w wymaganym terminie zaliczył wszystkie zajęcia dydaktyczne obowiązujące na danym roku studiów i uzyskał co najmniej 40 pkt. 
 5. Osiągnięcia studenta oceniane są metodą punktową. Punkty przyznaje się osobno za: średnią z ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 
 6. Za średnią z ocen przyznaje się liczbę punktów równą iloczynowi tej średniej przez 10. 
 7. Za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe punkty są przyznawane wg katalogu zamieszczonego w załączniku nr 9 do niniejszego Regulaminu.

 

Szczegóły w Regulaminie świadczeń dla studentów UPP

 

WYDZIAŁY