Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla kandydatów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dla kandydatów

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ UPP

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA

zajęcia realizowane są w języku angielskim, zaliczenia i egzaminy odbywają się w języku wybranym przez doktoranta

 

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA w Szkole Doktorskiej UPP

 

CZTEROLETNI GRAFIK ZAJĘĆ - wersja polska

 

CZTEROLETNI GRAFIK ZAJĘĆ - wersja angielska

ZASADY REKRUTACJI

DYSCYPLINY

Szkoła Doktorska UPP jest zorganizowaną formą kształcenia w 9 dyscyplinach:

 1. nauki leśne
 2. rolnictwo i ogrodnictwo
 3. technologia żywności i żywienia
 4. weterynaria
 5. zootechnika i rybactwo
 6. inżynieria mechaniczna
 7. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 8. nauki biologiczne
 9. ekonomia i finanse

LIMITY PRZYJĘĆ

 • Limity miejsc ogłasza corocznie Dyrektor Szkoły na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakładce SZKOŁA DOKTORSKA w terminie do końca marca roku, w którym ogłoszono nabór.
 • Limity miejsc w poszczególnych dyscyplinach uzależnione są przede wszystkim od możliwości finansowania badań naukowych do przyszłej rozprawy doktorskiej doktoranta oraz zabezpieczenia godzin dydaktycznych jako praktyki zawodowej w jednostce, w której przygotowywana będzie rozprawa doktorska.

W roku akademickim 2023/2024 zostanie przeprowadzony nabór na następujące dyscypliny:

1. nauki leśne  limit przyjęć  4
2. rolnictwo i ogrodnictwo limit przyjęć  3
3. technologia żywności  i żywienia limit przyjęć  3
4. weterynaria limit przyjęć 2
5. zootechnika i rybactwo limit przyjęć  2
6. inżynieria mechaniczna limit przyjęć  2
7. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka limit przyjęć  2
8. nauki biologiczne limit przyjęć  2
9. ekonomia i finanse limit przyjęć  4
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przyjmuje się następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego:

 

1) osiągnięcia kandydata w nauce podczas studiów – oceniane na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub do dokumentu, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego ogłoszenia; w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy osiągnięcia w nauce podczas studiów oceniane są na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia – wartość punktowa średniej arytmetycznej;

 - do 20 punktów

• 3,1 – 1 punkt                                   • 4,1 – 11 punktów

• 3,2 – 2 punkty                                • 4,2 – 12 punktów

• 3,3 – 3 punkty                                • 4,3 – 13 punktów

• 3,4 – 4 punkty                                • 4,4 – 14 punktów

• 3,5 – 5 punktów                             • 4,5  – 15 punktów

• 3,6 – 6 punktów                             • 4,6 – 16 punktów

• 3,7 – 7 punktów                              • 4,7 – 17 punktów

• 3,8 – 8 punktów                             • 4,8 – 18 punktów

• 3,9 – 9 punktów                             • 4,9 – 19 punktów

• 4,0 – 10 punktów                           • 5,0 – 20 punktów

                  

     

2) aktywność naukowa – oceniana na podstawie udokumentowanej pracy w kołach naukowych, autorstwa artykułów i doniesień naukowych, odbytych kursów, staży i praktyk oraz innych osiągnięć – maksymalnie 3 osiągnięcia wskazane przez kandydata

lub poświadczone doświadczenie zawodowe w przypadku kandydatów do programu "doktorat wdrożeniowy"

- do 30 punktów

 

 

3) rozmowa kwalifikacyjna – dotycząca w szczególności koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej oraz reprezentowanej dyscypliny, odbywa się

w języku polskim lub angielskim i może być prowadzona w siedzibie Szkoły lub z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających przekaz obrazu i dźwięku

- do 50 punktów

 

            • ocena za prezentację koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej – do 30   

              punktów

            • ocena za ogólną orientację w problematyce reprezentowanej dyscypliny

              naukowej – do 20 punktów

 

- razem: 100 punktów.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

Etapy rekrutacji:

 

 1. Składanie dokumentów przez kandydatów
 2. Weryfikacja dokumentów i dopuszczenie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego.
 3. Przeprowadzenie ustnego egzaminu z języka angielskiego (niezdanie egzaminu językowego uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w dalszym procesie rekrutacji).
 4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim lub języku angielskim.

 

 • Do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które w terminie określonym w OGŁOSZENIU O NABORZE przedłożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani drogą mailową o dacie, godzinie i miejscu/formie ustnego egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc.
 • Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów dokonanego przez Dyrektora Szkoły.
 • Kandydaci przyjęci do Szkoły zobowiązani są do dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do biura Szkoły w terminie określonym w OGŁOSZENIU O NABORZE.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje dla osób składających dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

 

 • dokumenty należy składać online tylko w systemie rekrutacyjnym (podpisane skany)
 • należy załączać pojedyncze pliki zgodnie z listą wymaganych dokumentów (to znaczy kilka zdjęć w jednym pliku, jeśli na dokument składa się wielu stron);
 • pliki należy nazwać następująco, imieniem i nazwiskiem kandydata:
  • 1. podanie – Anna Nowak
  • 2. CV – Anna Nowak
  • 3. zdjęcie – Anna Nowak
  • 4. odpis dyplomu z suplementem – Anna Nowak
  • 5. opinia prom. – Anna Nowak
  • 6. zaświadczenie – Anna Nowak
  • 7. opis aktywności – Anna Nowak
  • 8. opis koncepcji – Anna Nowak
  • 9. wniosek o wyznaczenie prom. – Anna Nowak
  • 10. oświadczenie kandydata na prom. – Anna Nowak
  • 11. orzeczenie – Anna Nowak
  • 12. podanie o akademik – Anna Nowak
 • w przypadku konieczności aktualizacji danych w systemie i zablokowania ich edycji (dotyczy niektórych absolwentów PULS), prosimy o przesłanie odpowiednich danych do informatyka (legitymacje@up.poznan.pl) z prośbą o ich aktualizację;
 • po złożeniu dokumentów w systemie należy czekać na ich zatwierdzenie (jeżeli dokument będzie nieodpowiedni bądź z błędami, należy go zmienić) – do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które w terminie przedłożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów;
 • zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi poniżej;
 • w przypadku braku odpisu dyplomu można dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • opis zamierzeń badawczych - ilość znaków 6000 (bez spacji) – nie wlicza się do tego literatury;
 • w biurze Szkoły można otrzymać skierowanie na badania lekarskie (należy wtedy podać imię i nazwisko, PESEL oraz dyscyplinę) – istnieje możliwość wykonania tych badań nieodpłatnie w jednym z punktów;
 • na egzaminie ustnym z języka obcego oceniane będą: treść przekazu, poprawność językowa, bogactwo językowe, wymowa i intonacja;
 • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani drogą mailową o dacie, godzinie i miejscu/formie ustnego egzaminu z nowożytnego języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej – z założenia rekrutacja odbywa się w siedzibie Uczelni (Poznań, ul. Wojska Polskiego 28), forma zdalna dopuszczona jest tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza dla kandydatów przebywających za granicą Polski);
 • warunki przeprowadzania ustnego egzaminu z języka angielskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły zostaną dostosowane do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, po rozpatrzeniu ich wniosków w tej sprawie złożonych wraz z pozostałymi dokumentami;
 • po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Kandydat może być przyjęty do Szkoły, jeżeli uzyskał co najmniej 60% sumy punktów możliwych do uzyskania w ocenie punktowej. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc bądź, w przypadku kandydatów w ramach rekrutacji dodatkowej do projektu, uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Wymagania dotyczące zdjęcia dowodowego (wymiary 236x295 pikseli): zdjęcie wykonane na
jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne,
a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

STYPENDIA

 • Kwestie dotyczące okresu otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz jego minimalnej wysokości reguluje Ustawa.

 • Każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Stawki aktualnie obowiązujące na UPP dla osób przyjętych w ramach limitu miejsc wynoszą 3194,64 PLN netto miesięcznie do momentu uzyskania pozytywnej oceny śródokresowej oraz 4082,04 PLN netto miesięcznie po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej.

 • Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat.  Do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej.

 • Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%.

 • Wysokość stypendium doktoranckiego może być zwiększona w przypadku wybitnych osiągnięć doktoranta. Decyzję w tej kwestii podejmuje Rektor na wniosek Dyrektora, zaopiniowany przez właściwą Komisję Dyscypliny.

 • Doktorant może ubiegać się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane doktorantom przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Wniosek doktoranta powinien być pozytywnie zaopiniowany przez właściwą radę naukową dyscypliny.

 • Doktorantowi może być przyznane stypendium przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 • Doktorantowi może zostać przyznane stypendium naukowe przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami.

 • Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

 

WYDZIAŁY