Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja

OGŁOSZENIE O NABORZE

Limity miejsc oraz szczegółowy kalendarz rekrutacji ogłasza corocznie Dyrektor Szkoły na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce „Szkoła Doktorska” w terminie do końca marca roku, w którym ogłoszono nabór.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE na rok akademicki 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja na I rok Szkoły przeprowadzana jest corocznie w dyscyplinach  i limitach miejsc określonych przez Rektora.
 • Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna, której przewodniczy Dyrektor Szkoły. W skład komisji wchodzą członkowie Rady Szkoły oraz z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Doktorantów UPP.
 • Do Szkoły może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, potwierdzony odpowiednim dyplomem oraz spełnia warunki rekrutacji.
 • W przypadku cudzoziemców do Szkoły może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje opisane w ust. 2 albo dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole na podstawie przepisów art. 323-327 Ustawy.
 • Do Szkoły może być przyjęta osoba, która nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.
 • W procesie rekrutacji nie pobiera się opłat.
 • Rekrutacja odbywa się na zasadzie konkursu. Wyniki konkursu są jawne.

 

 • Rekrutacja do Szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

          - przedstawionych dokumentów,

          - ustnego egzaminu z języka angielskiego, przeprowadzanego w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość tego języka,

          - rozmowy kwalifikacyjnej.

LIMITY PRZYJĘĆ

 • Limity miejsc ogłasza corocznie Dyrektor Szkoły na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakładce „Szkoła Doktorska” w terminie do końca marca roku, w którym ogłoszono nabór.
 • Limity miejsc w poszczególnych dyscyplinach uzależnione są przede wszystkim od możliwości finansowania badań naukowych do przyszłej rozprawy doktorskiej doktoranta oraz zabezpieczenia godzin dydaktycznych jako praktyki zawodowej w jednostce, w której przygotowywana będzie rozprawa doktorska.

 

W roku akademickim 2021/2022 zostanie przeprowadzony nabór na następujące dyscypliny:

1. nauki leśne  limit przyjęć  3
2. rolnictwo i ogrodnictwo limit przyjęć  3
3. technologia żywności  i żywienia limit przyjęć  3
4. zootechnika i rybactwo limit przyjęć  2
5. inżynieria mechaniczna limit przyjęć  2
6. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka limit przyjęć  2
7. nauki biologiczne limit przyjęć  2
8. ekonomia i finanse limit przyjęć  4

 

TERMINY REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Rekrutacja online

 

 

czerwiec lub lipiec

Weryfikacja dokumentów i dopuszczenie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego

 

lipiec

Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego, rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim lub angielskim oraz oceny punktowej

lipiec

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji w formie listy rankingowej, ze wskazaniem kandydatów przyjętych na I rok, na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
w zakładce SZKOŁA DOKTORSKA

do końca lipca

 

 • W celu realizacji projektu badawczego, w związku z którym zabezpieczono środki finansowe na wypłacenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w Ustawie, przez okres co najmniej 36 miesięcy oraz w celu realizacji programów ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadza się rekrutację dodatkową.
 • Rekrutacja dodatkowa możliwa jest w każdym okresie roku akademickiego, a jej termin ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z kierownikiem projektu badawczego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które przedłożyły w terminie określonym w Ogłoszeniu o naborze komplet dokumentów.

 

1)  podanie o przyjęcie do Szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór

2)  CV,

3)  2 zdjęcia,

4)  odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub dokument, o którym mowa ustępie 3 niniejszego ogłoszenia wraz z suplementem; w przypadku  osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy, odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

5)  certyfikat znajomości języka angielskiego – jeśli dotyczy,

6)  opinia promotora pracy magisterskiej (jeżeli studia ukończono pracą magisterską) lub opinię opiekuna naukowego w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy,

7)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w Szkole w ramach wybranej dyscypliny,

8)  opis i dokumentacja aktywności naukowej – maksymalnie 3 osiągnięcia wskazane przez kandydata,

9)  opis koncepcji i zamierzeń badawczych, które będą realizowane w ramach przyszłej rozprawy doktorskiej (maksymalnie do 6000 znaków),

10)  wniosek w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego, wzór

11)  oświadczenie kandydata na promotora, poświadczone przez kierownika jednostki, o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację rozprawy doktorskiej,  wzór

12)  orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,

13)  podanie o zakwaterowanie w domu studenckim – jeśli dotyczy wzór

WYNIKI REKRUTACJI

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji w formie rankingowej, ze wskazaniem kandydatów przyjętych na I rok, umieszczane jest na stronie internetowej UPP w zakładce SZKOŁA DOKTORSKA.
 • Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów dokonanego przez Dyrektora Szkoły.
 • Odmowa przyjęcia do Szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły, podjętej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.
 • Od decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

SKŁAD KOMISJI

Komisję Rekrutacyjną stanowi Rada Szkoły. Przewodniczy jej Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

 

Prof. dr hab. Janusz Olejnik -  Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPP

Prof. dr hab. Izabela Szczerbal - Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Nauki biologiczne

Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann -  Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo

Prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński – Przewodniczący  Komisji Dyscypliny Nauki leśne

Prof. dr hab. Dorota Cieślak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Zootechnika  i rybactwo

Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Technologia żywności i żywienia

Prof. dr hab. Jacek Przybył – Przewodniczący Komisji Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska  - Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak – Przewodnicząca Dyscypliny Ekonomia i Finanse

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Szczegóły dotyczące zasad i terminów rekrutacji w programie znajdują się w zakładce DOKTORAT WDROŻENIOWY

WYDZIAŁY