Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Programy i projekty | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Programy i projekty

PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza corocznie konkurs PRELUDIUM BIS, który skierowany jest do potencjalnych promotorów, którzy chcą pozyskać fundusze na wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Konkurs wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

ERASMUS +

EURAXESS

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji:

Programy dla Naukowców i Doktorantów

Programy dla Instytucji

Programy dla Studentów Polskich           

Programy dla Studentów Zagranicznych

Programy Języka Polskiego

 

NCBR

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

 

NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

FUNDACJA na rzecz NAUKI POLSKIEJ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

PROGRAM MENTORINGU DYDAKTYCZNEGO

Idea Programu Mentoringu Dydaktycznego: Mentoring to relacja pomiędzy mentorem (wykładowca akademicki o większym doświadczeniu dydaktycznym) a mentee (doktorant i nowo przyjęty wykładowca akademicki), w której mentee otrzymuje wsparcie w rozwoju swojego potencjału i obszaru zawodowego. Mentor pełni funkcję Mistrza, który jest autorytetem dla swojego mentee, dzieli się z nim.

 

Zapraszamy na stronę cwr.up.poznan.pl

WYDZIAŁY