Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia dostępna bez barier | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia dostępna bez barier

Dla dorosłego człowieka, zdrowego, w pełni sił, który nie potrzebuje wsparcia w doświadczaniu rzeczywistości, dostępność jest najczęściej niezauważalna. Jednak dla wielu osób, czasowo bądź trwale dotkniętych różnorodnymi trudnościami dostępność warunkuje możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia. Jedną z tych sfer jest edukacja.

 

 

Do osób niepełnosprawnych… …zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu  z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Art. 1 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

 

Do tej pory na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

 • powołano w 2016 roku Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • proces rekrutacji dostosowywano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wprowadzano formy dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • minimalizowano w miarę dostępnych środków bariery architektoniczne ograniczające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społeczności akademickiej,
 • uwzględniono zapisy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w dostępnie do edukacji w oficjalnych dokumentach uczelni (statut UPP, Regulamin Studiów UPP).

 

Dostrzegamy potrzebę dalszych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Dlatego stworzyliśmy plan działań w ramach inicjatywy Uczelnia dostępna finansowanej z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Dzięki uzyskanym środkom finansowym, Uniwersytet Przyrodniczy ma możliwość jeszcze bardziej dostosować swoje środowisko fizyczne, procedury, strukturę organizacyjną, wdrożyć usługi specjalistyczne i wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami oraz zadbać o podniesienie świadomości i kompetencji kadry w tym zakresie.

 

Plany związane z realizacją projektu obejmują m.in.:

 • audyt dostępności architektonicznej,
 • zakup systemu oznakowania przestrzennego uczelni,
 • założenie pętli indukcyjnych w salach,
 • audyt strony internetowej i jej dostosowanie,
 • zakup oprogramowania do wsparcia e-learningu
 • audyt kierunków,
 • zaangażowanie asystentów osób z niepełnosprawnością
 • indywidualne konsultacje metodyczne dotyczące prowadzenia zajęć,
 • cykl szkoleń podnoszących świadomość kadry uczelni.

 

Wartość projektu: 3 759 427,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  3 646 644,43 zł

 

O kolejnych krokach we wdrażaniu inicjatywy Uczelnia dostępna będziemy członków naszej społeczności akademickiej informować na bieżąco.

 

 

dr Magdalena Maćkowiak
Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

 

 

WYDZIAŁY