Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 1 Zespołu ds. pomocy Ukrainie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 1 Zespołu ds. pomocy Ukrainie

W porozumieniu i w ścisłej współpracy z władzami rektorsko-kanclerskimi UPP staramy się na bieżąco podejmować działania i aktywności mające na celu udzielanie wszelkiej potrzebnej pomocy obywatelom Ukrainy w tych ciężkich dla nich chwilach. W celu zapewnienia efektywnych działań pomocowych podjęte zostały dotychczas następujące działania: 

 

ZBIÓRKA PIENIĘDZY PRZEZ FUNDACJĘ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Mając na względzie potrzebę wsparcia finansowego dla studentów i naukowców pochodzących z Ukrainy, wspólnie z Fundacją UPP, podjęta została decyzja o uruchomieniu zbiórki pieniędzy. Zebrane środki przeznaczone zostaną na wsparcie studentów i naukowców oraz ich rodzin, którzy uciekając przed wojną, staną się członkami wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Darowizny prosimy dokonywać na konto Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Numer konta dedykowany zbiórce: 68114020040000310276885493

Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

KRS: 0000020962

 

STUDENCI POCHODZĄCY Z UKRAINY STUDIUJĄCY NA UPP

Informujemy, że nawiązany został bezpośredni kontakt z naszymi studentami pochodzącymi z Ukrainy w celu określenia ich potrzeb i udzielenia realnej pomocy. Pomoc jest zapewniana w zakresie finansowym (zawieszenie pobierania opłat za studia i akademiki, przyznawanie zapomóg i stypendiów socjalnych), wsparcia psychologicznego, pomocy w rozwoju indywidualnym oraz w znalezieniu pracy. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://puls.edu.pl/wsparcie-socjalne-dla-student-w-z-ukrainy

Staramy się również na bieżąco i w miarę możliwości udzielać pomocy w indywidualnych sytuacjach dla przybyłych rodzin studentów (zakwaterowanie i pomoc w organizacji życia codziennego).

 

STUDIA NA UPP DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

Studenci pochodzenia ukraińskiego mają możliwość kontynuowania kształcenia (w trybie przeniesienia z uczelni na terenie Ukrainy) na kierunkach oferowanych przez UPP (w języku polskim). Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, w tej sprawie można się kontaktować z Działem Dział Studiów i Spraw Studenckich tel. +48-61-848-7009, +48-61-848-7010, mail: dsiss@up.poznan.pl. Każda sprawa związana z kontynuowaniem studiów będzie rozpatrywana indywidualnie (rozważone muszą zostać różnice programowe i treści kształcenia, kompetencje językowe itp.).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotowuje się również do przyjęcia osób z Ukrainy, chcących podjąć studia na kierunkach oferowanych przez UPP. Trwają prace nad zmianami pozwalającymi na przyjmowanie studentów ukraińskich na zasadzie uproszczonych procedur (dostarczanie dokumentów). Przyjmowanie obywateli ukraińskich odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na studia.

Decyzje w powyższych kwestiach będą na bieżąco dostosowywane do regulacji MEiN. Aktualne informacje dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy można uzyskać również na stronach Ministerstwa oraz kontaktując się na adres: ukraina-studia@mein.gov.pl lub tel. 22 5292662.

 

POMOC DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY

Przyjmowanie naukowców z Ukrainy, z którymi była do tej pory prowadzona współpraca naukowo-badawcza, uzależnione jest od możliwości poszczególnych wydziałów i decyzja o ich przyjęciu należy do Dziekanów.

Ponadto informujemy, że Polska Akademia Nauk we współpracy z NAWA wdrożyła nowy program wsparcia współpracy z Ukrainą. PAN pokryje koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców i naukowczyń w swoich jednostkach naukowych, oferując im trzymiesięczny pobyt w Polsce, z możliwością przedłużenia. Więcej informacji: https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3534-pobyty-nau...

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP zapewnia pomoc psychologiczną wszystkim studentom i pracownikom oraz służy wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego oraz w poszukiwaniu miejsc pracy dla studentów z Ukrainy (Biuro Karier). Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://cwr.up.poznan.pl.

 

WYDZIAŁOWE INICJATYWY POMOCOWE

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym studentom i pracownikom za podjęcie tak licznych inicjatyw niosących pomoc obywatelom Ukrainy, za Państwa wyrazy wsparcia i gotowość do niesienia pomocy.  Jako Uczelnia staramy się podejmować działania systemowe w obszarze kształcenia i nauki dla obywateli Ukraińskich. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba konkretnego wsparcie dla obywateli Ukrainy lub mają Państwo pomysły, w jaki jeszcze sposób możemy pomóc, prosimy o kontakt na adres: uppdlaukrainy@up.poznan.pl

Informacje o zbiórkach i akcjach pomocowych realizowanych na UPP znaleźć można na stronie https://puls.edu.pl/uppdlaukrainy

 

WOLONTARIAT

Skala napływu kolejnych osób, które uciekają przed wojną, jest olbrzymia, dlatego potrzebni są wolontariusze do pomocy w punktach recepcyjnych organizowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wszystkie osoby, które chciałyby podarować trochę swojego czasu innym i pomóc w tym wyzwaniu logistycznym proszone są o zgłaszanie się na adres: wolontariat.arena@poznan.uw.gov.pl

 

WSPARCIE LOKALOWE

Zadanie związane z przyjmowaniem i zakwaterowaniem uchodźców na terenie Poznania należy do Wojewody Wielkopolskiego. Zainteresowanych należy kierować do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu https://www.poznan.uw.gov.pl/.

Jako Uczelnia dysponujemy niewielką liczbą wolnych miejsc w domach studenckich oraz zakładach doświadczalnych, które pozostają zabezpieczone jako wsparcie dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy.

W sprawach udostępniania miejsc wyłącznie dla studentów i naukowców w domach studenckich należy kontaktować się z mgr. inż. Jarosławem Sierszchulskim, zastępcą kanclerza ds. administracyjnych i organizacji uczelni, tel. 61 848 7017, jaroslaw.sierszchulski@up.poznan.pl

W kwestii dostępnego kwaterunku w zakładach doświadczalnych prosimy kontaktować się z prof. dr. hab. Krzysztofem Adamowiczem, pełnomocnikiem Rektora ds. Zakładów Doświadczalnych, tel: 61 848 7688, krzysztof.adamowicz@up.poznan.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH

Informujemy również o inicjatywie utworzenia w Zespole Szkół Przyrodniczych klas przygotowawczych dla obywateli Ukrainy. Skierowane zostało w tej sprawie pismo do Kuratorium Oświaty i obecnie trwają prace przygotowawcze. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

NIEUDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy również o zwrócenie uwagi na kwestię nieudostępniania danych osobowych osób związanych z uczelnią. W okresie narastającego konfliktu mogą nastąpić próby pozyskania danych osobowych obywateli ukraińskich, zamierzających bądź kontynuujących kształcenie w polskich uczelniach. Takie nieuprawnione prośby mogą być kierowane przez osoby lub instytucje związane ze strukturami państwowymi Federacji Rosyjskiej lub państw trzecich, przedstawicieli mediów lub instytucji pozarządowych.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego Zespół ds. pomocy Ukrainie cały czas monitoruje sytuację na uczelni i w miarę pojawiających się potrzeb i możliwości organizować będzie inne formy wsparcia, o czym na bieżąco będziemy informować. Współpracujemy również w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z władzami samorządowymi oraz wojewodą wielkopolskim.

Przypominamy, że uruchomiony został email uppdlaukrainy@up.poznan.pl , na który można przesyłać zgłoszenia chęci pomocy, inicjatyw akademickich oraz informacje o potrzebie wsparcia studentów i naukowców z Ukrainy, a także kierować wszelkie pytania związane z pomocą dla Ukrainy.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://puls.edu.pl/uppdlaukrainy zamieszczamy i aktualizujemy informacje o działaniach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach pomocy Ukrainie.

 

Iwona Cieślik
Koordynatorka Zespołu ds. pomocy Ukrainie

 

 

 

WYDZIAŁY