Stypendium socjalne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
 1. Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Stypendia przyznawane są na rok, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
 4. Student  jest  samodzielny  finansowo,  gdy  nie  prowadzi  wspólnego  gospodarstwa domowego   z żadnym  z  rodziców  i  potwierdził  ten  fakt w  złożonym  oświadczeniu (załącznik nr 5) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  - ukończył 26. rok życia,
  - pozostaje w związku małżeńskim,
  - ma na utrzymaniu dzieci,
  - posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim i bieżącym roku podatkowym, a jego miesięczny dochód jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Szczegóły w ZARZĄDZENIU NR 109/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny