Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pomoc materialna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pomoc materialna

 

facebook.com/sekcjastudenckichsprawbytowych

 

 

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Studenckich Spraw Bytowych,
pok. 111 – pierwsze piętro, Collegium Maximum

Tel. 61 848 7522, 61 848 7804, 61 848 7805.
 

sssb@up.poznan.pl 

karolina.brzoska@up.poznan.pl

renata.jarzebicka@up.poznan.pl

malwina.karmelita@up.poznan.pl

 

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

 

 

 

 

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej

 1. Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
   
 2. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - szczegóły w Zarządzeniu nr 60/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. 
   
 3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
   
 4. Stypendium Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
   
 5. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

 

 

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendia wypłacane są co miesiąc.

Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

Progi dochodowe i wysokość stypendiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

 

 1. stypendium socjalne w zależności od dochodu:

 

dochód do 300 zł netto 1 200 zł
od 300,01 do 600,00 1 100 zł
od 600,01 do 1 051,70 1 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym - 300 zł

 1. stypendium z tytułu niepełnosprawności - 800 zł
   
 2. zapomogi:
  a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu urodzenia dziecka -2 000 zł
  b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta do 1 800 zł
  c) inne do 1000 zł

   
 3. stypendium Rektora(w liczbie nie większej niż 10% studentów na kierunku studiów):

a) dla studenta zajmującego pierwsze miejsce na liście rankingowej - 900 zł,

b) dla pozostałych studentów - 700zł.