Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla doktorantów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dla doktorantów

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

POWOŁANIE PROMOTORA

Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w Szkole właściwa komisja dyscypliny. Wyznaczenie następuje na wniosek doktoranta złożony do Dyrektora podczas postępowania rekrutacyjnego lub na nowy wniosek doktoranta złożony najpóźniej w terminie do 1 miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta złożony do Dyrektora, dopuszcza się powołanie promotora pomocniczego przez właściwą Komisję Dyscypliny do momentu złożenia indywidualnego planu badawczego, najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia realizowany jest w ramach roku akademickiego i trwa od 1 października do 30 września.

 

Okresem rozliczeniowym jest semestr. Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków zawartych w programie kształcenia, uzyskanie pozytywnej opinii promotora oraz złożenie pisemnego raportu Dyrektorowi Szkoły.

 

Program kształcenia w Szkole określa:

 • zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe
 • harmonogram realizacji zadań niezbędnych do sfinalizowania rozprawy doktorskiej (zawarty w indywidualnym planie badawczym)
 • liczbę godzin z przedmiotów wspólnych dla wszystkich doktorantów
 • liczbę godzin zajęć z przedmiotów zawartych w ramowym profilu dotyczącym dyscyplin

 

 

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA

 

W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajęcia będą prowadzone w blokach jednotygodniowych.

 1. I. I rok (semestry 1 i 2)
 2. 1. Przedmioty:
 3. 1) Pedagogika 12 h Egzamin
 4. 2) Globalne problemy środowiskowe 6 h Zaliczenie
 5. 3) Metodologia, organizacja i finansowanie badań 14 h Egzamin
 6. 4) Narzędzia badawcze (Pakiet R) 12 h Egzamin
 7. 5) Seminarium interdyscyplinarne 16 h Zaliczenie
 8. 6) Kurs BHP 4 h Zaliczenie

 

Łącznie na rok 64 h zajęć wspólnych oraz:

2. Praktyka zawodowa 60 h/rok Zaliczenie

3. Zajęcia obligatoryjne i fakultatywne w ramach dyscyplin będą opracowane według zaleceń właściwych rad naukowych dyscyplin, w zależności od liczby doktorantów max do 60 h/rok

 

 1. II. II rok (semestry 3 i 4)
 2. 1. Przedmioty:
 3. 1) Pisanie prac naukowych 6 h Zaliczenie
 4. 2) Globalne problemy środowiskowe 12 h Zaliczenie
 5. 3) Narzędzia badawcze (Statystyka) 14 h Egzamin
 6. 4) Narzędzia badawcze (Internet Rzeczy) 4 h Zaliczenie
 7. 5) Seminarium interdyscyplinarne 12 h Zaliczenie

 

Łącznie na rok 48 h zajęć wspólnych oraz:

2. Praktyka zawodowa 60 h/rok Zaliczenie

3. Zajęcia obligatoryjne i fakultatywne w ramach dyscyplin będą opracowane według zaleceń właściwych rad naukowych dyscyplin, w zależności od liczby doktorantów max do 60 h/rok

 

 1. III. III rok (semestry 5 i 6)
 2. 1. Przedmioty:
 3. 1) Narzędzia badawcze (Internet Rzeczy) 8 h Zaliczenie
 4. 2) Globalne problemy środowiskowe 8 h Egzamin
 5. 3) Seminarium interdyscyplinarne 8 h Zaliczenie

 

Łącznie na rok 24 h zajęć wspólnych oraz:

2. Praktyka zawodowa 60 h/rok Zaliczenie

3. Zajęcia obligatoryjne i fakultatywne w ramach dyscyplin będą opracowane według zaleceń właściwych rad naukowych dyscyplin, w zależności od liczby doktorantów

 

max do 60 h/rok

IV. IV rok (semestry 7 i 8)

 

1. Przedmioty:

1) Seminarium interdyscyplinarne 24 h Zaliczenie

 

Łącznie na rok 24 h zajęć wspólnych oraz:

2. Praktyka zawodowa 60 h/rok Zaliczenie

3. Zajęcia obligatoryjne i fakultatywne w ramach dyscyplin będą opracowane według zaleceń właściwych rad naukowych dyscyplin, w zależności od liczby doktorantów

 

max do 60 h/rok

PLAN ZAJĘĆ

INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY

 • Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.
 • Indywidualny plan badawczy opracowuje doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i przedstawia Dyrektorowi w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego wymagana jest także jego opinia.
 • Dyrektor przekazuje indywidualny plan badawczy do zaopiniowania właściwej komisji dyscypliny.
 • Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.

SPRAWOZDANIE SEMESTRALNE

Okresem rozliczeniowym w Szkole jest semestr. Warunkiem jego zaliczenia przez doktoranta jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego oraz uzyskanie pozytywnej opinii promotora. Obowiązkiem doktoranta jest złożenie pisemnego raportu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora. Zaliczenie semestru przyjmuje formę wpisu w Wirtualnym Dziekanacie.

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

NIEOBECNOŚCI DOKTORANTÓW

Usprawiedliwianie krótkotrwałej nieobecności doktoranta na zajęciach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wyjaśnienia przez doktoranta powodów tej nieobecności należy składać do Dyrektora Szkoły.

ZAWIESZENIE KSZTAŁCENIA

Realizacja programu kształcenia przez doktoranta jest zawieszona na okres odpowiadający czasowi trwania:

1. urlopu macierzyńskiego

2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

3. urlopu ojcowskiego

4. urlopu rodzicielskiego

 

Realizacja programu kształcenia przez doktoranta może być zawieszona w szczególności w przypadkach uzasadnionych:

1. czasową niezdolnością doktoranta do odbywania kształcenia spowodowaną chorobą

2. sprawowaniem przez doktoranta osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny

3. sprawowaniem przez doktoranta opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

4. posiadaniem przez doktoranta orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Zawieszenie odbywa się na pisemny i udokumentowany wniosek doktoranta skierowany do Dyrektora, łącznie nie dłużej niż na 2 lata.

STYPENDIA

 • Kwestie dotyczące okresu otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz jego minimalnej wysokości reguluje Ustawa.
 • Każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości minimum 2104 PLN netto miesięcznie do momentu uzyskania pozytywnej oceny śródokresowej oraz minimum 3242 PLN netto miesięcznie po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej.
 • Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat.  Do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej.
 • Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%.
 • Wysokość stypendium doktoranckiego może być zwiększona w przypadku wybitnych osiągnięć doktoranta. Decyzję w tej kwestii podejmuje Rektor na wniosek Dyrektora, zaopiniowany przez właściwą Komisję Dyscypliny.
 • Doktorant może ubiegać się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane doktorantom przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Wniosek doktoranta powinien być pozytywnie zaopiniowany przez właściwą radę naukową dyscypliny.
 • Doktorantowi może być przyznane stypendium przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Doktorantowi może zostać przyznane stypendium naukowe przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami.

POMOC MATERIALNA

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Szczegółowe dane dotyczące programu znajdują się w zakładce DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Do 31 grudnia 2023 r. samorząd doktorantów Uniwersytetu tworzą doktoranci kształcący się w Szkole oraz na Studiach Doktoranckich Uniwersytetu.

Doktoranci powołują organy Samorządu Doktorantów na zasadach określonych w odrębnym regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad naukowych dyscyplin, Senatu oraz Rady Szkoły, na zasadach określonych odpowiednio w Statucie Uczelni i Regulaminie Szkoły Doktorskiej.

 

Przewodnicząca Rady Doktorantów UPPmgr inż. Marlena Wojnowska

Samorząd Doktorantów UP
ul. Wojska Polskiego 28
 60-637 Poznań 
tel: 502 728 565
e-mail:  radadoktorantow@up.poznan.pl 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UPP

DODATKOWE INFORMACJE

 • AKADEMIKI
 • LEGITYMACJA
 • UBEZPIECZENIA
 • PARKING
 • BIBLIOTEKA
 • E-LEARNING
 • POMOC INFORMATYCZNA
 • DOSTĘP DO Wi-Fi
 • RODO

WYDZIAŁY