Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GOSPODARKA PRZESTRZENNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,

 

 

 

Opis kierunku

W 2050 roku 70% ludności będzie mieszkało w miastach, dlatego już teraz miasta stają się bardziej „smart”. Mądre przestrzenie do życia powodują obniżenie kosztów, zwiększają integrację społeczną i pozytywnie wpływają na ludzki dobrostan. W połowie XXI w. co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. Ideą planowania jest więc projektowanie obszarów, z których bez przeszkód skorzystają i 8-latkowie i 80-latkowie. Dowiedz się jak wykorzystać nowe technologie w budowaniu bezpiecznego, efektywnego i funkcjonalnego otoczenia. Wprowadzaj bioróżnorodność zamiast betonu. Pracuj przy tworzeniu przestrzeni przyszłości.

 

 

Studia na kierunku  Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.

 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 850 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwent studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych; opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu Absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do: opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych.

Perspektywy po studiach

 • Administracja publiczna, wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego)
 • Pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe
 • Agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości)
 • Firmy konsultingowe i doradcze

 

WYDZIAŁY