WAŻNE DATY

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

1870 – staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny

 

1919 - rozpoczął działalność uniwersytet, najpierw jako Wszechnica Piastowska, a potem Uniwersytet Poznański, jego częścią integralną był Wydział Rolniczo-Leśny. Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919 roku. Dynamiczny rozwój naukowy i materialny Wydziału zostaje zahamowany przez wybuch II wojny światowej

 

1942 -  w czasie wojny działa tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, który kształci swych studentów na Wydziale Rolniczo-Leśnym. Po wojnie wznawia swoją działalność na Uniwersytecie Poznańskim

 

1949 – podział ówczesnego wydziału Rolniczo-Leśnego na Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny

 

1951 -  na mocy zarządzenia Rady Ministrów następuje oddzielenie od Uniwersytetu i powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza. Tworzą się kolejne Wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna (1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962), Melioracji Wodnych (1970) i Ekonomiczno-Społeczny (2007)

 

1972 - Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem zostaje August Cieszkowski

 

2008  -  decyzją Sejmu Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu staje się Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

 

W historii naszego Uniwersytetu wyróżniamy dwa główne nurty. Nurt pierwszy to urzeczywistnianie idei uniwersytetu, to walka o samorządność, to trud budowania tej specjalnej wspólnoty ludzi wiedzy, ludzi ciekawości i aktywności intelektualnej. Nurt drugi to jak gdyby esencja Uniwersytetu w codziennym jego trudzie: nauka i nauczanie, badania, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to całość codziennej pracy i służenie swą wiedzą społeczeństwu.