Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Warunki i tryb rekrutacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

 

 • Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 • Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.
 • Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć kandydaci z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, a inni kandydaci po uzupełnieniu efektów inżynierskich z zakresu danego kierunku kształcenia. Uczelnia może prowadzić zajęcia uzupełniające efekty uczenia się, niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, na zasadach odpłatności.
   
 • Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

 

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

 

 • Kwalifikacja na specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowanie kandydata.
   
 • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 17 września 2023 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru zimowego, a od 2 stycznia do 19 lutego 2024 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru letniego.
   
 • Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 - TUTAJ 
   
 • Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej. 
   
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wymagane dokumenty.
   
 • Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne.
 • Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podjętej przez Wydziałowa Komisję Rekrutacyjną.
   
 • Decyzję odmowną otrzymują kandydaci , którzy  nie spełnili wymagań rekrutacji, ale uiścili opłatę rekrutacyjną.
   
 • Od decyzji odmownej przysługuje  odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 zawarte są w:

 

Uchwale nr 109/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024

 

Kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024

rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024

kierunek studiów

Czas trwania
w semestrach

tytuł
zawodowy

stacjonarne

niestacjonarne

architektura krajobrazu

3

 

mgr inż.

biotechnologia

3

-

mgr inż.

ekoenergetyka

3

 

mgr inż.

gospodarka przestrzenna

3

 

mgr

informatyka stosowana

3

 

mgr inż.

inżynieria rolnicza

3

 

mgr inż.

inżynieria środowiska

3

 

mgr inż.

leśnictwo

3

4

mgr

ochrona środowiska

3

 

mgr inż.

ogrodnictwo

3

 

mgr inż.

projektowanie mebli

3

-

mgr inż.

rolnictwo

3

 

mgr inż.

technologia drewna

3

3

mgr inż.

technologia żywności
i żywienie człowieka 

3

3

mgr inż.

zootechnika

3

 

mgr inż

Kierunki studiów w roku akademickim 2024/2025

rozpoczynających się od semestru zimowego 2024/2025

 

kierunek studiów

Czas trwania
w semestrach

tytuł
zawodowy

stacjonarne

niestacjonarne

architektura krajobrazu

 

4

mgr inż.

biologia stosowana 

4

-

mgr inż.

ekoenergetyka

 

3

mgr inż.

ekonomia

 

4

4

mgr

finanse i rachunkowość

 

4

4

mgr

gospodarka przestrzenna

 

3

mgr

informatyka i inżynieria danych 

 

3

mgr inż.

inżynieria rolnicza

 

3

mgr inż.

inżynieria środowiska

 

4

mgr inż.

ochrona przyrody i eukacja przyrodiczo- leśna - interdyscyplinarne

4

-

 

mgr 

ogrodnictwo

 

4

mgr inż.

rolnictwo

 

3

mgr inż.

zootechnika

 

3

mgr inż

rozpoczynających się od semestru letniego 2024/2025

kierunek studiów

Czas trwania
w semestrach

tytuł
zawodowy

stacjonarne

niestacjonarne

architektura krajobrazu

3

 

mgr inż.

biotechnologia

3

-

mgr inż.

ekoenergetyka

3

 

mgr inż.

gospodarka przestrzenna

3

 

mgr

informatyka i inżynieria danych 

3

 

mgr inż.

inżynieria rolnicza

3

 

mgr inż.

inżynieria środowiska

3

 

mgr inż.

leśnictwo

3

4

mgr

ochrona środowiska

3

 

mgr inż.

ogrodnictwo

3

 

mgr inż.

projektowanie mebli

3

-

mgr inż.

rolnictwo

3

 

mgr inż.

technologia drewna

3

3

mgr inż.

technologia żywności
i żywienie człowieka 

3

3

mgr inż.

zootechnika

3

 

mgr inż

Kierunki studiów z angielskim językiem wykładowym

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

kierunek studiów

Czas trwania w semestrach

tytuł zawodowy

Animal Production Management

4

MSc

Agri-food Economics and Trade

4

MSc

Agronomy

4

MSc

Biotechnology

4

MSc

Environmental Engineering and Protection

4

MSc

Forestry

4 MSc

Geoinformation  and Spatial Management

4

MSc

Horticulture: Seed Science and Technology

4

MSc

Wood Science

4

MSc

Food Science and Nutrition

3

MSc