Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia i fundusze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia i fundusze

Stypendia doktoranckie

 

 1. Uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich, zwanemu dalej doktorantem może być przyznane stypendium doktoranckie, na jego wniosek, na okres  12 miesięcy.
 1. Doktorant, który uzyskał zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich może wnioskować do Rektora o przyznanie na ten czas stypendium doktoranckiego.
 1. Doktorantowi środowiskowych studiów doktoranckich może być przyznane stypendium doktoranckie na jego wniosek, na okres 12 miesięcy, jeżeli tak stanowi umowa zawarta z Uniwersytetem Przyrodniczym.
 1. Stypendium nie może być nisze niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 1. Doktoranci otrzymujący stypendium, zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin rocznie.
 1. Doktoranci otrzymujący stypendium mogą podejmować pracę zarobkową.
 1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezalenie od otrzymywanych przez doktoranta:
 • świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej,
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendium doktorskiego.
 1. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie, wyjeżdzający na staż naukowy krajowy lub zagraniczny może otrzymywać stypendium w okresie stażu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich, ich zwiększania oraz wstrzymywania i wymaganych dokumentów określa:

Zarządzenie nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”

 

 

WYDZIAŁY