TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

Opis kierunku

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: technologiczny i żywieniowy.

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z szeroko rozumianą gospodarką żywnościową oraz żywieniem człowieka. Rzetelna wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku pozwalają sprostać konkurencji na rynku pracy.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • laureaci olimpiad : Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 150 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Efekty kształcenia odnoszą się do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry w całej gospodarce żywnościowej. Efekty kształcenia zapisane dla kierunku spełniają efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Perspektywy po studiach

 • Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe
 • Instytucje naukowo-badawcze