Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WIZJA I MISJA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WIZJA I MISJA

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w zakresie nauk przyrodniczych i rolniczo-leśnych oraz powiązanych z nimi dyscyplin, dobrze rozpoznawalnymi cenionym w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Uniwersytet jest multidyscyplinarnym źródłem innowacji, eksperckiej wiedzy oraz rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym. Jest kluczowym partnerem naukowym dla biznesu w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, branżach związanych z jakością życia i ekologią, wnoszącym wkład w zrównoważony rozwój społeczny, poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz promocję zdrowego żywienia.

 

Kadra akademicka aktywnie identyfikuje pola badawcze i tworzy zespoły specjalistów, często integrując różne dyscypliny naukowe oraz krajowe i międzynarodowe środowiska badaczy. Osiągnięcia naukowe, rozbudowana oferta kształcenia, w tym w języku angielskim, a także przyjazna, otwarta kultura Uniwersytetu wpływa na atrakcyjność studiowania i pracy naukowej na UPP dla osób z zagranicy.

 

Studenci, doktoranci i słuchacze mogą korzystać z narzędzi zindywidualizowanego i adaptacyjnego nauczania, technologii wspierających kształcenie oraz nowoczesnych obiektów Uczelni. Oferta dydaktyczna jest regularnie aktualizowana i dostosowywana do dynamicznych zmian w otoczeniu i potrzeb partnerów zewnętrznych.

 

Uniwersytet prowadzi prorozwojową politykę kadrową opartą o jasne kryteria doceniania jakości i wyników pracy w ramach naukowych, dydaktycznych i administracyjnych ścieżek rozwoju.

Badacze są profesjonalnie wspomagani przez kadry administracyjne w zakresie realizacji projektów oraz w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Procedury administracyjne są proste i przejrzyste, a komunikacja na Uczelni efektywna dzięki digitalizacji obiegu dokumentów i innym nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym.

 

Uczelnia aktywnie wspiera integrację wszystkich członków wspólnoty uniwersyteckiej oraz współpracę z lokalnym, krajowym i międzynarodowym środowiskiem akademickim.

 

 

 

 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA LATA 2022-2027

 

WYDZIAŁY