Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyższa Szkoła Rolnicza | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyższa Szkoła Rolnicza

 

 

 

 

 

POWSTANIE WYŻSZEJ SZKOŁY ROLNICZEJ 

 

 

17 listopada 1951 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą przez wydzielenie z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziałów: Rolnego ze Studium  Ogrodniczym i Leśnego. Wydziały zostały przeniesione wraz ze studentami oraz pracownikami do uczelni, którą powołano 1 stycznia 1952 roku. 

 

 

Zanim umocowano prawnie powstanie szkoły, wśród większości kadry profesorskiej pojawiły sie różne opinie i nastroje, zapanowała atmosfera niechęci i niepewności wobec m.in. degradacji typu uczelni, zatracenia relacji z wydziałem matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego oraz braku fachowych kadr administracyjnych. 

 

Pierwszym Rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w latach 1951/52 – 1953/54 zostaje prof. Tadeusz Molenda, przedstawiciel Wydziału Leśnego. Senat WSR ustalił uroczyste otwarcie szkoły na 1 marca 1952 r.  Organizacją uroczystości zajął się specjalny Komitet z przewodniczącym prorektorem dr. Józefem Janickim na czele, przedstawicielami profesury, administracji i "czynnika społecznego" 

 

Pierwszy wykład inauguracyjny w autonomicznej szkole został wygłoszony przez zastepcę profesora dr. Stefana Alexandrowicza, a jego tytuł nawiązywał do ówczenych zadań stawianych przed sektorem rolniczym - Nowe kierunki w zooteechnice w zastosowaniu do planu sześcioletniego

W tamtym okresie pojawiały się też propozycje zmiany nazwy uczelni. Według Senatu UP szkoła winna przyjąć nazwę "Akademia Rolnicza", z kolei według przedstawicieli władz Wydziału Rolniczego - "Akademia Rolniczo-Leśna".

 

Powstanie WSR było bardzo dobrze postrzegane przez wadze Wielkopolski, podkreślało bowiem rolniczy charakter regionu, znaczenie w gospodarce żywnościowej oraz miejsce, gdzie kształcono kadry dla rolnictwa. 

 

W momencie powołania Wyższej Szkoły Rolniczej naukę rozpoczęło 1460 studentów dziennych. W kolejnych latach liczba studentów dynamicznie się zwiększała, głównie dzięki uruchomieniu zaocznego trybu nauki, w którym zajęcia rozpoczęły się już w roku akademickim 1952/53.

 

Kadra dydaktyczna - według J. Brody - liczyła 217 osób, w tym 36 samodzielnych pracowników nauki (8 profesorów zwyczajnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 20 zastępców profesora). Ponadto 181 osób zatrudniono jako pomocniczych pracowników nauki (41 adiunktów, 53 starszych asystentów, 45 asystentów i 42 zastępców asystentów). 
 

   

 

 

WAŻNE DATY...

 

 

 • Utworzenie Wydziału Zootechnicznego, na którego czele stanął prof. dr Jan Sokołowski. W momencie powołania na Wydziale zatrudnionych było 4 profesorów, 1 zastępca profesora, 2 docentów, 5 adiunktów, 17 asystentów i 11 pracowników naukowo-technicznych. W 1998 r. nazwa wydziału została zmieniona na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, w 2015 r. na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

Powołano do życia Studium Wychowania Fizycznego z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego, choć zorganizowane zajęcia z wychowania fizycznego zaczęto prowadzić już w pierwszej połowie 1951 r. Zakładali je mgr Albert Musiał i mgr Andrzej Wierzbicki.

 

 • Rozpoczęcie działalności Biblioteki Głównej WSR.

Początkowo Biblioteka była zakładem o strukturze bezoddziałowej. W pierwszej połowie lat 50. XX w. zatrudnionych było tu 5 pracowników łącznie z kierownikiem. Wtedy też w użytkowaniu Biblioteki Głównej WSR znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni, a z księgozbioru korzystało niecałe pół tysiąca czytelników. W 1954 r. ich liczba przekroczyła 1200, a kolejne 4 lata później – 2400 użytkowników.

 • Powołanie Sekcji Technologii Rolnej na Wydziale Rolnym WSR.
 • Powołanie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

 • Utworzenie Wydziału Technologii Drewna z Oddziału Technologii Drewna Wydziału Leśnego. Pierwszym dziekanem zostaje prof. Stanisław Prosiński.
 • Przekształcenie Studium Ogrodniczego w Oddział Ogrodniczy na Wydziale Rolnym.
 • Powołanie Komitetu Organizacyjnego i Redakcyjnego "Zeszytów Naukowych” Wyższej Szkoły Rolniczej. Przewodniczącym zostaje prof. Leon Mroczkiewicz.

 

 • Utworzenie z Sekcji Technologii Rolnej - Oddziału Technologii Rolnej na Wydziale Rolnym WSR.
 • Powstanie Wydziału Ogrodniczego z Oddziału Ogrodniczego (w 2010 r. zmiana nazwy na Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu). Pierwszym dziekanem ówczesnego Wydziału została doc. Helena Nieć.

 

 • Przemianowanie Wydziału Rolnego na Wydział Rolniczy.
 • Ukończenie budowy gmachu Katedry Mechanizacji Rolnictwa.
 • Przejęcie przez Uczelnię majątków Brody i Dłoń.

 

Oddanie do użytku nowego budynku Zootechniki przy ul. Wołyńskiej i kompleksu domów studenckich na Winogradach

 

 

Zjazd absolwentów z okazji 40-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych, podczas którego zrodziła się inicjatywa powstania Stowarzyszenia Absolwentów.

 

 

   

 

 

 

 • Powstanie Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej (w 1973 r. zmiana nazwy na Wydział Technologii Żywności, a w 2004 r. na Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). Pierwszym dziekanem ówczesnego wydziału został prof. Józef Janicki.
 • Powstanie Oddziału Melioracji Wodnych na Wydziale Rolniczym.

 

Utworzenie na Wydziale Rolniczym Oddziału Mechanizacji Rolnictwa.

 

Utworzenie w Bydgoszczy filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, istniejącej w strukturze Uczelni do 1974 r. z kierunkami kształcenia: rolnictwo i zootechnika (od 1972 r.) przy ul. Bednarskiej. W 1971 r. po przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu w Akademię Rolniczą nastąpiło usamodzielnienie filii w Bydgoszczy jako Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym.

 

 • Powstanie Wydziału Melioracji Wodnych z Oddziału Melioracji Wodnych na Wydziale Rolniczym (w 1990 r. zmieniona nazwa na Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, w 2015 r. na Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, a w 2020 na Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej).
 • Jubileuszowy zjazd Absolwentów z okazji 50 -lecia akademickich studiów- rolniczo-leśnych w Poznaniu

 

   

 

 

 

 • W 1972 roku dotychczasowa Wyższa Szkoła Rolnicza zmienia nazwę na Akademię Rolniczą w Poznaniu.
 • Dwa lata później oddano do użytku gmach Collegium Maximum – rektorat. Powołano także Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy na bazie Zamiejscowego Wydziału Rolniczego WSR.
 • Powstanie Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”.
 • Oddano do użytku nowy gmach Wydziału Technologii Żywności.

 

Na wniosek Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nadał uczelni imię Augusta Cieszkowskiego.

Od 2004 roku dzień 21 listopada został ustanowiony Dniem Patrona Uczelni - Augusta hr. Cieszkowskiego.

 

W 2008 roku dotychczasowa Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego zmienia nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

 

   

 

 

W przygotowaniu treści  wykorzystano materiały archiwalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;, a także publikacje: S. Malepszak: "Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego", 1999 r.; N. Urbanowski: "Wspomnienie o Wyższej Szkole Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie" [dostęp: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/107215/edition/118144/content?, listopad 2020]; dr J.Au: Wiadomość o Szkole Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie [dostęp: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/34696/edition/51859/content, listopad 2020] oraz Unowersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki pod red. Moniki Kozłowskiej, Poznań 2019.

 

 

 

 

 

WYDZIAŁY