Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Delegacja UPP na seminarium w Najwyższej Izbie Kontroli | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Delegacja UPP na seminarium w Najwyższej Izbie Kontroli

W dniu 10 grudnia br. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyli w zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli seminarium nt. megainformacji „System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian”. W wydarzeniu wzięli udział prof. dr hab. Piotr Goliński – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr inż. Maciej Taczanowski z Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oraz dr Michał Gazdecki z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie. Ze względów epidemicznych przyjęto tzw. hybrydową formułę organizacyjną seminarium, tj. prelegenci zaproszeni zostali do osobistego udziału w siedzibie NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, natomiast pozostali uczestnicy, zarówno reprezentujący środowisko naukowe, jak i zainteresowane organy i inspekcje oraz pracownicy NIK wzięli udział w formie zdalnej.

 

Współpraca UPP z NIK w zakresie systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce została zapoczątkowana w kwietniu 2021 roku zaproszeniem Wiceprezes NIK Małgorzaty Motylow, skierowanym na ręce JM Rektora, do przedstawienia stanowiska w sprawie ewentualnej reformy obecnie funkcjonującego modelu kontroli bezpieczeństwa żywności. Wyzwanie to podjął Prorektor Piotr Goliński, który zaprosił do współpracy interdyscyplinarny zespół naukowców w składzie: dr inż. Maciej Taczanowski i prof. dr hab. Piotr Konieczny z Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności (WNZ), dr n. wet. Przemysław Racewicz z Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Kierownik Pracowni Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego (WWM), dr Michał Gazdecki, dr Elżbieta Goryńska-Goldmann i dr Anna Wielicka-Regulska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie (WE). Efektem prac zespołu było opracowanie ekspertyzy pt. „Stanowisko w sprawie zmiany istniejącego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce”, które zostało przekazane NIK. Zakres przedmiotowy tego opracowania stanowiły dwie części: 1/ rdzeń instytucjonalny urzędowej kontroli żywności, który stanowią przepisy prawa żywnościowego oraz nadzorujące ich przestrzeganie organy administracji publicznej (urzędowa kontrola żywności) oraz 2/ gospodarcze uwarunkowania urzędowej kontroli żywności w zakresie: działalności przedsiębiorstw - podmiotów kontrolowanych działających na rynku spożywczym, relacji międzyorganizacyjnych organów kontrolujących i podmiotów kontrolowanych oraz zachowań konsumentów, beneficjentów systemów urzędowej kontroli żywności. Ekspertyza kończyła się rekomendacjami w zakresie przedmiotowej sprawy. Opracowanie spotkało się z dużym uznaniem ze strony zleceniodawcy i stanowiło materiał źródłowy do przygotowanej przez Delegaturę NIK w Łodzi megainformacji „System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian” (https://www.nik.gov.pl/plik/id,25232,v,artykul_24213.pdf). 

Jednocześnie profesjonalne przygotowanie ekspertyzy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu było przesłanką do zaproszenia przez organizatorów seminarium NIK zespołu autorskiego UPP do wygłoszenia referatu pt. „Uwarunkowania i koncepcja reformy polskiego systemu urzędowej kontroli żywności - stanowisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Cześć 1. Uwarunkowania prawne koncepcji reformy polskiego systemu urzędowej kontroli żywności zreferował dr Maciej Taczanowski. Natomiast prelegentem części 2. Perspektywa przedsiębiorstw oraz konsumentów a koncepcja reformy polskiego systemu urzędowej kontroli żywności – uwarunkowania rynkowe był dr Michał Gazdecki. 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

fot. M.Brzeziński/NIK

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY