Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O szkole | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O szkole

INFORMACJE OGÓLNE

 • Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została utworzona dnia 15 maja 2019 r.
 • Podstawowym zadaniem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora
 • Szkoła Doktorska zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia)
 • Kształcenie w Szkole Doktorskiej UPP prowadzone jest w 10 dyscyplinach: nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; ekonomia i finanse; biotechnologia – które posiadają kategorię naukową co najmniej B+
 • Szkoła jest otwarta dla obywateli polskich i cudzoziemców
 • Szkoła prowadzona jest w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów
 • Kształcenie w Szkole jest bezpłatne i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej
 • Każdy Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium
 • zajęcia realizowane są w języku angielskim, zaliczenia i egzaminy odbywają się w języku wybranym przez doktoranta

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ UPP

WŁADZE SZKOŁY DOKTORSKIEJ UPP

Dyrektor Szkoły

 

prof. dr hab. Janusz Olejnik

 

Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

 

 • przewodniczenie komisji rekrutacyjnej oraz wydawanie decyzji administracyjnych  o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Szkoły cudzoziemca
 • podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzania rekrutacji do Szkoły;
 • organizowanie oraz dokonywanie oceny realizacji programu kształcenia w Szkole, w tym badań naukowych prowadzonych przez doktorantów;
 • zaliczanie doktorantom semestrów i lat kształcenia, w tym zaliczenia warunkowe;
 • przedłużanie, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii promotora lub promotorów, okresu odbywania kształcenia w Szkole, z jednoczesnym zwolnieniem doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie więcej niż o dwa lata, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych lub wyjazdami na staże naukowe;
 • zawieszenie, na wniosek doktoranta, kształcenia w Szkole, z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie dłużej niż na 2 lata;
 • zawieszenie, na wniosek doktoranta, kształcenia w Szkole na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, jednocześnie ze zwolnieniem doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach;
 • usprawiedliwianie krótkotrwałej nieobecności doktoranta na zajęciach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wyjaśnienia przez doktoranta powodów tej nieobecności;
 • wydawanie decyzji administracyjnych o skreśleniu z listy doktorantów, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
 • wydawanie na wniosek doktoranta zaświadczeń o uczestnictwie w Szkole, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
 • wydawanie zaświadczeń o przebiegu kształcenia w Szkole na wniosek osoby, która nie ukończyła Szkoły, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
 • przedstawianie Rektorowi sprawozdań z działalności Szkoły oraz informowanie Rady Szkoły i właściwych rad naukowych dyscyplin o istotnych sprawach dotyczących działalności Szkoły;
 • nadzór nad przechowywaniem, opracowywaniem i przekazywaniem dokumentacji Szkoły do archiwum Uniwersytetu, z zastrzeżeniem, że dokumentacja doktoranta jest archiwizowana po upływie 5 lat od ukończenia Szkoły lub skreślenia z listy doktorantów tej Szkoły;
 • podejmowanie decyzji, na wniosek doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, w sprawie dostosowania warunków kształcenia w Szkole, umożliwiających pełną realizację programu kształcenia;
 • współpraca z Komisją Ewaluacji Nauki (KEN) podczas ewaluacji jakości kształcenia w Szkole oraz z innymi instytucjami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli działalności Szkoły, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby ewaluacji i kontroli;
 • terminowe wprowadzanie, aktualizowanie oraz usuwanie danych dotyczących Szkoły i doktorantów, w Zintegrowanym Systemie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora

 

 

Rada Szkoły

 • Rada Szkoły jest ciałem doradczym i opiniodawczym funkcjonującym w ramach Szkoły Doktorskiej
 • Radę Szkoły tworzy Dyrektor i przewodniczący poszczególnych Komisji Dyscyplin (składy Komisji przedstawiono poniżej)
 • Rada Szkoły tworzy Komisję Rekrutacyjną, której przewodniczy Dyrektor
 • Przewodniczący Rady Szkoły organizuje i koordynuje prace Rady Szkoły

 

Skład Rady Szkoły Doktorskiej UPP:

 1. Prof. dr hab. Janusz Olejnik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPP
 2. Prof. dr hab. Izabela Szczerbal – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Nauki biologiczne – Przewodnicząca Rady Szkoły
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Panasiewicz – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo
 4. Prof. dr hab. Paweł Rutkowski – Przewodniczący  Komisji Dyscypliny Nauki leśne
 5. Prof. dr hab. Dorota Cieślak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Zootechnika  i rybactwo
 6. Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Technologia żywności i żywienia
 7. Prof. dr hab. Agnieszka Sujak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
 8. Dr hab. inż. Tomasz Dysarz – Przewodniczący Komisji Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 9. Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Ekonomia i Finanse
 10. Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Weterynaria
 11. Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Biotechnologia

 

Do zadań Rady Szkoły należy:

 

 • nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Szkoły;
 • dbałość o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 • opracowanie projektu regulaminu Szkoły;
 • wyrażanie opinii w sprawie liczby osób przyjmowanych do Szkoły;
 • opracowanie propozycji warunków i trybu rekrutacji do Szkoły;
 • uczestnictwo w rekrutacji do Szkoły;
 • opracowanie programu kształcenia w Szkole oraz wyrażanie opinii w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w Szkole
 • określanie wytycznych oraz zasad sporządzania indywidualnego planu badawczego doktorantów, a także sposobu jego zatwierdzania;
 • ustalanie zasad przeprowadzania oceny śródokresowej;
 • udział w przygotowywaniu materiałów do ewaluacji Szkoły

 

 

Komisje Dyscyplin

 

Nauki Leśne:

 1. Prof. dr hab. Paweł Rutkowski - Przewodniczący
 2. Prof. UPP dr hab. Jolanta Behnke-Borowczyk
 3. Prof. dr hab. Dorota Dziurka
 4. Dr hab. Dorota Dukarska
 5. Dr hab. Beata Fabisiak
 6. Dr hab. Jacek Kamczyc
 7. Dr hab. Jerzy Majka

Rolnictwo i Ogrodnictwo:

 1. Prof. UPP dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak
 2. Prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
 3. Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński
 4. Prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska
 5. Prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska
 6. Prof. dr hab. Katarzyna Panasiewicz Przewodnicząca
 7. Prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki
 8. Prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka

Zootechnika i Rybactwo:

 1. Prof. dr hab. Dorota Cieślak Przewodnicząca
 2. Dr hab. inż. Zofia Madeja
 3. Prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
 4. Dr hab. inż. Robert Mikuła
 5. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 6. Dr hab. Ewa Pruszyńska-Oszmałek
 7. Prof. UPP dr hab. Marek Stanisz
 8. Dr hab. Oskar Wasielewski

Nauki Biologiczne:

 1. Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska
 2. Prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski
 3. Prof dr hab. Iwona Morkunas
 4. Dr hab. Łukasz Myczko
 5. Prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska-Powałowska
 6. Prof. dr hab. Joanna Śliwowska
 7. Prof. dr hab. Izabela Szczerbal Przewodnicząca
 8. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Technologia Żywności i Żywienia:

 1. Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak Przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Hanna Baranowska
 3. Prof. UPP dr hab. Wojciech Białas
 4. Dr Ewelina Król
 5. Prof. dr hab. Grzegorz Leśnierowski
 6. Prof. dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik
 7. Dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela
 8. Prof. UPP dr hab. Artur Szwengiel

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

 1. Dr hab. inż. Tomasz Dysarz - Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak
 3. Prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz
 4. Prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Laks
 5. Prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba
 6. Prof. dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik
 7. Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka
 8. Dr hab. Marcin Spychała

Inżynieria Mechaniczna:

 1. Prof. dr hab. Piotr Boniecki
 2. Prof. dr hab. inż. Jacek Dach
 3. Prof. dr hab. inż. Jacek Przybył
 4. Prof. dr hab. Agnieszka Sujak  Przewodnicząca
 5. Prof. dr hab. inż. Wojciech Czekała
 6. Prof. UPP dr hab. inż. Karol Durczak
 7. Prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Koszela
 8. Prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

Ekonomia i Finanse:

 1. Prof. dr hab. Michał Jerzak
 2. Prof. dr hab. Władysława Łuczka
 3. Prof. dr hab. Walenty Poczta
 4. Prof. UPP dr hab. Rafał Baum
 5. Prof. UPP  dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
 6. Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak Przewodnicząca
 7. Prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski
 8. Prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski

Weterynaria:

 1. Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska Przewodnicząca 
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól
 3. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 4. Prof. dr hab. Marek Świtoński
 5. Prof. UPP dr hab. Lidia Radko
 6. Dr Ewelina Czyżewska-Dors
 7. Dr Arkadiusz Dors
 8. Dr Mirosław Różycki

Biotechnologia:

 1. Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann Przewodnicząca
 2. Prof. UPP dr hab. Roman Marecik
 3. Prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko
 4. Dr hab. Dorota Weight
 5. Dr Alicja Szabelska-Beręsewicz
 6. Dr inż. Magdalena Hryhorowicz
 7. Dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk
 8. Dr inż. Agnieszka Drożdzyńska

 

Do zadań Komisji Dyscypliny należy:

 

 • udział Przewodniczącego w rekrutacji do Szkoły
 • wyznaczanie promotorów
 • opiniowanie Indywidualnych Planów Badawczych
 • organizacja oceny śródokresowej i przyjęcie sprawozdania doktoranta

 

KONTAKT

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Collegium Maximum, Hol Główny

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,

tel. +48618466195

tel. kom. +48504498812

e-mail: szkola.doktorska@up.poznan.pl

 

więcej informacji w zakładce KONTAKT

WYDZIAŁY