Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Śpij kochany śpij

Jeszcze parę minut i przestawiasz budzik, by pospać chwilkę dłużej. W weekend pozwalasz sobie na więcej, czasami zupełnie zapominasz o budziku i spisz, ile dusza zapragnie. Chyba, że jesteś ptasiarzem, lubisz podglądać ptaki, a te, przynajmniej większość z nich, lubią wiosenne i letnie poranki. Wtedy, nieco paradoksalnie, w weekend być może wstajesz nawet wcześniej niż w inne, robocze, dni tygodnia.

Zwierzęta na znakach drogowych

Znaki ostrzegawcze są dla większości użytkowników drogowego pewną oczywistością. Jednak ich wygląd, miejsca ustawienia i przekazywane informacje podlegają zmianom. Część znaków jest wycofywana, a równocześnie pojawiają się nowe. Oczywiście, pewne znaki zyskują uwagę opinii publicznej, np. dotyczące nowych form organizacji ruchu takich jak strefy czystego transportu.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

W dniu 10 maja 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci wyłonieni zostali spośród 244 Wnioskodawców.

Pracownicy Wydziału Ekonomicznego w projekcie GUESSS

W tym roku pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mają zaszczyt pełnić funkcję koordynatora i wykonawcy międzynarodowego projektu GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey). Koordynatorami międzynarodowym projektu są pracownicy Uniwersytet St. Gallen i University of Bern w Szwajcarii, wspierani przez koncern Ernst & Young. W Polsce natomiast koordynatorami są prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska i dr Mariusz Malinowski.

Udział UPP w pracach nad ewaluacją Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z członków konsorcjum realizującego projekt pt. Ocena ex ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 . Pozostali jego uczestnicy to Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy i Nawożenia – PIB w Puławach oraz Ecorys sp. z o.o. Badania wykonywane jest na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dwa projekty UPP z dofinasowaniem w konkursie Szybka ścieżka – Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę rankingową w ramach konkursu Szybka ścieżka – Agrotech. Ocenie według kryteriów zostały poddane 164 wnioski i zgodnie z zatwierdzoną 26 kwietnia 2021 r. listą rankingową, 54 projekty zostały wybrane do dofinansowania. Wśród zwycięskich wniosków znalazły się dwa projekty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

(Między) Narodowy Dzień DNA

„Wielkie odkrycia naukowe mają zdolność przemiany naszego życia, stawiają także przed nami nowe i trudne wyzwania. Odkrycie struktury DNA przez Cricka i Watsona w Cambridge w 1953 roku pozwoliło ludzkości na poznanie mapy ludzkiego ciała i całej natury ożywionej w stopniu jakiego sobie wcześniej nie wyobrażaliśmy” - to słowa wypowiedziane przez Sir Michaela Pakenhama, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce w 2003 roku z okazji 50 rocznicy odkrycia budowy DNA.

Covid-19 a możliwe zagrożenia w sektorze rolnictwo i wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe

Zagrożenia, z jakimi styka się rolnictwo są przede wszystkim identyfikowane z zanieczyszczeniami, które mogą mieć charakter związków mineralnych, organicznych czy biologicznych. Niezależnie od formy zanieczyszczeń ich obecność w glebie generuje szereg negatywnych zjawisk, co wpływa na funkcjonowanie gleby. Gleba jest witalnym komponentem agroekosystemów, które dostarczają pożywienia oraz paszy, a zatem obniżanie jej żyzności i produktywności jest najbardziej odczuwalne i dostrzegalne. 

Zero waste przyszłością rolnictwa – nawóz na bazie odchodów owadów (Hermetia Illucens)

Do 2050 roku rolnictwo będzie musiało zaspokoić potrzeby żywieniowe niemalże 10 mld ludzi. Biorąc pod uwagę dewastację gruntów rolnych i światowe niedobory wody jednym z rozwiązań wydają się być takie trendy jak zero waste czy alternatywne źródła białka, które pozwolą odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie bez niszczenia środowiska naturalnego. Filozofia „zero waste”  mocno wpisuje się̨ w naszą codzienność, jednak czy kojarzymy to sfomułowanie z rolnictwem? Niestety nie, a szkoda.

Seminarium naukowe „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy”

W dniu 4 marca br. z inicjatywy Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się seminarium naukowe pt. „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy”. Wydarzenie wpisuje się w trwające badania i szeroką  dyskusję na temat dostarczenia wiarygodnych danych o wielkości strat i marnowania żywności wśród wszystkich przedstawicieli ogniw łańcucha dostaw, utworzenia systemu monitorowania, który pozwoli ocenić skalę zjawiska oraz proponować adekwatne rozwiązania, w tym także regulacje prawne. Stanowi to także przedmiot badań naukowców Wydziału Ekonomii UPP. Podmioty podejmujące ten problem wskazują zgodnie na potrzebę wsparcia instytucji publicznych w budowaniu rozwiązań  informatycznych oraz procedur przyczyniających się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Wszystkie te działania można określić mianem: Efektywnego Programu Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności.

Nowy patent na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP

Kolejny patent dla naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na „Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych P.412749”. Twórcami wynalazku są dr inż. Sebastian Kujawiak, dr inż. Jakub Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP oraz dr Robert Mazur (obecnie AGH).  Decyzja o ochronie patentowej na wynalazek została wydana przez Urząd Patentowy RP w dniu 02 marca 2021.

Kwiaty jadalne: od dekoracji po zdrowie

Kiedy myślimy o kwiatach, pierwszą rzeczą, o która przychodzi nam do głowy jest dekoracja na stole lub romantyczny prezent. Ale czy kiedykolwiek wyobrażaliśmy sobie, że kwiaty można także spożywać? Wiedza na temat funkcji kwiatów rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach, dzięki czemu są one wykorzystywane nie tylko jako dekoracja, ale także jako ważny składnik naszych potraw. Dodatkowo troska o naturalną żywność pochodzenia roślinnego i większa świadomość zdrowszego stylu życia wpłynęły na coraz częstsze stosowanie kwiatów jadalnych w naszym menu.

Kobiety czy mężczyźni? Kto chętniej podejmuje pracę w agrobiznesie?

Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od lat zasilają kadry rożnych branż agrobiznesu stając się nośnikiem wiedzy i innowacji w tym sektorze. Na ile sektor ten jest dla nich interesujący i zbliżony do wyobrażeń o idealnej pracy starali się wyjaśnić w swoich badaniach prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska z Wydziału Ekonomicznego oraz dr inż. Jarosław Uglis z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Podjęli także próbę określenia czy i jak płeć wpływa na decyzje o podjęciu pracy w tym sektorze. 

Torfowiskowa Stacja Doświadczalna UPP w Rzecinie zyska nowa infrastrukturę badawczą w ramach projektu „ACTRIS”

Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę badawczą. Projektowi pt. "ACTRIS - Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach działania 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 przyznana została dotacja w wysokości 11 616 598,24 zł. 

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY