Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Laury Społecznej Odpowiedzialności za rok 2022/2023 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Laury Społecznej Odpowiedzialności za rok 2022/2023

29 stycznia br. miała miejsce uroczystość wręczenia Laurów SOU  oraz dyplomów za działalność społecznie odpowiedzialną. Laury SOU zafunkcjonowały po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020. Był to rok, który przyniósł nie tylko podpisanie przez Naszą Uczelnię Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności, ale też rok, w którym w sposób szczególny ta odpowiedzialności zweryfikowana została przez pandemię Covid-19.

 

 

Laur, chociaż symboliczny,  jest w praktyce potwierdzenie tego, że Państwo, od lat dobrowolnie angażujecie się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju zarówno w   programach edukacyjnych, jak i w badaniach naukowych, jesteście obecni zarówno w życiu wewnętrznym naszej społeczności, jak i mieszkańców Poznania i okolic - a co za tym idzie spełniacie nasze-uniwersyteckie zobowiązanie do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa.

 

Laury za rok 2023 przyznano: 

  • Samorządowi Studenckiemu Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii; Laur odebrała  przewodniczącą samorządu p.  Dominika Siutkowska w obecności p.  Dziekana Daniela Lipińskiego . Laur przyznano za prowadzenie aktywności integrującej społeczność akademicką (m.in. za organizację cyklicznej akcji  "BioCentrum Kulturalne " )
  • Pracownikom i doktorantom z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Wydz. Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii. Laur odebrali p. profesor Agnieszka Krzymińska wraz z p. prof. Piotrem Urbańskim  (za przygotowanie i realizację szerokiego wachlarza działań edukacyjnych o zasięgu pozauczelnianym – wykładów, prelekcji, ale też działań na rzez zrównoważonego rozwoju np.  "sad miejski")
  • Dla Koła Naukowego Młodych Menedżerów Wydział Ekonomiczny UPP. Laur odebrali opiekunowie w osobach p. dr Dawida Jabkowskiego oraz p. dr Kingi Smolińskiej-Bryza wraz z zastępczynią prezesa p. Dominiką Salwowską  (za cykliczną akcję mikołajkową oraz działania na rzecz integracji społeczności akademickiej)
  • Dla pracowników Centrum Kultury Fizycznej UPP. Laur odebrał kierownik Centrum p. Sławomir Juryta.  (za  „stworzenie wyjątkowej okazji dla osób z różnych środowisk- studentów, doktorantów, pracowników, jak i mieszkańców miasta, do wspólnej, aktywnej zabawy i rywalizacji sportowej” „za promowanie sportu, zdrowego stylu życia oraz integrację między społecznościami” ale też za zaangażowanie na rzecz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • Dla  pracowników Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia  UPP. Laur odebrał kierownik Działu p. Piotr Anioła ( za być może mniej spektakularne, ale widoczne dla całe społeczność Naszej Uczelni działania umożliwiające nam wszystkim w miarę bezkolizyjną realizację działań zarówno na rzecz nauki, pracowników, jak i środowiska -społecznego i przyrodniczego);
  • Dla pracowników Biblioteki Głównej UPP. Laur odebrał  p. Dominik Walkowiak, przedstawiciel pracowników działu udostępniania  w obecności dyrektora BG p.  Mariusza Polarczyka, (za niesłabnące i wykraczające poza tradycyjne schematy funkcjonowania działania na rzecz zwiększenia otwartości  oraz dostępności Biblioteki, wspieranie jej użytkowników zarówno w sferze merytorycznej, jak i w ramach możliwości-  społecznej (m.in. udogodnienia dla gości biblioteki z niepełnosprawnościami)
  • Dla Centrum Wsparcia i Rozwoju  UPP. Laur odebrały panie Karolina Salis-Maciejewska, kierownik CWR oraz p. dr Sylwia Graja-Zwolińska, przedstawicielka pracowników. (za wszystkie działania na rzecz wsparcia naszej wspólnoty akademickiej w różnych obszarach jej funkcjonowania oraz realizację działań na rzecz SOU )

Wyrazy uznania skierowano również do Studentów UPP, dziękując im za działania przekraczające zwykłe obowiązki oraz zaangażowanie na rzecz promowania społecznej odpowiedzialności uczelni.

 

Dyplomy otrzymali studenci kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość: Karolina Grabska, Emilia Kapturska, Dominika Suchorzewska, Angelika Szajek, Ewelina Machtyl, Zofia Kalińska, Dominika Kamień, Wiktoria Górska, Aleksandra Grabska, Katarzyna Machtyl, Agnieszka Gorzelana, Paulina Firlej, Olga Grobelna, Sebastian Bajek, Milena Szafran.

 

Jako dowód uznania dla podejmowanych działań oraz podziękowania za zaangażowanie w aktywności wpisujące się w społeczne cele uczeni, symboliczny bukiet kwiatów na ręce Pełnomocniczki Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – Pani Profesor Magdaleny Kozery-Kowalskiej złożył Prorektor ds. studiów Profesor Piotr Ślósarz.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym wyrażając nadzieję na dalsze działania na rzecz realizacji społecznej misji Uczelni.

 

Link do FOTOGALERII 

WYDZIAŁY

Partnerzy