OGRODNICTWO

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Specjalności kształcenia: ogrodnictwo ogólne*, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin ogrodniczych, kształtowanie terenów zieleni*   (*niestacjonarne)

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać jedną z czterech specjalności kształcenia: hodowla roślin i nasiennictwo, kształtowanie terenów zieleni,* ochrona roślin ogrodniczych, ogrodnictwo ogólne.*.  Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.

Ogrodnictwo jest kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Unikatowy program studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu nowoczesnych technologii produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy grzybów i roślin leczniczych, ogrodnictwa zrównoważonego.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,  Matematycznej lub  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ogrodnictwa”
  • laureaci konkursów: „Zielone Dyplomy” w specjalności „ogrodnictwo”
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo - warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym.

Perspektywy po studiach

 • Szkółki roślin ozdobnych i sadowniczych
 • Firmy związane z produkcja i dystrybucją nasion
 • Giełdy i centra ogrodnicze
 • Stacje doświadczalne i hodowlane
 • Marketing ogrodniczy i doradztwo
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • Firmy związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
 • Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie ogrodnictwa