Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wsparcie socjalne dla studentów z Ukrainy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wsparcie socjalne dla studentów z Ukrainy

Prezentujemy możliwości, z których na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu skorzystać mogą studenci pochodzący z Ukrainy. Zachęcamy do skorzystania i jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie osoby potrzebujące otrzymały realną pomoc ze strony naszej Uczelni.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ZAMIESZKIWANIEM W AKADEMIKU

Ukraińcy, którzy są mieszkańcami akademików UPP, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty związanej z zamieszkiwaniem w akademiku. Wniosek skierowany do Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych i Organizacyjnych mgr inż. Jarosława Sierszchulskiego należy wysłać na adres: karolina.brzoska@up.poznan.pl

 

ZAPOMOGA

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać studenci.

Wniosek ze strony https://puls.edu.pl/student/zapomoga należy wysłać na adres: karolina.brzoska@up.poznan.pl

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA

Student cudzoziemiec może zostać zwolniony z opłat za studia (czesne na studiach niestacjonarnych, kształcenie na studiach w języku obcym, kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim), jeśli m.in. jest to uzasadnione względami humanitarnymi lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wniosek należy złożyć do rektora za pośrednictwem kierownika jednostki dydaktycznej. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację międzynarodową, student cudzoziemiec może otrzymać także zwiększenie już wcześniej otrzymanego zwolnienia.

Wniosek skierowany do dziekana swojego wydziału należy wysłać na adres: karolina.brzoska@up.poznan.pl

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Obecnie możliwe jest składanie wniosków o stypendium socjalne. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: https://puls.edu.pl/student/stypendium-socjalne

Stypendium socjalne, może być przyznane cudzoziemcowi spełniającemu jeden z warunków:

1) posiada zezwolenie na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowego Unii Europejskiej;

2) posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. w celu połączenia z rodziną lub posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej z uwagi na zamiar podjęcia bądź kontynuowania studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub jest członkiem rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszył mu lub chce się z nim połączyć;

3) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczeń Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

5) posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

6) jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sekcją Studenckich Spraw Bytowych

Collegium Maximum pok. 111 – I piętro

Tel. 61 848 7522, 61 848 7804, 61 848 7805.
sssb@up.poznan.pl

 

Zachęcamy również do obserwowania stron rządowych, na których na bieżąco publikowane są informacje o dostępnych formach pomocy (​​https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina).

WYDZIAŁY