Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ

 

Uniwersytet prowadzi szeroko rozumianą współpracę z otoczeniem gospodarczym i naukowym regionu jak i całego kraju. Uczestniczy w wielu projektach mających na celu wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką, głownie na terenie Wielkopolski. Wraz z innymi publicznymi uczelniami bierze udział w takich przedsięwzięciach jak: Wielkopolska Platforma innowacyjna, Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości,  Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. UPP utrzymuje także stałą współpracę z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim

W Uniwersytecie funkcjonuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które aktywnie wspiera zaangażowanie pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu w transferze wyników badań i ich komercjalizacji. Praktycznie działania Centrum mają na celu wspieranie  twórców w zakresie ochrony własności przemysłowej, wyboru ścieżek komercjalizacji wyników badań, kontaktów z przedsiębiorcami oraz szeroko rozumianego transferu myśli technologicznej do gospodarki. W praktyce pracownicy naukowi i studenci będący autorami określonych innowacyjnych rozwiązań mogą zgłaszać się do Centrum w celu otrzymania informacji na temat drogi i procedur ochrony i komercjalizacji efektów ich pracy wynalazczej. 

Ponadto CIiTT promuje współpracę nauki z przemysłem, zarówno poprzez wspieranie inicjatyw integrujących i zacieśniających kontakty S2B (Science2Business), jak również poprzez koordynację transferu rozwiązań opracowywanych na Uczelni i komercjalizację bezpośrednią wyników badań i prac rozwojowych do praktyki

Centrum Innowacji i Transferu Technologii prowadzi szeroko rozumianą działalność komercjalizacyjną, doradczą, informacyjną, szkoleniową, usługową oraz promocyjną, mającą na celu wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczego Uczelni. 

 

W działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu istotną rolę odgrywają także zakłady doświadczalne. UPP dysponuje 11 takimi jednostkami, które gospodarują na powierzchni około 15 tys. ha. Rokrocznie w zakładach prowadzonych jest blisko 150 tematów badawczo-rejestrowych z zakresu nauk rolniczych i leśnych. Współpraca z wieloma jednostkami naukowymi, administracyjnymi, produkcyjnymi i handlowymi stwarza doskonałą platformę do podejmowania dalszej kooperacji oraz nawiązywania stałych, długofalowych kontaktów z różnymi jednostkami sfery agrobiznesu.

WYDZIAŁY