PROJEKTOWANIE MEBLI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

Opis kierunku

Studenci kierunku Projektowanie mebli zdobywają szeroką wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w informatycznych systemach zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla. Uczą się metod zarządzania procesami produkcji.

Absolwenci kierunku Projektowanie mebli posiadają szeroką wiedzę w m.in. tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Mają rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Poznają uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Nabywają umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Akceptowane są zaświadczenia o pozytywnej kwalifikacji z rysunku, wydane przez inne uczelnie państwowe.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: FIZYKA  Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci lub finaliści olimpiad: Matematycznej,  Informatycznej, Innowacji Technicznych, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent ma wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz. Zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od: koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systemach informatycznych zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla w skali. Zna metody zarządzania procesami produkcji. Jest zorientowany w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Ma rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie. W zakresie drzewnictwa, meblarstwa potrafi przedstawić własny pomysł na wyrób w kontekście przeznaczenia, funkcji, ergonomii, estetyki, konstrukcji, technologii i metod wytwarzania oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu projektowania potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Nabył umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umie podejmować samodzielne decyzje projektowe i organizacyjne w kontekście finalnych efektów funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych. Jest przygotowany do pracy zespołowej. Potrafi współdziałać wykorzystując kreatywność i umiejętności organizacyjne. Posiada odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia dzięki którym potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować dane niezbędne do realizacji własnych projektów. Absolwent rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Ma umiejętność myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa, stolarki budowlanej i wyposażenia wnętrz. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę dokonań własnych i innych osób. Zna zasady prawa autorskiego.

Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku projektowanie mebli umożliwia absolwentowi zdobycie wiedzy związanej zarówno z historią studiowanej dziedziny, jak i jej najnowszymi osiągnięciami. Takie przedmioty jak: Historia sztuki użytkowej, Historia mebla, Filozofia, Socjologia, Etykieta i komunikacja społeczna, Polityka społeczna, pozwalają absolwentowi na swobodne i emocjonalne podejście do rozwiązywania zagadnień projektowych. Natomiast zajęcia o tematyce czysto praktycznej: Pracownie techniczne, Ergonomia, Prawo autorskie, Etyka zawodu projektanta, ułatwiają podjęcie współpracy z przemysłem i samodzielną działalność projektową. Z kolei: Pracownia projektowa, Pracownia technik komputerowych, Pracownia modelowania i makiet, Rysunek projektowy, Rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli
 • Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne