Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ZOOTECHNIKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ZOOTECHNIKA

Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Specjalności: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

 

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

 

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia kierunku Zootechnika pogłębiają wiedzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne w obszarze dwóch specjalności: hodowla zwierząt lub hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich. 

Kierunek wyróżnia przede wszystkim możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu chowu, hodowli i żywienia zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Zootechnika mają wysoką pozycję w świecie nauki oraz są aktywni i poważani we współpracy z praktyką zootechniczną.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Test dla absolwentów kierunków niepokrewnych:

– zakres tematyczny znajduje się na stronie wydziału www.animal.up.poznan.pl

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 60 osób

Początek zajęć – semestr zimowy (studia niestacjonarne), semestr letni (studia stacjonarne)

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł

 

 

 

Perspektywy po studiach

 • Jednostki prowadzące chów i hodowlę zwierząt
 • Jednostki rządowe i samorządowe związane z rolnictwem
 • Doradztwo rolnicze
 • Wytwórnie pasz
 • Jednostki nadzoru hodowlanego
 • Służby inseminacyjne
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego

 

WYDZIAŁY