Stypendium socjalne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
 1. Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
 4. Student  jest  samodzielny  finansowo,  gdy  nie  prowadzi  wspólnego  gospodarstwa domowego   z żadnym  z  rodziców  i  potwierdził  ten  fakt w  złożonym  oświadczeniu (załącznik nr 7) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  - ukończył 26. rok życia
  - pozostaje w związku małżeńskim,
  - ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt
  - posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim i bieżącym roku podatkowym, a jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Szczegóły w ZARZĄDZENIU NR 109/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU