Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ubezpieczenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) - zwaną dalej USOZ, każdy student posiadający obywatelstwo polskie oraz studenci obcokrajowcy posiadający obywatelstwo inne niż polskie państwa członkowskiego UE oraz EFTA, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jak następuje:

  • Studenta zatrudnionego na umowę o pracę - do ubezpieczenia zgłasza jego pracodawca.
  • Student prowadzący własną działalność gospodarczą ubezpiecza się sam.
  • Student nie zatrudniony i nie prowadzący działalności gospodarczej - do ukończenia 26-tego roku życia powinien być zgłoszony (bez składkowo), do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednego z rodziców jako członek rodziny.
  • Studenta, który ukończył 26 lat lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia

 

W tym celu obowiązkiem studenta jest wypełnienie dwóch następujących druków:

 

  • OŚWIADCZENIA o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  • ZUS ZZA - zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Druki prosimy pobierać i składać w Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych / pok. 111/

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej.

 

Jednocześnie przypominamy, że początek roku akademickiego oznacza dla studentów przyjezdnych ponowny wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Student ma prawo wyboru lekarza POZ również w miejscu kształcenia, jeżeli nie pokrywa się ono z miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wybór lekarza następuje na dziewięć miesięcy w roku, czyli od października do czerwca, tj. na okres zajęć dydaktycznych. W miejscu stałego zamieszkania wybór  lekarza następuje na trzy miesiące letnie (czas trwania wakacji).

 

Więcej informacji z NFZ tutaj. http://www.up.poznan.pl/pliki/ubezpieczenie.pdf

 

WYDZIAŁY