Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zapomoga | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zapomoga

 1. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.
 2. Zdarzenie losowe uprawniające do przyznania zapomogi to w szczególności:
  - śmierć rodziców,
  - ciężka choroba studenta lub członka rodziny studenta,
  - klęski żywiołowe (np. pożar, powódź),
  - nieszczęśliwy wypadek,
  - okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
 3. Wniosek o zapomogę można złożyć od października do maja.
 4. Poza uzasadnieniem, do wniosku należy dołączyć:
  - dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację (np. z Urzędu Stanu Cywilnego,  zaświadczenia  lekarskie,  inne  zaświadczenia  właściwych instytucji  i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku),
  - zaświadczenia  o  dochodach  rodziny  studenta,  z  wyjątkiem  studentów,  którzy otrzymują stypendium socjalne.

 

Szczegóły w Regulaminie świadczeń dla studentów UPP

 

WYDZIAŁY