Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla doktorantów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dla doktorantów

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia realizowany jest w ramach roku akademickiego, który trwa od 1 października do 30 września.

 

zajęcia realizowane są w języku angielskim, zaliczenia i egzaminy odbywają się w języku wybranym przez doktoranta

 

Okresem rozliczeniowym jest semestr. Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków zawartych w programie kształcenia, uzyskanie pozytywnej opinii promotora oraz złożenie pisemnego raportu Dyrektorowi Szkoły.

 

Program kształcenia w Szkole określa:

 • zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe
 • harmonogram realizacji zadań niezbędnych do sfinalizowania rozprawy doktorskiej (zawarty w indywidualnym planie badawczym)
 • liczbę godzin z przedmiotów wspólnych dla wszystkich doktorantów
 • liczbę godzin zajęć z przedmiotów zawartych w ramowym profilu dotyczącym dyscyplin

 

 

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

PLAN ZAJĘĆ

zajęcia realizowane są w języku angielskim, zaliczenia i egzaminy odbywają się w języku wybranym przez doktoranta

 

CZTEROLETNI GRAFIK ZAJĘĆ - wersja polska

 

CZTEROLETNI GRAFIK ZAJĘĆ - wersja angielska

 

POWOŁANIE PROMOTORA

 • Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w Szkole właściwa komisja dyscypliny. Wyznaczenie następuje na wniosek doktoranta złożony do Dyrektora podczas postępowania rekrutacyjnego lub na nowy wniosek doktoranta złożony najpóźniej w terminie do 1 miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole.
 • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta złożony do Dyrektora, dopuszcza się powołanie promotora pomocniczego przez właściwą Komisję Dyscypliny do momentu złożenia indywidualnego planu badawczego, najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole.

wzory dokumentów można znaleźć w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 

INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY

 • Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.
 • Indywidualny plan badawczy opracowuje doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i przedstawia Dyrektorowi w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego wymagana jest także jego opinia.
 • Dyrektor przekazuje indywidualny plan badawczy do zaopiniowania właściwej komisji dyscypliny.
 • Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.

wzory dokumentów można znaleźć w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 

SPRAWOZDANIE SEMESTRALNE

 • Okresem rozliczeniowym w Szkole jest semestr.
 • Warunkiem jego zaliczenia przez doktoranta jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego oraz uzyskanie pozytywnej opinii promotora.
 • Obowiązkiem doktoranta jest złożenie pisemnego raportu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 • Zaliczenie semestru przyjmuje formę wpisu w Wirtualnym Dziekanacie.

wzory dokumentów można znaleźć w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. W skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym Szkołę. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

 • W posiedzeniach ww. komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele Samorządu Doktorantów.
 • Termin przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową, w tym przewodniczącego, wyznacza właściwa Komisja Dyscypliny spośród kandydatów wskazanych przez radę naukową właściwej dyscypliny. Ww. termin podaje się do wiadomości doktoranta i promotora lub promotorów nie później niż na 60 dni przed tą oceną. Nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny, doktorant przedstawia właściwej Komisji Dyscypliny sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badawczego zatwierdzone przez promotora lub promotorów, obejmujące:

          1) informację o stopniu zaawansowania realizacji zadań badawczych składających się na rozprawę doktorską;

          2) informację o zgodności z harmonogramem przedstawionym w indywidualnym planie badawczym.

 • Sprawozdanie to przekazuje się następnie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową.
 • Wzór oraz formę ww. sprawozdania określa Rada Szkoły.
 • Komisja przeprowadzająca ocenę śródokresową przeprowadza rozmowę z doktorantem, a także z promotorem lub promotorami na temat sprawozdania, o którym mowa w ust. 6. Ww. komisja większością głosów podejmuje decyzję w sprawie oceny śródokresowej, która kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 • Doktorant może odwołać się od negatywnej oceny śródokresowej do Rady Szkoły w terminie 14 dni od dnia udostępnienia wyników oceny.

Ze szczegółowymi zasadami przeprowadzania oceny śródokresowej można zapoznać się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA/DLA DOKTORANTA/OCENA ŚRÓDOKRESOWA

 

NIEOBECNOŚCI DOKTORANTÓW

W przypadku nieobecności na zajęciach doktorant zobowiązany jest przedstawić prowadzącemu zajęcia zaświadczenie lekarskie bądź pisemne wyjaśnienie nieobecności.

 

 

ZAWIESZENIE KSZTAŁCENIA

Realizacja programu kształcenia przez doktoranta jest zawieszona na okres odpowiadający czasowi trwania:

1. urlopu macierzyńskiego

2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

3. urlopu ojcowskiego

4. urlopu rodzicielskiego

 

Realizacja programu kształcenia przez doktoranta może być zawieszona w szczególności w przypadkach uzasadnionych:

1. czasową niezdolnością doktoranta do odbywania kształcenia spowodowaną chorobą

2. sprawowaniem przez doktoranta osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny

3. sprawowaniem przez doktoranta opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

4. posiadaniem przez doktoranta orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Zawieszenie odbywa się na pisemny i udokumentowany wniosek doktoranta skierowany do Dyrektora, i trwać może łącznie nie dłużej niż na 2 lata.

 

STYPENDIA

 • Kwestie dotyczące okresu otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz jego minimalnej wysokości reguluje Ustawa.
 • Każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Stawki aktualnie obowiązujące na UPP dla osób przyjętych w ramach limitu miejsc wynoszą 3194,64 PLN netto miesięcznie do momentu uzyskania pozytywnej oceny śródokresowej oraz 4082,04 PLN netto miesięcznie po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej.
 • Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat.  Do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej.
 • Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%.
 • Wysokość stypendium doktoranckiego może być zwiększona w przypadku wybitnych osiągnięć doktoranta. Decyzję w tej kwestii podejmuje Rektor na wniosek Dyrektora, zaopiniowany przez właściwą Komisję Dyscypliny.
 • Doktorant może ubiegać się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane doktorantom przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Wniosek doktoranta powinien być pozytywnie zaopiniowany przez właściwą radę naukową dyscypliny.
 • Doktorantowi może być przyznane stypendium przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Doktorantowi może zostać przyznane stypendium naukowe przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami.
 • Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

 

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Szczegółowe dane dotyczące programu znajdują się w zakładce DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Do 31 grudnia 2023 r. samorząd doktorantów Uniwersytetu tworzą doktoranci kształcący się w Szkole oraz na Studiach Doktoranckich Uniwersytetu.

Doktoranci powołują organy Samorządu Doktorantów na zasadach określonych w odrębnym regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad naukowych dyscyplin, Senatu oraz Rady Szkoły, na zasadach określonych odpowiednio w Statucie Uczelni i Regulaminie Szkoły Doktorskiej.

 

Przewodnicząca Rady Doktorantów UPPmgr inż. Agata Walczak-Górka 

adres email: agata.walczak@up.poznan.pl

 

Samorząd Doktorantów UPP
ul. Wojska Polskiego 28
 60-637 Poznań 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UPP

 

WYDZIAŁY