Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Akty prawne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Akty prawne

Przepisy zewnętrzne

PDF icon USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 601 KB
PDF icon USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 829.98 KB
PDF icon Tekst ujednolicony z dnia 15 września 2017 r. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789) 161.02 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 32.59 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą 35.43 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 34.47 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 77.96 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktorskich oraz stypendiów doktoranckich 321.31 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 394.98 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski 303 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 802.46 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora 38.47 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 578.64 KB
PDF icon USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oraz niektórych innych ustaw 356.69 KB
PDF icon Tekt ujednolicony z dnia 28 listopada 2017 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2017.2183) 438.94 KB

Przepisy wewnętrzne

WYDZIAŁY