Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

August hrabia Cieszkowski 1814-1894 filozof, ekonomista, inicjator założenia uniwersytetu w Poznaniu, założyciel i fundator Wyższej Szkoły im. Haliny w Żabikowie August hrabia Cieszkowski (syn) 1861-1932 wypełnił wolę ojca przekazując w 1919 r. Wydziałowi Rolniczo-Leśnemu Uniwersytetu Poznańskiego majątek Żabikowo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski.

Tradycje Uczelni sięgają roku 1870, gdy staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną wyższą uczelnią na ziemiach polskich  pod zaborem pruskim. Mimo krótkiego, siedmioletniego okresu działania wywarła znaczący wpływ na poziom rolnictwa wielkopolskiego i miała swój wkład w utrwalaniu w społeczeństwie idei tworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie (21 listopada 1870-1876) była pierwszą wyższą uczelnią rolniczą na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Pod względem bazy naukowo-dydaktycznej placówka mogła konkurować z podobnymi szkołami za granicą. Uczelnię zlikwidował Otto von Bismarck.

 

Gdy w 1919 roku rozpoczął działalność uniwersytet, najpierw jako Wszechnica Piastowska, a potem Uniwersytet Poznański, jego częścią integralną był Wydział Rolniczo-Leśny. Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919 roku. Dynamiczny rozwój naukowy i materialny Wydziału zostaje zahamowany przez wybuch II wojny światowej. Jednak już w 1942 roku na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich kształci swych studentów Wydział Rolniczo-Leśny, by po wojnie wznowić swą działalność na Uniwersytecie Poznańskim. Potencjał kadrowy Wydziału pozwala na jego podział w 1949 roku na Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny.

 

Dworek w Wierzenicy, w którym mieszkał August hr. Cieszkowski od roku 1843 (był właścicielem Wierzenicy, Kobylnicy, Pawłówka, Żabikowa, Mechowa, Świerczewa) Collegium Cieszkowskich - Gmach powstał w 1937 roku dzięki funduszom pochodzącym z parcelacji majątku żabikowskiego

 

W 1951 roku na mocy zarządzenia Rady Ministrów następuje oddzielenie od Uniwersytetu i powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza. Tworzą się kolejne Wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna (1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962), Melioracji Wodnych (1970) i Ekonomiczno-Społeczny (2007).

Zabytkowy drewniany kościół z XVI wieku w Wierzenicy, w którym znajduje się grobowiec rodziny Cieszkowskich

W 1972 roku Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem zostaje August Cieszkowski. W 2008 roku  decyzją Sejmu Akademia Rolnicza staje się Uniwersytetem Przyrodniczym.

W historii naszego Uniwersytetu wyróżniamy dwa główne nurty. Nurt pierwszy to urzeczywistnianie idei uniwersytetu, to walka o samorządność, to trud budowania tej specjalnej wspólnoty ludzi wiedzy, ludzi ciekawości i aktywności intelektualnej. Nurt drugi to jak gdyby esencja uniwersytetu w codziennym jego trudzie: nauka i nauczanie, badania, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to całość codziennej pracy i służenie swą wiedzą społeczeństwu.

"Dom Rolnika i Leśnika" - Dom akademicki na Sołaczu, projektu Rogera Sławskiego, zbudowany w latach 1927-1928. W przedsionku znajduje się tablica pamiątkowa z nazwiskami profesorów Wydziału Rolniczo - Leśnego UP zamordowanych przez hitlerowców. "Dom Rolnika i Leśnika" - widok współczesny. Obecnie znajduje się tu Hotel Asystenta, Studenta i Doktoranta "Sadyba"

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu  wydziałach, na 19 kierunkach i ponad 30 specjalnościach.

 

Kadrę dydaktyczną Uczelni tworzy 851 nauczycieli akademickich, w tym 209 profesorów, 60 doktorów habilitowanych i ponad 500 doktorów.

 

Uniwersytet Przyrodniczy współcześnie.

Kolegium Rungego Pilotowa Stacja Biotechnologii
   
Nowy budynek Wydziału Ogrodniczego Budynek Wydziału Meliorcji i Inżynierii Środowiska