Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla promotorów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dla promotorów

KRYTERIA WYZNACZANIA PROMOTORA

 • Promotorem doktoranta może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, spełniająca wymagania właściwej rady naukowej dyscypliny. Promotorem może być także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej jeżeli właściwa Komisja Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
 • Promotorem pomocniczym, który pełni funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników, może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Promotor pomocniczy powinien poszerzać zakres kompetencji promotora o własne, unikalne kompetencje naukowe.

 

 • Promotorem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
 1. była promotorem czterech doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
 2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej dwie osoby ubiegające się o stopień naukowy doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji przygotowanej rozprawy doktorskiej.

OBOWIĄZKI PROMOTORA

Promotor:

 • roztacza opiekę naukową nad doktorantem w kontekście przygotowania rozprawy doktorskiej,
 • zapewnia finansowanie badań oraz optymalne warunki do przygotowania rozprawy doktorskiej,
 • wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej,
 • organizuje i wspiera doktoranta merytorycznie i metodycznie w realizacji praktyki zawodowej (w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych),
 • wspiera doktoranta w opracowaniu indywidualnego planu badawczego i zawartego w nim harmonogramu,
 • dokonuje oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta w raporcie semestralnym, składanym przez doktoranta Dyrektorowi Szkoły,
 • opiniuje dokumenty przedstawione przez doktoranta,
 • informuje Dyrektora Szkoły o istotnych sprawach dotyczących realizacji rozprawy doktorskiej, w tym mających wpływ na termin jej złożenia,
 • uczestniczy w ocenie śródokresowej, odpowiadając na pytania zadane przez Komisję a dotyczące realizacji indywidualnego planu badawczego,
 • sprawdza i podpisuje raport dotyczący rozprawy doktorskiej doktoranta wygenerowany przez Jednolity System Antyplagiatowy,
 • uczestniczy w obronie rozprawy doktorskiej doktoranta,
 • podlega ewaluacji w zakresie jakości opieki naukowej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej.

 

Promotor pomocniczy:

 • powinien poszerzać zakres kompetencji promotora o własne, unikalne kompetencje naukowe,
 • współpracuje z promotorem w kwestii przygotowania rozprawy doktorskiej,
 • wspiera doktoranta w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników,
 • opiniuje indywidualny plan badawczy doktoranta.

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. W skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym Szkołę. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

 • W posiedzeniach ww. komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele Samorządu Doktorantów.
 • Termin przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową, w tym przewodniczącego, wyznacza właściwa Komisja Dyscypliny spośród kandydatów wskazanych przez radę naukową właściwej dyscypliny. Ww. termin podaje się do wiadomości doktoranta i promotora lub promotorów nie później niż na 60 dni przed tą oceną. Nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny, doktorant przedstawia właściwej Komisji Dyscypliny sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badawczego zatwierdzone przez promotora lub promotorów, obejmujące:

          1) informację o stopniu zaawansowania realizacji zadań badawczych składających się na rozprawę doktorską;

          2) informację o zgodności z harmonogramem przedstawionym w indywidualnym planie badawczym.

 • Sprawozdanie to przekazuje się następnie komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową.
 • Wzór oraz formę ww. sprawozdania określa Rada Szkoły.
 • Komisja przeprowadzająca ocenę śródokresową przeprowadza rozmowę z doktorantem, a także z promotorem lub promotorami na temat sprawozdania, o którym mowa w ust. 6. Ww. komisja większością głosów podejmuje decyzję w sprawie oceny śródokresowej, która kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 • Doktorant może odwołać się od negatywnej oceny śródokresowej do Rady Szkoły w terminie 14 dni od dnia udostępnienia wyników oceny.

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej wraz załącznikami są do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA/DLA DOKTORANTÓW/OCENA ŚRÓDOKRESOWA

 

PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza corocznie konkurs PRELUDIUM BIS, który skierowany jest do potencjalnych promotorów, którzy chcą pozyskać fundusze na wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Konkurs wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

WYDZIAŁY