Stypendium Rektora

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
  1. Stypendia Rektora, może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  2. O stypendium Rektora, może ubiegać się student przyjęty na pierwszy  rok  studiów  w  roku  złożenia  egzaminu  maturalnego,  który  jest  laureatem olimpiady  międzynarodowej  albo laureatem  lub  finalistą  olimpiady  przedmiotowej  o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 
  3. Stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego  kierunku  studiów prowadzonego  w  Uczelni  i  stanowi  nie  więcej  niż  60% środków  z dotacji  z  budżetu  państwa, przeznaczonej  na  pomoc  stypendialną  dla studentów, z wyłączeniem stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w Zarządzenie nr 109/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku