Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium socjalne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium socjalne

 1. Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 1294,40 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1 294,40 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
 4. Student  jest  samodzielny  finansowo,  gdy  nie  prowadzi  wspólnego  gospodarstwa domowego   z żadnym  z  rodziców  i  potwierdził  ten  fakt w  złożonym  oświadczeniu (załącznik nr 5) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  - ukończył 26. rok życia,
  - pozostaje w związku małżeńskim,
  - ma na utrzymaniu dzieci,
  - posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim i bieżącym roku podatkowym, a jego miesięczny dochód jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 5. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w terminie określonym w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu student otrzymuje stypendium socjalne od miesiąca, o którym decyduje OKS.

 6. Jeśli w trakcie roku akademickiego nastąpią zmiany w wysokości dochodu  student jest zobowiązany złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

 7. Wniosek niekompletny, złożony bez wymaganych dokumentów, nie zostanie rozpatrzony.

 

Szczegóły w Regulaminie świadczeń dla studentów UPP

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

WYDZIAŁY