Stypendium Rektora

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 1. Stypendia Rektora, może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. O stypendium Rektora, może ubiegać się student przyjęty na pierwszy  rok  studiów  w  roku  złożenia  egzaminu  maturalnego,  który  jest  laureatem olimpiady  międzynarodowej  albo laureatem  lub  finalistą  olimpiady  przedmiotowej  o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 
 3. Stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego  kierunku  studiów prowadzonego  w  Uczelni  i  stanowi  nie  więcej  niż  60% środków  z dotacji  z  budżetu  państwa, przeznaczonej  na  pomoc  stypendialną  dla studentów, z wyłączeniem stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w Zarządzenie nr 109/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym   
 2. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  - laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  - medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 3. Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium Rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Stypendium Rektora może otrzymać wyłącznie student, który zaliczył w terminie rok studiów, tzn. w wymaganym terminie zaliczył wszystkie zajęcia dydaktyczne obowiązujące na danym roku studiów i uzyskał co najmniej 40 pkt. 
 5. Osiągnięcia studenta oceniane są metodą punktową. Punkty przyznaje się osobno za: średnią z ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 
 6. Za średnią z ocen przyznaje się liczbę punktów równą iloczynowi tej średniej przez 10. 
 7. Za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe punkty są przyznawane wg katalogu zamieszczonego w załączniku nr 9 do niniejszego Regulaminu.

 

Szczegóły w: Zarządzenie nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku