Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Deklaracja dostępności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności z ustawą

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://puls.edu.pl strona internetowa "Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu".

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-02-20.

 

Wprowadzono narzędzia umożliwiające redaktorom sposób osadzania treści zgodny z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE,

część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego, tabele z danymi ze względu na wielkość mogą nie wyświetlać się prawidłowo na niektórych urządzeniach mobilnych.

 

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia 22.02.2023.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wygenerowany przy pomocy: Nautil generator WCAG Audyty, strony dostępne.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Marketingu UPP

email: webmaster@up.poznan.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Deklaracje dostępności budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Kampus Collegium Maximum

Obejmuje obiekty położone w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Szydłowska, Wołyńska

 

Collegium Maximum

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek tel. 505 030 391 email: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)  

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: wejście do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • platforma umożliwiająca przejazd na 2 piętrze pomiędzy wysoką, a niską częścią budynku

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji:  61 848 70 67.

 

Budynek Katedry Fizjologii Roślin

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 35, 60-637 Poznań. Administrator budynku: Tomasz Maliński
tel. 698 414 863 email: 
tomek.malinski@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych- wjazd przystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Posiada pochylnie dla osób  poruszających się na wózku. Posiada drzwi otwierane automatycznie.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • winda obsługująca wszystkie poziomy i części budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona za względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji : tel. 61 848 70 71.

 

Kolegium Gawęckiego  

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 33, 60-624 Poznań. Administrator budynku: Tomasz Maliński
tel.698 414 863 email. 
tomek.malinski@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • winda obsługująca wszystkie poziomy i części budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona z uwagi na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel. 61 848 70 70

 

Budynek Wydziału Technologii Drewna

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań. Administrator budynku: Tomasz Maliński tel. 698 414 863 email: tomek.malinski@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku:  w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Wejście do budynku: wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych- wjazd przystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Pierwsze drzwi otwierane automatycznie, kolejne otwierane ręcznie.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • windy obsługujące piętra 1-4 (skrzydła A, B). Skrzydło C budynku jest niedostępne dla użytkowników wózków inwalidzkich (poziomy 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 i 4,5):
 • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • do pomieszczeń Centrum Wsparcia i Rozwoju można dostać się za pomocą platformy wjazdowej, jednak wymaga ona użycia klucza, a więc pomocy osób trzecich. Pomoc można wezwać naciskając dedykowany przycisk przy platformie.
 • do Sali Wykładowej F można dostać się za pomocą podjazdu
   

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel.61 848 70 68.

 

Kolegium Rungego

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 52 60-627 Poznań. Administrator budynku: Waldemar Pytlik
tel. 786 864 459 email: 
waldemar.pytlik@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Wejście do budynku: wejście do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Brak drzwi otwieranych automatycznie
 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.:
 • na poziomie zerowym nie ma utrudnień w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim:

W budynku nie ma windy, pietra 1-2 są niedostępne dla użytkowników wózków inwalidzkich.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.
 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: administrator Waldemar Pytlik-jw., portiernia WTD-tel.61 848 70 68.

 

Pilotowa Stacja Biotechnologii

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań. Administrator: Tomasz Maliński tel. 698 414 863 email: tomek.malinski@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 

Wejście do budynku: wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych- wjazd przystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Posiada drzwi otwierane automatycznie:

Na poziomie zerowym nie ma utrudnień w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim:

 W budynku nie ma windy lub innych urządzeń umożliwiających osobom niepełnosprawnym przedostanie się na poziom pierwszego piętra.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • toalety przystosowane dla os osób z niepełnosprawnościami

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel. 61 846 60 29.

 

Budynek Inżynierii Biosystemów

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań. Administrator budynku: Tomasz Maliński tel. 698414863 email: tomek.malinski@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku: brak możliwości bezpośredniego wejścia do budynku. Wejście możliwe przez Hale Maszyn, gdzie jest zamontowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

 

Wewnątrz budynku: brak wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.
 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel.61 848 70 72.

 

Budynek ul. Szydłowska 50     

 

Adres: ul. Szydłowska 50, 60-656Poznań. Administrator budynku: Tomasz Maliński tel. 698414863 email: tomek.malinski@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu znajdują się miejsca parkingowe dla  osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- wjazd wózkiem inwalidzkim-podjazd zamontowany od frontu budynku.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku;
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.
 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel. 61 848 70 79

 

Stołówka  

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 30, 60-637 Poznań. Administrator budynku: Mariusz Baryła tel.725 422 505 email: mariusz.baryla@up.poznan.pl(link sends e-mail)
 

Obsługuje Firma zewnętrzna Vip Catering. Janusz Kaczmarek tel. 607 959 595 email: www.wipcatering.pol

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- wjazd wózkiem inwalidzkim-podjazd zamontowany od frontu budynku, prowadzi do drzwi bocznych. Budynek parterowy.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane kontaktowe: jw.

 

 

Kampus Cieszkowskich

Obejmuje kompleks budynków położonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego naprzeciwko jednostki wojskowej.

 

Budynek Kolegium Cieszkowskich

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek tel. 505 030 391 email: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku brak miejsc do parkowania formalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu w niewielkiej odległości od wejścia do budynku.

 

Wejście do budynku: wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- wjazd wózkiem inwalidzkim- podjazd zamontowany z boku budynku.

 

Wewnątrz budynku: istnieje możliwość przemieszczania się wózkiem inwalidzkim na poziomie parteru z uwzględnieniem Sali wykładowej nr C 1. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń,
w których obecność zwierząt jest wykluczona z uwagi na przepisy BHP.

 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel. 61 848 78 71.

 

Budynek Chemii Rolnej

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 71F, 60-625 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek tel. 505 030 391 email: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku brak miejsc parkingowych formalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu w pobliżu budynku.

 

Wejście do budynku: przystosowane dla osób niepełnosprawnych z tzw. poziomu zero.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • winda  przystosowana dla osób niepełnosprawnych, obsługująca wszystkie poziomy i części budynku;
 • toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona z uwagi na przepisy BHP.

 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji- tel.61 848 70 79

 

„Dworek Sołacki”  

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 71E,  60-625 Poznań . Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek tel. 505 030 391 email: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu brak miejsc parkingowych formalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu w pobliżu budynku

.

Wejście do budynku: wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych- wjazd z tzw. poziomu zero.

 

Wewnątrz budynku znajduje się:

 • elektryczna pochylnia umożliwiająca wjazd na 1 piętro.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel. 61 848 78 71.

 

„Stara Biblioteka”. Katedra Hodowli Lasu. Katedra Użytkowania Lasu.

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek tel. 505 030 391 email: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu brak miejsc parkingowych formalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowanie samochodu w pobliżu budynku.

 

Wejście do budynku: wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wjazd z uwzględnieniem tzw. pochylni usytuowanej z tyłu budynku.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • winda przystosowana  dla osób niepełnosprawnych obsługująca wszystkie części i piętra budynku;
 • toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel.61 848 78 71

 

Budynek Chemii Ogólnej

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 75 60-625 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek tel. 505 030 391 email: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu brak miejsc parkingowych formalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania w pobliżu budynku.

 

Wejście do budynku: wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- od strony wejścia głównego.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami;
 • istnieje możliwość przemieszczania się wózkiem z możliwością korzystania z Sali Wykładowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

 

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: 61 848 78 75.  

 

Muzeum UPP. Dom Absolwenta

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 69 60-625 Poznań. Administrator budynku: Waldemar Pytlik tel. 786 864 459 email: waldemar.pytlik@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu brak miejsc parkingowych formalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania w pobliżu budynku.

 

Wejście do budynku: wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- od strony wejścia głównego.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych obsługująca wszystkie piętra i części budynku;
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 69 jest obiektem zabytkowym.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni osób udzielających informacji: tel. 61 848 78 71.

 

Kampus Piątkowska

Położony przy ul. Piątkowskiej.

 

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

 

Adres: ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań.  Administrator budynku: Mariusz Baryła.tel. 725 422 505 email: mariusz.baryla@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w niewielkiej odległości od wejścia budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: przystosowane dla osób niepełnosprawnych- winda dla osób niepełnosprawnych zamontowane na zewnątrz od strony głównego wejścia.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych obsługujące wybrane części i pietra budynku;
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni’ osób udzielających informacji: 61 846 65 99.

 

Kampus Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

Położony w rejonie ulic Wojska Polskiego i Mazowieckiej.

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 31/33, 60-624 Poznań. Administrator budynku: Mariusz Baryła tel.725 422 505 email: mariusz.baryla@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu brak miejsc parkingowych formalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowanie w pobliżu budynku.

 

Wejście do budynku: wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pierwsze drzwi automatyczne, kolejne otwierane ręcznie.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, obsługujące wszystkie części i pietra budynku;

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: tel. 61 848 70 69

 

Kampus Ogrody

Położony u zbiegu ulic: Dąbrowskiego i Botanicznej.

 

Kolegium Zembala

 

Adres: ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek tel. 505 030 391 email: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w niewielkiej odległości od wejścia budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wejście z tzw. poziomu zero.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych- możliwy wjazd na wybrane piętra i części budynku (część budynku niedostępna dla użytkowników wózków inwalidzkich);
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona z uwagi na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: 61 848 79 80.

 

Domy Studenckie

 

Dom Studencki „Jurand” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Adres: ul. Piątkowska 94 /3a, 60-649 Poznań

 

Opis budynku – wejście do budynku:

 • schody wyposażone w poręcze po obu stronach
 • drzwi automatycznie otwierane 
 • podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • kawalerki wraz z wyposażeniem (meble i kuchnia) i oddzielnym węzłem sanitarnym (każda o powierzchni 36 m kw.) przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku;
 • 3 windy obsługujące wszystkie piętra na których znajdują się pokoje mieszkalne;
 • windy wyposażone są w system informacji głosowej oraz  przyciski opisane w  alfabecie Braille’a.
 • bezdotykowy system dostępu do pokoi za pomocą kart magnetycznych
 • w niektórych pokojach znajdują się bezdotykowe baterie umywalkowe
 • nowoczesny system wentylacji
 • stanowisko recepcji akademika dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Akademik otoczony jest parkingiem na ok. 25 miejsc postojowych, które usytuowane są w odległości ok. 20 m od wejścia do budynku.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa: https://www1.up.poznan.pl/akademiki/

 

Kierownik: Błażej Turguła, dsjurand@up.poznan.pl(link sends e-mail), tel. 61 846 64 68,

Recepcja budynku: 61 846 64 67

 

Dom Studencki „Danuśka” Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu

 

Adres: ul. Piątkowska 94 /3b, 60-649 Poznań

 

Opis budynku – wejście do budynku:

 • schody wyposażone w poręcze po obu stronach

W budynku nie ma drzwi automatycznie otwieranych.

Wnętrze budynku znajdują się:

 • 1 kawalerka wraz z wyposażeniem (meble i kuchnia) i oddzielnym węzłem sanitarnym (każda o powierzchni 36 m kw.) przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku;
 • 3 windy obsługujące wszystkie piętra na których znajdują się pokoje mieszkalne;
 • windy wyposażone są w system informacji głosowej oraz  przyciski opisane w  alfabecie Braille’a.

 

W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Akademik otoczony jest parkingiem na ok. 25 miejsc postojowych, które usytuowane są w odległości ok. 20 m od wejścia do budynku.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa: https://www1.up.poznan.pl/akademiki/

 

Kierownik: Daria Swoboda, dsdanuska@up.poznan.pl(link sends e-mail), tel. 61 846 64 74,

Recepcja budynku: 61 846 64 77

 

 

Dom Studencki „Maćko” Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Piątkowska 94 /3c, 60-649 Poznań

 

Opis budynku – wejście do budynku:

 • schody wyposażone w poręcze po obu stronach;

W budynku nie ma drzwi automatycznie otwieranych.

Wnętrze budynku:

 • 2 kawalerki wraz z wyposażeniem (meble i kuchnia) i oddzielnym węzłem sanitarnym (każda o powierzchni 36 m kw.) przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku;
 • posiada 3 windy obsługujące wszystkie piętra na których znajdują się pokoje mieszkalne;
 • windy wyposażone są w system informacji głosowej oraz  przyciski opisane w  alfabecie Braille’a.

W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Akademik otoczony jest parkingiem na ok. 25 miejsc postojowych, które usytuowane są w odległości ok. 20 m od wejścia do budynku.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa: https://www1.up.poznan.pl/akademiki/

 

Kierownik: Michał Baranowski, dsmacko@up.poznan.pl(link sends e-mail), tel. 61 846 64 85,

Recepcja budynku: 61 846 64 86

 

Dom Studencki „Przylesie” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 85, 60-625 Poznań

 

Opis budynku – wejście do budynku:

 • schody wyposażone w poręcz oraz podjazd dla wózka
 • podjazd dla osób z niepełnosprawnościami
 • 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

W budynku nie ma drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • pokoje mieszkalne  każdy z oddzielnym węzłem sanitarnym
 • pokój na parterze przystosowany dla osoby poruszającej się na wózku
 • platforma przyschodowa dla wózka

Możliwość podjazdu przed wejście do obiektu. Akademik posiada parking na ok. 45 miejsc postojowych, który usytuowany jest na tyłach obiektu.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa: https://www1.up.poznan.pl/akademiki/

 

Kierownik: Paulina Michalska, paulina.michalska@up.poznan.pl(link sends e-mail)przylesie@up.poznan.pl(link sends e-mail)

tel. 61 846 78 94,

Recepcja budynku: 61 846 78 77

 

Dom Asystenta, Doktoranta i Studenta „Sadyba” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 79, 60-625 Poznań

 

Opis budynku – wejście do budynku:

 • schody wyposażone w poręcz oraz podjazd dla wózka
 • platforma przyschodowa dla wózka

W budynku nie ma drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz  budynku znajdują się:

 • pokoje mieszkalne  każdy z oddzielnym węzłem sanitarnym
 • 2 pokoje gościnne każdy z oddzielnym węzłem sanitarnym (30 m kw., 58 m kw.)
 • w obiekcie jest przychodnia lekarska i żłobek

 Parking na ok. 20 miejsc postojowych, przed  budynkiem, zamykany bramą na pilota.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa: https://www1.up.poznan.pl/akademiki/

 

Kierownik: Paulina Michalska, paulina.michalska@up.poznan.pl(link sends e-mail)przylesie@up.poznan.pl(link sends e-mail)

tel. 61 846 78 94,

Recepcja budynku znajduje się w DS. „Przylesie” : 61 846 78 77

 

Biocentrum

 

Adres: ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek
tel. 505 030 391 email: 
slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)
 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wejście z tzw. poziomu zero.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych- możliwy wjazd na wybrane piętra
    i części budynku;
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona z uwagi na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni, osób udzielających informacji: 61 895 50 01.

 

Centrum Kultury Fizycznej

 

Adres: ul. Dojazd 7 60-632 Poznań. Administrator budynku: Sławomir Kaczmarek
tel. 505 030 391 email: 
slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku: przystosowane dla osób z niepełnosprawnych – wejście z tzw. poziomu zero.

 Wewnątrz budynku znajdują się:

 • winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnych- możliwy wjazd na wybrane piętra i części budynku;
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona z uwagi na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni: osób udzielających informacji: 61 846 62 45.
 

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

Adres: Ul. Szydłowska 43, ucmw@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku: wejście do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

 

Wewnątrz budynku znajdują się:

 

 • winda obsługująca wszystkie poziomy i części budynku;
 • na parterze toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Dane kontaktowe recepcji osób udzielających informacji:  61 846 66 84.

 

Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej

 

Adres : ul. Witosa 45, 61-693 Poznań

 

Administrator budynku : p. Sławomir Kaczmarek, tel. 505 030 391

 e-mail: slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Opis budynku: w pobliżu budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, wejście z parkingu do budynku po wysokich schodach, wejście do budynku od strony ul. Witosa posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak drzwi automatycznych, brak wind osobowych, toalety na parterze przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane kontaktowe portierni ; 61 848 78 76

 

 

 

W opisach budynków użyto nazw zwyczajowych danych obiektów.

Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2023 r.

 

WYDZIAŁY