Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wymiana studencka | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wymiana studencka

 

Nasi studenci mają bardzo wiele możliwości uczestnictwa w różnych programach wymiany studenckiej. Od 2003 roku Rektorzy polskich uczelni rolniczych zawarli porozumienie, na mocy którego studenci mogą podjąć część nauki poza murami macierzystej uczelni.

 

 

ERASMUS + 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Docelowo beneficjentami programu będzie ok. 4 mln osób i 2 mln studentów, którzy w ramach mobilności edukacyjnej mogą studiować przez semestr lub dwa w zagranicznej uczelni partnerskiej lub odbyć praktykę w instytucji, firmie lub uczelni partnerskiej przez okres 2-3 miesięcy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma podpisane umowy z 70 uczelniami w wielu krajach europejskich, m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji.

Wyjazdy przeznaczone są dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Praktyki mogą odbywać także absolwenci Uczelni.

Korzyści z wymiany:

 • studia za granicą
 • podniesienie jakości wykształcenia
 • rozwój osobowości
 • rozwój kompetencji, umiejętności
 • otwartość na karierę
 • możliwość podniesienia umiejętności językowych  (platforma językowa on line OLS)
 • dofinansowanie pobytu
 • nowe doświadczenia, kontakty
 • poznanie nowych miejsc

Program Erasmus+ to także mobilność studentów z innych krajów do naszej Uczelni. Z roku na rok zwiększa się liczba studentów oraz poszerza wachlarz krajów, z których przyjeżdżają. 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z programem Erasmus+ i możliwościami, jakie daje młodym ludziom pragnącym studiować na UPP pod adresem:

http://erasmusplus.up.poznan.pl/

 


 Chcesz dowiedzieć się jakie doświadczenia i wrażenia mają studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający w ramach programu Erasmus+  – wstąp do ESN (Erasmus Student Network)esnuppoznan@gmail.com(link sends e-mail)

 

 

MostAR 

Nasi studenci mają bardzo wiele możliwości uczestnictwa w różnych programach wymiany studenckiej. Od 2003 roku Rektorzy polskich uczelni rolniczych zawarli porozumienie, na mocy którego studenci mogą podjąć część nauki poza murami macierzystej uczelni.

 

O programie

Porozumienie zawarte między uczelniami partnerskimi w sprawie wymiennego kształcenia studentów. 
W realizacji programu uczestniczą następujące uczelnie:

 

Politechnika Bydgoska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 1. Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 2. W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów
  w wybranej przez siebie uczelni.
 3. Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie
  w suplemencie do dyplomu.
 4. W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia
  w ramach programu ERASMUS+.

 

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu

 1. Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
 2. Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi macierzysta uczelnia. Za realizację procesu odpowiedzialny jest Dział Studiów i Spraw Studenckich.
 3. Zgłaszanie studentów na studia w danym roku akademickim następuje bezpośrednio między uczelniami w terminie minimum 4 tygodni przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej.
 4. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi świadczenia z funduszu stypendialnego, stypendium ministra i inne, wypłaca uczelnia macierzysta.
 5. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają im, w miarę możliwości, miejsca w domu studenckim (akademickim). Miejsce przyznawane jest na wniosek zainteresowanego studenta, złożony nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej. Koszty zakwaterowania ponosi student na zasadach obowiązujących w uczelni przyjmującej.

Studenci programu MostAR

 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą.
 2. Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:
 • po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;
 • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.

 

Zaliczenie odbytych studiów

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie programu studiów uzgodnionego między uczelniami i zaakceptowanego przez dziekana uczelni macierzystej i dziekana uczelni przyjmującej.
 2. Zaliczenia semestru dokonuje dziekan uczelni macierzystej na podstawie wykazu zaliczonych przedmiotów w uczelni przyjmującej.
 3. Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

 

Dokumenty do pobrania

  • Podanie o zakwalifikowanie do Programu wraz z proponowanym programem zajęć - Załącznik nr 2 
  • Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu -  Załącznik nr 3 

 

Za realizację procesu odpowiedzialny jest Dział Studiów i Spraw Studenckich ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, e-mail: mostar@up.poznan.pl, tel. 61 848 7522.