Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O szkole | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O szkole

INFORMACJE OGÓLNE

 • Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została utworzona dnia 15 maja 2019 r.
 • Podstawowym zadaniem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora
 • Szkoła Doktorska zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia)
 • Kształcenie w Szkole Doktorskiej UPP prowadzone jest w 9 dyscyplinach: nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; ekonomia i finanse – które posiadają kategorię naukową co najmniej B+
 • Szkoła jest otwarta dla obywateli polskich i cudzoziemców
 • Szkoła prowadzona jest w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów
 • Kształcenie w Szkole jest bezpłatne i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej
 • Każdy Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

WŁADZE SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Dyrektor Szkoły

 

prof. dr hab. Janusz Olejnik

 

Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

 • przewodniczenie komisji rekrutacyjnej oraz wydawanie decyzji administracyjnych  o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Szkoły cudzoziemca
 • podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzania rekrutacji do Szkoły;
 • organizowanie oraz dokonywanie oceny realizacji programu kształcenia w Szkole, w tym badań naukowych prowadzonych przez doktorantów;
 • zaliczanie doktorantom semestrów i lat kształcenia, w tym zaliczenia warunkowe;
 • przedłużanie, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii promotora lub promotorów, okresu odbywania kształcenia w Szkole, z jednoczesnym zwolnieniem doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie więcej niż o dwa lata, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych lub wyjazdami na staże naukowe;
 • zawieszenie, na wniosek doktoranta, kształcenia w Szkole, z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie dłużej niż na 2 lata;
 • zawieszenie, na wniosek doktoranta, kształcenia w Szkole na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, jednocześnie ze zwolnieniem doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach;
 • usprawiedliwianie krótkotrwałej nieobecności doktoranta na zajęciach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wyjaśnienia przez doktoranta powodów tej nieobecności;
 • wydawanie decyzji administracyjnych o skreśleniu z listy doktorantów, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
 • wydawanie na wniosek doktoranta zaświadczeń o uczestnictwie w Szkole, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
 • wydawanie zaświadczeń o przebiegu kształcenia w Szkole na wniosek osoby, która nie ukończyła Szkoły, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
 • przedstawianie Rektorowi sprawozdań z działalności Szkoły oraz informowanie Rady Szkoły i właściwych rad naukowych dyscyplin o istotnych sprawach dotyczących działalności Szkoły;
 • nadzór nad przechowywaniem, opracowywaniem i przekazywaniem dokumentacji Szkoły do archiwum Uniwersytetu, z zastrzeżeniem, że dokumentacja doktoranta jest archiwizowana po upływie 5 lat od ukończenia Szkoły lub skreślenia z listy doktorantów tej Szkoły;
 • podejmowanie decyzji, na wniosek doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, w sprawie dostosowania warunków kształcenia w Szkole, umożliwiających pełną realizację programu kształcenia;
 • współpraca z Komisją Ewaluacji Nauki (KEN) podczas ewaluacji jakości kształcenia w Szkole oraz z innymi instytucjami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli działalności Szkoły, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby ewaluacji i kontroli;
 • terminowe wprowadzanie, aktualizowanie oraz usuwanie danych dotyczących Szkoły i doktorantów, w Zintegrowanym Systemie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora

 

 

Rada Szkoły

 • Rada Szkoły jest ciałem doradczym i opiniodawczym funkcjonującym w ramach Szkoły Doktorskiej
 • Radę Szkoły tworzy Dyrektor i przewodniczący poszczególnych Komisji Dyscyplin
 • Rada Szkoły tworzy Komisję Rekrutacyjną, której przewodniczy Dyrektor
 • Przewodniczący Rady Szkoły organizuje i koordynuje prace Rady Szkoły

 

Skład Rady Szkoły Doktorskiej UPP:

 1. Prof. dr hab. Izabela Szczerbal - Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Nauki biologiczne - Przewodnicząca Rady Szkoły
 2. Prof. dr hab. Janusz Olejnik -  Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPP
 3. Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann -  Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo
 4. Prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński – Przewodniczący  Komisji Dyscypliny Nauki leśne
 5. Prof. dr hab. Dorota Cieślak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Zootechnika  i rybactwo
 6. Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Technologia żywności i żywienia
 7. Prof. dr hab. Jacek Przybył – Przewodniczący Komisji Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
 8. Prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska  - Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 9. Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak – Przewodnicząca Dyscypliny Ekonomia i Finanse

 

Do zadań Rady Szkoły należy:

 • nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Szkoły;
 • dbałość o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 • opracowanie projektu regulaminu Szkoły;
 • wyrażanie opinii w sprawie liczby osób przyjmowanych do Szkoły;
 • opracowanie propozycji warunków i trybu rekrutacji do Szkoły;
 • uczestnictwo w rekrutacji do Szkoły;
 • opracowanie programu kształcenia w Szkole oraz wyrażanie opinii w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w Szkole
 • określanie wytycznych oraz zasad sporządzania indywidualnego planu badawczego doktorantów, a także sposobu jego zatwierdzania;
 • ustalanie zasad przeprowadzania oceny śródokresowej;
 • udział w przygotowywaniu materiałów do ewaluacji Szkoły

 

 

Komisje Dyscyplin

Nauki Leśne:

 1. Prof. UPP dr hab. Jolanta Behnke-Borowczyk
 2. Dr hab. Dorota Dukarska
 3. Prof. UPP dr hab. Dorota Dziurka
 4. Dr Beata Fabisiak
 5. Prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński
 6. Dr hab. Jerzy Majka
 7. Prof. UPP dr hab. Paweł Rutkowski
 8. Prof. dr hab. Hubert Szramka

Rolnictwo i Ogrodnictwo:

 1. Prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
 2. Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński
 3. Prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska
 4. Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann
 5. Prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz
 6. Prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki
 7. Prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
 8. Prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko

Zootechnika i Rybactwo:

 1. Prof. dr hab. Dorota Cieślak
 2. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 3. Prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
 4. Prof. UPP dr hab. Marek Stanisz
 5. Prof. UPP  dr hab. Marek Skrzypski
 6. Prof. UPP dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
 7. Dr inż. Ewa Pruszyńska-Oszmałek
 8. Dr inż. Robert Mikuła

Nauki Biologiczne:

 1. Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska
 2. Prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski
 3. Prof dr hab. Iwona Morkunas
 4. Dr hab. Łukasz Myczko
 5. Prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska-Powałowska
 6. Prof. dr hab. Joanna Śliwowska
 7. Prof. dr hab. Izabela Szczerbal
 8. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Technologia Żuwności i Żywienia:

 1. Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak
 2. Prof. UPP dr hab. Wojciech Białas
 3. Prof. UPP dr hab. Hanna Baranowska
 4. Prof. UPP dr hab. Grzegorz Leśnierowski
 5. Prof. UPP dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik
 6. Dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela
 7. Dr hab. Artur Szwengiel
 8. Dr. Ewelina Król

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

 1. Prof. dr hab. Radosław Juszczak
 2. Prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska
 3. Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka
 4. Prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz
 5. Prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba
 6. Prof. UPP dr hab. inż. Agnieszka Piotrowska-Cyplik
 7. Dr hab. Marcin Spychała
 8. Dr. hab. inż. Ireneusz Laks

Inżynieria Mechaniczna:

 1. Prof. dr hab. Piotr Boniecki
 2. Prof. dr hab. inż. Jacek Dach
 3. Prof. dr hab. inż. Jacek Przybył
 4. Prof. dr hab. Agnieszka Sujak
 5. Prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała
 6. Prof. UPP dr hab. inż. Karol Durczak
 7. Prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Koszela
 8. Prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

Ekonomia i Finanse:

 1. Prof. dr hab. Michał Jerzak
 2. Prof. dr hab. Władysław Łuczka
 3. Prof. dr hab. Walenty Poczta
 4. Prof. UPP dr hab. Rafał Baum
 5. Prof. UPP  dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
 6. Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak
 7. Prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski
 8. Prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski

 

KONTAKT

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Collegium Maximum, Hol Główny

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,

tel. +48618466195

tel. kom. +48504498812

e-mail: szkola.doktorska@up.poznan.pl

 

https://puls.edu.pl/szkola_doktorska/kontakt

WYDZIAŁY