Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opłata rekrutacyjna i za wydanie legitymacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opłata rekrutacyjna i za wydanie legitymacji

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA
 

 • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 złotych.

   

  Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej. 

   

  Opłatę należy wnieść najpóźniej do ostatniego dnia zakończenia rejestracji (każdy etap), zgodnie z terminarzem rektutacji. Zaleca się uiszczenie opłaty minimum trzy dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji, ze względu na proces księgowania w uczelni.

   

  Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku:

  1) nieuruchomienia kierunku studiów;
  2) omyłkowego wniesienia więcej niż jednej opłaty na ten sam kierunek i formę studiów;
  3) negatywnego wyniku egzaminu maturalnego;
  4) wniesienia opłaty po terminie.

   

  Zwrot opłaty następuje na WNIOSEK, którego wzór jest dostępny w załączonym linku.

   

  Z opłaty rekrutacyjnej mogą być zwolnieni: wychowankowie domów dziecka i pełne sieroty. 

 

Decyzję w sprawie, o której mowa podejmuje Prorektor ds. Studiów na podstawie udokumentowanego wniosku kandydata.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia określa:

 

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

 

 

OPŁATA ZA WYDANIE LEGITYMACJI 
 

Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pobiera opłatę w wysokości 22 zł. 

Opłata za legitamację zostanie naliczona po zmianie statrusu na "zakwalifikowany do przyjęcia".

 

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia określa:
 

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku.