Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Jadalne owady moda przychodząca z krajów azjatyckich czy przyszłość zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie?

Zwiększającą się liczba ludności na świecie przyczynia się do ciągłego zmniejszania dostępnych zasobów pokarmowych bogatych w składniki odżywcze, w tym też białko pochodzenia zwierzęcego, które jest jednym z ważniejszych składników odżywczych w żywienia człowieka. Ze względu na realne zagrożenia związane z nieustającym wzrostem produkcji żywności można stwierdzić, że zwiększenie hodowli zwierząt będzie niemożliwe, co będzie skutkować brakiem bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Potrzebne są zatem alternatywne źródła żywności. Czy mogą nimi być owady jadalne? 

Informacja o liczbie złożonych Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje, iż w ramach przeprowadzonego naboru na prowadzenie prac przedwdrożeniowych realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w terminie od 19 października do 30 listopada 2020 r. wpłynęły 33 Wnioski konkursowe na łączną kwotę dofinansowania 1 483 928,00 zł PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 846 235,00 zł PLN. Alokacja przeznaczona na realizację prac przedwdrożeniowych wynosi 834 000,00 PLN.

Młodzi naukowcy z pięciu wydziałów UPP kolejnymi laureatami Konkursu MINIATURA 4

Badania wpływu pól elektromagnetycznych stosowanych w komunikacji bezprzewodowej na wzrost i rozwój roślin zielnych, przeprowadzenie badań zmierzających do sprawdzenia czy wady wrodzone serca psów rasy Buldog mają podłoże genetyczne, ocena poziomu akumulacji pierwiastków ziem rzadkich w odniesieniu do krajobrazu miejskiego, staż naukowy w renomowanym Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka w Jenie oraz wyjazd do laboratorium prof. Janusza Pawliszyna na Uniwersytecie Waterloo - światowego autorytetu w dziedzinie chemii analitycznej to kolejne projekty naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które zostaną sfinansowane w ramach konkursu MINIATURA 4.

Sukces Katedry Genetyki i Hodowli Roślin UPP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku 2020 r. ogłosiło konkurs na projekty badawcze, które mogłyby być finansowane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Do konkursu można było złożyć projekty obejmujące badania podstawowe istotne z punktu widzenia hodowli roślin. Obszary priorytetowe dla tych badań zostały określone w dokumencie MR i RW „Priorytety w hodowli roślin w Polsce”.

Naukowcy z wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach laureatami Nagrody Naukowej PAN

Wieloletnia współpraca pomiędzy pracownikami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  doceniona przez Polską Akademię Nauk (PAN).

 

III Ogólnopolska Konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię”

21 listopada 2020 r. odbyła się już III Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię”. W tym roku z powodu panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej spotkaliśmy się poprzez platformę Zoom. Konferencję można było również obserwować w transmisji w mediach społecznościowych na profilu Facebook (https://www.facebook.com/IOKBNMI). Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię, biologię, medycynę, inżynierię biomedyczną, rolnictwo, technologię żywności i nauki pokrewne.

Do Tatrzańskiego Parku Narodowego po naukę i inspiracje

„Przez trzy październikowe tygodnie miałam okazję przyglądać się pracy Działu Edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ze względu na epidemię mogłam zobaczyć Tatry bez turystów, ale co najważniejsze przyjrzeć się pracy jednego z najlepszych zespołów edukatorów przyrodniczych w kraju” – opowiada o swoim stażu dr inż. Anna Wierzbicka z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrodzeni w konkursach OPUS 19 I PRELUDIUM 19

Narodowe Centrum Nauki już po raz dziewiętnasty ogłosiło wyniki swoich czołowych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych polscy badacze otrzymają ponad 487 mln zł.  Na listach rankingowych znalazło się siedmiu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Projekt SmartAgriHubs dołączył do inicjatywy Parlamentu Europejskiego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest koordynatorem jednego z flagowych eksperymentów innowacyjnych oraz pełni rolę Centrum Kompetencji w powstającym Hubie Innowacji Cyfrowych dla rolnictwa (Ag DIH) w projekcie SmartAgriHubs.  „Jak w większości sektorach gospodarki również i w tym obszarze zauważalny jest brak balansu w zakresie dostępności stanowisk kierowniczych oraz przedsiębiorczości cyfrowej ze względu na płeć. Ukazują to raporty Komisji Europejskiej np. „Women in the digital age” (2016)” – tłumaczy dr inż. Tomasz Wojciechowski.

Odpowiednie planowanie zieleni w miastach może poprawiać jakość powietrza

W Polsce rocznie umiera około 45-50 000 ludzi w związku z zanieczyszczeniem powietrza, co stanowi około 12% zgonów ogółem. Dotyczy to najczęściej terenów zurbanizowanych, gdzie wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka jest większy. Bazując na stężeniach pyłu zawieszonego Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła aż 23 polskie miasta do 50 najbardziej zanieczyszczonych obszarów Europy – tłumaczą prof. dr hab. Klaudia Borowiak i dr inż. Marta Lisiak-Zielińska z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dzikość w mieście (czasami ) mile widziana - Dzień jeża

Dzikie zwierzęta w mieście, ich liczebność i interakcje z otoczeniem od lat budzą zainteresowanie wielu ludzi – nie tylko ekologów, ale też epidemiologów, włodarzy miast, jak i ich mieszkańców. Okres jesienno-zimowy jest czasem, w którym szczególnie da się zauważyć obecność zwierząt wokół nas. Drzewa i krzewy tracą liście, skutecznie skrywające latem ptaki, czy też większe ssaki. Skąpość naturalnych źródeł pożywienia, skłania liczne zwierzęta do poszukiwania alternatywnych źródeł pokarmu w bliskości siedzib ludzkich.

Jak COVID-19 wpłynął na obserwatorów ptaków?

Jak pandemia zmienia nasze zachowania w czasie wolnym? Międzynarodowy zespół badawczy przeprowadził badania ornitologów-amatorów i najprostsza odpowiedź jest następująca: tak, zmienia!
Pandemia zmienia nie tylko nasze zachowania zawodowe, ale też wykorzystanie czasu wolnego. Połączone zespoły naukowców z uniwersytetów w Tybindze (Niemcy), w Rovaniemi (Finlandia) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Kolejni naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu laureatami Konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 4 dołączyło kolejnych 88 naukowców, w tym dwóch z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przyznane środki o łącznej wartości prawie 3,4 ml zł umożliwiają laureatom realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

 

Na trzeciej liście rankingowej opublikowanej 4 października znaleźli się naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP:

Talerz zamiast piramidy czyli jak zdrowo się odżywiać

Zalecenia w postaci Talerza nie są jednak czymś zupełnie nieznanym na świecie, bowiem w Stanach Zjednoczonych ta forma graficzna funkcjonuje od 2011 roku. Obecnie wiele krajów (np. Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia) odchodzi od koncepcji piramidy na rzecz Talerza, przy czym w każdym kraju graficzny wygląd talerza może nieznacznie się różnić, gdyż uwzględnia on zwyczaje żywieniowe mieszkańców danego kraju. Powodem do odejścia od piramidy Zdrowego Żywienia była przede wszystkim chęć uproszczenia zaleceń i podania ich w formie zrozumiałej dla każdego.

Nekropolie bogate w ptaki

Metaanaliza danych ze Środkowej Europy wskazała, że skład i struktura populacji ptasich różni się pomiędzy parkami a cmentarzami, nawet jeśli kontroluje się efekt wielkości obiektu. Wynika to z tego, że na cmentarzach poza zielenią ważnym ich składnikiem są grobowce i budynki sakralne, co stwarza kolejne mikrosiedliska do zakładania gniazd i zbierania pokarmu. Z drugiej strony częstsze porządkowanie powoduje, że na cmentarzach mamy znacznie mniejszą liczbę gatunków gniazdujących na ziemi i nisko nad ziemią, np. pokrzewek i słowików.

Rośliny funeralne na starych, zapomnianych i zaniedbanych cmentarzach Wielkopolski

Od wielu lat w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzone są badania tego typu obiektów. Pomimo, iż badania w ostatnich latach prowadzone są w całej Polsce, najlepiej przebadanym obszarem jest Wielkopolska. Śmiało można powiedzieć, że zgromadzony materiał botaniczny (ze wszystkich znanych cmentarzy Wielkopolski), należy z całą pewnością do najbogatszych w skali kraju, a może i Europy.

 

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY