Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla kandydatów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dla kandydatów

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ UPP

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZASADY REKRUTACJI

DYSCYPLINY

Szkoła Doktorska UPP jest zorganizowaną formą kształcenia w 9 dyscyplinach:

 1. nauki leśne
 2. rolnictwo i ogrodnictwo
 3. technologia żywności i żywienia
 4. weterynaria
 5. zootechnika i rybactwo
 6. inżynieria mechaniczna
 7. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 8. nauki biologiczne
 9. ekonomia i finanse

LIMITY PRZYJĘĆ

 • Limity miejsc ogłasza corocznie Dyrektor Szkoły na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakładce SZKOŁA DOKTORSKA w terminie do końca marca roku, w którym ogłoszono nabór.
 • Limity miejsc w poszczególnych dyscyplinach uzależnione są przede wszystkim od możliwości finansowania badań naukowych do przyszłej rozprawy doktorskiej doktoranta oraz zabezpieczenia godzin dydaktycznych jako praktyki zawodowej w jednostce, w której przygotowywana będzie rozprawa doktorska.

W roku akademickim 2022/2023 zostanie przeprowadzony nabór na następujące dyscypliny:

1. nauki leśne  limit przyjęć  4
2. rolnictwo i ogrodnictwo limit przyjęć  3
3. technologia żywności  i żywienia limit przyjęć  3
4. zootechnika i rybactwo limit przyjęć  2
5. inżynieria mechaniczna limit przyjęć  2
6. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka limit przyjęć  2
7. nauki biologiczne limit przyjęć  2
8. ekonomia i finanse limit przyjęć  4
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przyjmuje się następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego:

 

1) osiągnięcia kandydata w nauce podczas studiów – oceniane na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub do dokumentu, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego ogłoszenia; w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy osiągnięcia w nauce podczas studiów oceniane są na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia – wartość punktowa średniej arytmetycznej;

 - do 10 punktów

 

• poniżej 4,0 – 0 punktów

• 4,0 – 1 punkt                                   • 4,5 – 6 punktów

• 4,1 – 2 punkty                                 • 4,6 – 7 punktów

• 4,2 – 3 punkty                                 • 4,7 – 8 punktów

• 4,3 – 4 punkty                                 • 4,8 – 9 punktów

• 4,4 – 5 punktów                              • 4,9 i 5,0 – 10 punktów

                  

     

2) aktywność naukowa – oceniana na podstawie udokumentowanej pracy

w kołach naukowych, autorstwa artykułów i doniesień naukowych, odbytych kursów, staży i praktyk oraz innych osiągnięć – maksymalnie 3 osiągnięcia wskazane przez kandydata

- do 20 punktów

 

 

3) rozmowa kwalifikacyjna – dotycząca w szczególności koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej oraz reprezentowanej dyscypliny, odbywa się

w języku polskim lub angielskim i może być prowadzona w siedzibie Szkoły lub z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających przekaz obrazu i dźwięku

- do 50 punktów

 

            • ocena za prezentację koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej – do 30   

              punktów

            • ocena za ogólną orientację w problematyce reprezentowanej dyscypliny

              naukowej – do 20 punktów

 

        

4) umiejętność posługiwania się językiem angielskim - kandydat przystępuje do ustnego egzaminu z umiejętności posługiwania się językiem angielskim (oceniane będą treść przekazu, poprawność językowa, bogactwo językowe, wymowa i intonacja, egzamin może być przeprowadzony z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających przekaz obrazu

i dźwięku) lub przedstawia certyfikat znajomości języka angielskiego, który powinien dokumentować znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2, według skali Rady Europy. Udokumentowanie umiejętności językowych kandydata na poziomie B2 oznacza przyznanie 10 punktów, natomiast na poziomie C1 15 punktów, a na poziomie C2 20 punktów

- do 20 punktów

 

- razem: 100 punktów.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

Etapy rekrutacji:

 

 1. Składanie dokumentów przez kandydatów
 2. Weryfikacja dokumentów i dopuszczenie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego.
 3. Przeprowadzenie ustnego egzaminu z języka angielskiego (niezdanie egzaminu językowego uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w dalszym procesie rekrutacji).
 4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim lub języku angielskim.

 

 • Do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które w terminie określonym w OGŁOSZENIU O NABORZE przedłożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani drogą mailową o dacie, godzinie i miejscu/formie ustnego egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc.
 • Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów dokonanego przez Dyrektora Szkoły.
 • Kandydaci przyjęci do Szkoły zobowiązani są do dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do biura Szkoły w terminie określonym w OGŁOSZENIU O NABORZE.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje dla osób składających dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023:

 

 • dokumenty należy składać online tylko w systemie rekrutacyjnym (podpisane skany) w określonym czasie - od 15.08.2022 r. godz. 00:00 do 31.08.2022 r. godz. 23:59);
 • należy załączać pojedyncze pliki zgodnie z listą wymaganych dokumentów (to znaczy kilka zdjęć w jednym pliku, jeśli na dokument składa się wielu stron);
 • pliki należy nazwać następująco, imieniem i nazwiskiem kandydata:
  • 1. podanie – Anna Nowak
  • 2. CV – Anna Nowak
  • 3. zdjęcie – Anna Nowak
  • 4. odpis dyplomu z suplementem – Anna Nowak
  • 5. certyfikat – Anna Nowak
  • 6. opinia prom. – Anna Nowak
  • 7. zaświadczenie – Anna Nowak
  • 8. opis aktywności – Anna Nowak
  • 9. opis koncepcji – Anna Nowak
  • 10. wniosek o wyznaczenie prom. – Anna Nowak
  • 11. oświadczenie kandydata na prom. – Anna Nowak
  • 12. orzeczenie – Anna Nowak
  • 13. podanie o akademik – Anna Nowak
 • w przypadku konieczności aktualizacji danych w systemie i zablokowania ich edycji (dotyczy niektórych absolwentów PULS), prosimy o przesłanie odpowiednich danych do informatyka (legitymacje@up.poznan.pl) z prośbą o ich aktualizację;
 • po złożeniu dokumentów w systemie należy czekać na ich zatwierdzenie (jeżeli dokument będzie nieodpowiedni bądź z błędami, należy go zmienić) – do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które w terminie przedłożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów;
 • zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi poniżej;
 • w przypadku braku odpisu dyplomu można dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • certyfikat językowy to certyfikat międzynarodowy uzyskany na podstawie egzaminu;
 • ilość znaków 6000 (bez spacji) – nie wlicza się do tego literatury;
 • w biurze Szkoły można otrzymać skierowanie na badania lekarskie (należy wtedy podać imię i nazwisko, PESEL oraz dyscyplinę) – istnieje możliwość wykonania tych badań nieodpłatnie w jednym z punktów;
 • na egzaminie ustnym z języka obcego oceniane będą: treść przekazu, poprawność językowa, bogactwo językowe, wymowa i intonacja;
 • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani drogą mailową o dacie, godzinie i miejscu/formie ustnego egzaminu z nowożytnego języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej – z założenia rekrutacja odbywa się w siedzibie Uczelni (Poznań, ul. Wojska Polskiego 28), forma zdalna dopuszczona jest tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza dla kandydatów przebywających za granicą Polski);
 • warunki przeprowadzania ustnego egzaminu z nowożytnego języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły zostaną dostosowane do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, po rozpatrzeniu ich wniosków w tej sprawie złożonych wraz z pozostałymi dokumentami;
 • po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów (najpóźniej do dnia 31 września 2022 r.). Kandydat może być przyjęty do Szkoły, jeżeli uzyskał co najmniej 60% sumy punktów możliwych do uzyskania w ocenie punktowej. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc bądź, w przypadku kandydatów w ramach rekrutacji dodatkowej do projektu, uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Wymagania dotyczące zdjęcia dowodowego (wymiary 236x295 pikseli): zdjęcie wykonane na
jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne,
a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

WYDZIAŁY