Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility LEŚNICTWO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LEŚNICTWO

Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

 

Opis kierunku

Zmiany klimatyczne powodują, że dbanie o środowisko naturalne staje się nie tylko koniecznością, ale i trendem – kierunkiem, w którym będą zmierzać kolejne pokolenia. Mieszkańcy miast – którzy w 2050 roku będą stanowić 70% ludności – coraz bardziej rozumieją konieczność przeciwdziałania postępującemu konsumpcjonizmowi i materializmowi. Badania wskazują, że przebywanie w otoczeniu drzew jest źródłem ludzkiego dobrostanu. Lasy będą więc nie tylko ważnym elementem bioróżnorodności i zielonymi płucami państw, ale też coraz częstszym miejscem wypoczynku i ucieczki od zdobyczy cywilizacji. Przyłącz się do działań pozwalających racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych. Pozwól zachowywać środowisko w stanie niezamienionym. Miej wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.

 

 

Studenci podejmujący studia zdobywają wiedzę ogólną i podstawową z dziedziny m.in. botaniki leśnej, dendrologii i fitosocjologii, zoologii leśnej czy gleboznawstwa leśnego. Oprócz tego ich wykształcenie jest sprofilowane na zagadnienia kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.

Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów. W rankingu Perspektywy 2016 kierunek Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów Leśnych w kraju, 5 miejsce wśród wszystkich kierunków rolniczych i leśnych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Matematycznej lub Wiedzy Ekologicznej
  • laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „leśnictwa”
  • laureaci konkursu: konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „leśnictwo”
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne –150 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 2200 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami  ochrony środowiska i prawami przyrody. Umie planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem.

Perspektywy po studiach

 • Jednostki administracji Lasów Państwowych
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Administracja Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Firmy związane z leśnictwem, w tym w zakłady usług leśnych, biura urządzania lasu
 • Placówki naukowe i badawcze
 • Po ukończeniu (dodatkowo) specjalności nauczycielskiej - w szkolnictwie

 

WYDZIAŁY