Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA ROLNICZA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA ROLNICZA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

 

Opis kierunku

Rosnące zapotrzebowanie na żywność sprawia, że produkcja rolnicza musi być coraz bardziej wydajna. Z kolei zmiany klimatyczne powodują, że należy jeszcze sprytniej zarządzać zasobami. Powstają kolejne nowoczesne obiekty, systemy produkcyjne wspierają kolejne innowacyjne rozwiązania technologiczne – wszystko to w służbie człowiekowi. Stań się częścią cyfrowej transformacji i wykorzystuj dane do nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych. Wspieraj klientów w zakresie technicznym. Zarządzaj gospodarstwami przyszłości.

 

 

Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej,  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Perspektywy po studiach

 • Doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych
 • Inżynier serwisu technicznego
 • Zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych

Administracja państwowa i samorządowa

 

WYDZIAŁY