Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (załącznik 5 do Regulaminu)