Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla promotorów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dla promotorów

PEŁNOMOCNICY DZIEKANÓW

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Prof. dr hab. Jean Diatta

e-mail: jean.diatta@up.poznan.pl

tel. +48618487783

 

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Katedra Hodowli Lasu

Prof. dr hab. inż. Piotr Robakowski

e-mail: piotr.robakowski@up.poznan.pl

tel. +48618487738

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

Prof. dr hab. Izabela Szczerbal

e-mail: izabela.szczerbal@up.poznan.pl

tel. +48618466115

 

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Katedra Chemicznej Technologii Drewna

Prof. dr hab. Magdalena Zborowska

e-mail: magdalena.zborowska@up.poznan.pl

tel. +48618487462

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Katedra Botaniki

Prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz

e-mail: leszek.bednorz@up.poznan.pl

tel. +48618487699

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki

Dr hab. Anna Malinowska

e-mail: anna.malinowska@up.poznan.pl

tel. +48618466057

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Prof. UPP dr hab. Ryszard Staniszewski

e-mail: ryszard.staniszewski@up.poznan.pl

tel. +48618466522

 

Wydział Ekonomiczny

Katedra Ekonomii I Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

e-mail: karolina.pawlak@up.poznan.pl

tel. +48618487576

KRYTERIA WYZNACZANIA PROMOTORA

  • Promotorem doktoranta może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, spełniająca wymagania właściwej rady naukowej dyscypliny. Promotorem może być także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej jeżeli właściwa Komisja Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
  • Promotorem pomocniczym, który pełni funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników, może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Promotor pomocniczy powinien poszerzać zakres kompetencji promotora o własne, unikalne kompetencje naukowe.

 

  • Promotorem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
  1. była promotorem czterech doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
  2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej dwie osoby ubiegające się o stopień naukowy doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji przygotowanej rozprawy doktorskiej.

OBOWIĄZKI PROMOTORA

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

PRELUDIUM BIS

WYDZIAŁY