UKW Ogłoszenie - Wybory do RND

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8.08.2019

 

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje rozdział mandatów do rad naukowych poszczególnych dyscyplin.

Zgodnie ze Statutem UPP z 26 czerwca 2019 r. (§ 104 pkt 1 i 2)

1) członkowie rady naukowej dyscypliny są wybierani spośród osób mogących się wykazać najwybitniejszym dorobkiem w danej dyscyplinie oraz mających największy wkład w ewaluację jakości działalności naukowej dyscypliny

2) prawo zgłaszania kandydatów do właściwej rady naukowej dyscypliny ma każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze, który reprezentuje daną dyscyplinę naukową, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, o którym mowa w ustawie. Zgłaszający powinien uzasadnić kandydaturę, odnosząc się do wymagań, o których mowa w pkt 1, a uzasadnienie podaje się do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Uczelni) wraz z ogłoszoną listą kandydatów.

 

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić formularz.

 

Wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej (Katedra Fizjologii Roślin ul. Wołyńska 35 pok. 7).

Terminy przyjmowania formularzy: 13.08.2019 (wtorek), 20.08.2019 (wtorek), 22.08.2019 (czwartek), 23.08,2019 (piątek) w godz. od 10 do 13.

 

Listy kandydatów zostaną ogłoszone do 29.08. 2019.