Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja

PRZED REJESTRACJĄ - WAŻNE INFORMACJE

Informacje dla osób składających dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

 

 • dokumenty należy składać online tylko w systemie rekrutacyjnym (podpisane skany) w określonym czasie - informacja o terminach znajduje się w aktualnym ogłoszeniu o naborze;
 • należy załączać pojedyncze pliki zgodnie z listą wymaganych dokumentów (to znaczy kilka zdjęć w jednym pliku, jeśli na dokument składa się wiele stron);
 • pliki należy nazwać następująco, imieniem i nazwiskiem kandydata:
  • 1. podanie – Anna Nowak
  • 2. CV – Anna Nowak
  • 3. zdjęcie – Anna Nowak
  • 4. odpis dyplomu z suplementem – Anna Nowak
  • 5. opinia prom. – Anna Nowak
  • 6. zaświadczenie – Anna Nowak
  • 7. opis aktywności – Anna Nowak
  • 8. opis koncepcji – Anna Nowak
  • 9. wniosek o wyznaczenie prom. – Anna Nowak
  • 10. oświadczenie kandydata na prom. – Anna Nowak
  • 11. orzeczenie – Anna Nowak
  • 12. podanie o akademik – Anna Nowak
 • w przypadku konieczności aktualizacji danych w systemie i zablokowania ich edycji (dotyczy niektórych absolwentów UPP), prosimy o przesłanie odpowiednich danych do informatyka (legitymacje@up.poznan.pl) z prośbą o ich aktualizację;
 • po złożeniu dokumentów w systemie należy czekać na ich zatwierdzenie (jeżeli dokument będzie nieodpowiedni bądź z błędami, należy go zmienić) – do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które w terminie przedłożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów;
 • zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi poniżej;
 • w przypadku braku odpisu dyplomu można dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • opis koncepcji - ilość znaków 6000 (bez spacji) – nie wlicza się do tego literatury;
 • w biurze Szkoły można otrzymać skierowanie na badania lekarskie (należy wtedy podać imię i nazwisko, PESEL oraz dyscyplinę) – istnieje możliwość wykonania tych badań nieodpłatnie w jednym z punktów;
 • na egzaminie ustnym z języka angielskiego oceniane będą: treść przekazu, poprawność językowa, bogactwo językowe, wymowa i intonacja;
 • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani drogą mailową o dacie, godzinie i miejscu/formie ustnego egzaminu z nowożytnego języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej – z założenia rekrutacja odbywa się w siedzibie Uczelni (Poznań, ul. Wojska Polskiego 28), forma zdalna dopuszczona jest tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza dla kandydatów przebywających za granicą Polski);
 • warunki przeprowadzania ustnego egzaminu z języka angielskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły zostaną dostosowane do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, po rozpatrzeniu ich wniosków w tej sprawie złożonych wraz z pozostałymi dokumentami;
 • po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Kandydat może być przyjęty do Szkoły, jeżeli uzyskał co najmniej 60% sumy punktów możliwych do uzyskania w ocenie punktowej. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc bądź, w przypadku kandydatów w ramach rekrutacji dodatkowej do projektu, uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Wymagania dotyczące zdjęcia dowodowego (wymiary 236x295 pikseli): zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

OGŁOSZENIE O NABORZE na rok akademicki 2023/2024

Limity miejsc oraz szczegółowy kalendarz rekrutacji ogłasza corocznie Dyrektor Szkoły na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce „Szkoła Doktorska” w terminie do końca marca roku, w którym ogłoszono nabór.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DODATKOWYM DO PROGRAMU 'DOKTORAT WDROŻENIOWY' NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

OGŁOSZENIA O NABORZE DO PROJEKTÓW

REJESTRACJA ONLINE

REJESTRACJA ONLINE - aktywna w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze

 

TERMINY REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE do Szkoły na rok akademicki 2023/2024 przeprowadza się zgodnie z poniższym harmonogramem:

    

1.

Składanie dokumentów przez kandydatów (rekrutacja online)

od 21 do 31 sierpnia 2023 r.

2.

Weryfikacja dokumentów i dopuszczenie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego

do 4 września 2023 r.

3.

Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego i dopuszczenie kandydatów do dalszego postępowania rekrutacyjnego

6 lub 7 września 2023 r.

od godz. 9.00

4.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim lub w języku angielskim oraz oceny punktowej

6 lub 7 września 2023 r.

od godz. 9.30

5.

Ogłoszenie wyników rekrutacji w formie listy rankingowej, ze wskazaniem kandydatów przyjętych na I rok, na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
w zakładce „Szkoła Doktorska”

do 15 września 2023 r.

6.

Zakończenie rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej

do 30 września 2023 r.

 

 • W celu realizacji projektu badawczego, w związku z którym zabezpieczono środki finansowe na wypłacenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w Ustawie, przez okres co najmniej 36 miesięcy oraz w celu realizacji programów ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadza się rekrutację dodatkową.

 • Rekrutacja dodatkowa możliwa jest w każdym okresie roku akademickiego, a jej termin ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z kierownikiem projektu badawczego.

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

INFORMACJA O PRZYJĘCIU - Rekrutacja dodatkowa do projektu SONATA do Szkoły Doktorskiej UPP na rok akademicki 2023/2024
 

INFORMACJA O PRZYJĘCIU - Rekrutacja dodatkowa do programu 'DOKTORAT WDROŻENIOWY' do Szkoły Doktorskiej UPP na rok akademicki 2023/2024

 

LISTA RANKINGOWA - Rekrutacja uzupełniająca i dodatkowa do Szkoły Doktorskiej UPP na rok akademicki 2023/2024

 


 

LISTA RANKINGOWA - Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UPP na rok akademicki 2023/2024

 


 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc.

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji w formie rankingowej, ze wskazaniem kandydatów przyjętych na I rok, umieszczane jest na stronie internetowej UPP w zakładce SZKOŁA DOKTORSKA.

 • Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów dokonanego przez Dyrektora Szkoły.

 • Odmowa przyjęcia do Szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły, podjętej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.

 • Od decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja na I rok Szkoły przeprowadzana jest corocznie w dyscyplinach i limitach miejsc określonych przez Rektora.
 • Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna, której przewodniczy Dyrektor Szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej dla danej dyscypliny oprócz Dyrektora Szkoły, wchodzą Przewodniczący oraz dwaj członkowie Komisji Dyscypliny i z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Doktorantów UPP.
 • Do Szkoły może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, potwierdzony odpowiednim dyplomem oraz spełnia warunki rekrutacji.
 • W przypadku cudzoziemców do Szkoły może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje opisane w ust. 2 albo dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole na podstawie przepisów art. 323-327 Ustawy.
 • Do Szkoły może być przyjęta osoba, która nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.
 • W procesie rekrutacji nie pobiera się opłat.
 • Rekrutacja odbywa się na zasadzie konkursu. Wyniki konkursu są jawne.

 

 • Rekrutacja do Szkoły odbywa się w 2 etapach:
 1. ustny egzamin językowy
 2. rozmowa kwalifikacyjna
 • Punktacja przyznawana jest na podstawie:
 1. przedstawionych dokumentów
 2. rozmowy kwalifikacyjnej

 

LIMITY PRZYJĘĆ

 • Limity miejsc ogłasza corocznie Dyrektor Szkoły na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakładce „Szkoła Doktorska” w terminie do końca marca roku, w którym ogłoszono nabór.
 • Limity miejsc w poszczególnych dyscyplinach uzależnione są przede wszystkim od możliwości finansowania badań naukowych do przyszłej rozprawy doktorskiej doktoranta oraz zabezpieczenia godzin dydaktycznych jako praktyki zawodowej w jednostce, w której przygotowywana będzie rozprawa doktorska.

 

W roku akademickim 2023/2024 zostanie przeprowadzony nabór na następujące dyscypliny:

1. nauki leśne  limit przyjęć  4
2. rolnictwo i ogrodnictwo limit przyjęć  3
3. technologia żywności  i żywienia limit przyjęć  3
4. weterynaria limit przyjęć 2
5. zootechnika i rybactwo limit przyjęć  2
6. inżynieria mechaniczna limit przyjęć  2
7. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka limit przyjęć  2
8. nauki biologiczne limit przyjęć  2
9. ekonomia i finanse limit przyjęć  4

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które przedłożyły w terminie określonym w Ogłoszeniu o naborze komplet dokumentów:

1)  podanie o przyjęcie do Szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór

2)  CV,

3)  2 zdjęcia,

4)  odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub dokument, o którym mowa ustępie 3 niniejszego ogłoszenia wraz z suplementem; w przypadku  osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy, odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

5)  opinia promotora pracy magisterskiej (jeżeli studia ukończono pracą magisterską) lub opinię opiekuna naukowego w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w Szkole w ramach wybranej dyscypliny,

7)  opis i dokumentacja aktywności naukowej – maksymalnie 3 osiągnięcia wskazane przez kandydata lub zaświadczenia o zdobytym doświadczeniu zawodowym,

8)  opis koncepcji i zamierzeń badawczych, które będą realizowane w ramach przyszłej rozprawy doktorskiej (maksymalnie do 6000 znaków), wzór

9)  wniosek w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego, wzór

10)  oświadczenie kandydata na promotora, poświadczone przez kierownika jednostki, o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację rozprawy doktorskiej,  wzór

11)  orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,

12)  podanie o zakwaterowanie w domu studenckim – jeśli dotyczy wzór

SKŁAD KOMISJI

W skład komisji rekrutacyjnej dla danej dyscypliny oprócz Dyrektora Szkoły, wchodzą Przewodniczący oraz dwaj członkowie Komisji Dyscypliny i z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Doktorantów UPP.

 

Składy komisji - rekrutacja lipiec 2023

Składy komisji - rekrutacja wrzesień 2023

 

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Szczegóły dotyczące zasad i terminów rekrutacji w Programie znajdują się w zakładce DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

WYDZIAŁY