Dział Osobowy i Spraw Socjalnych

DANE ADRESOWE

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych
Collegium Maximum
ul. Wojska Polskeigo 28
60-637 Poznań

tel. +48-61-848-7044, 848 7045, 848 7046, 848 7048849 7056
kadry@up.poznan.pl

PRACOWNICY

Kierownik
mgr Dorota Wiatr, pok. 410
tel. +48-61-848-7044
dorota.wiatr@up.poznan.pl

 

Z-ca kierownika pok. 411
mgr Karolina Szybowicz
tel. +48-61-848-7056 
karolina.szybowicz@up.poznan.pl

 

Sprawy osobowe pracowników
 

St. specjalista

mgr Mirosława Ryciak
tel. 61-848-70-45
miroslawa.ryciak@up.poznan.pl

 

Specjaliści

lic. Anna Tecław
tel. 61-848-7046
anna.tecław@up.poznan.pl

 

Joanna Frankiewicz
tel. 61-848-7046
joanna.frankiewicz@up.poznan.pl

 

Karolina Korczewska-Kózka
tel. 61-848-7045
karolina.korczewska@up.poznan.pl

 

 

Sprawy socjalne pracowników i emerytów

 

St. specjalista
mgr Karolina Bresińska
tel. 61-848-7048
karolina.bresinska@up.poznan.pl

 

Specjalista
lic. Hanna Jankowska
tel. 61-848-7048
hanna.jankowska@up.poznan.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Sprawy osobowe pracowników:

 

 • kompletowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli akademickich, pracowników naukowobadawczo i inżynieryjno-technicznych, pracowników bibliotecznych, administracji i obsługi;
 • kompletowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników zatrudnionych w projektach;
 • prowadzenie akt osobowych i obowiązującej ewidencji pracowników, o których mowa w pkt. 1 i 2 w zakresie: umów o pracę, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń (awansów, przeszeregowań), ewidencji czasu pracy (urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych, macierzyńskich, tacierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych itp.), nagród oraz kar;
 • przygotowywanie wniosków o odznaczenia oraz nagrody Ministra;
 • opracowywanie wniosków o nagrody ze Specjalnego Funduszu Nagród;
 • obsługa systemu POL-on poprzez wprowadzanie na bieżąco danych do systemu;
 • zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie zwalnianych pracowników do Ubezpieczeń Społecznych;
 • pełna obsługa systemu KADRY-PŁACE;
 • współpraca i pomoc w kompletowaniu dokumentów związanych z przejściem na emeryturę lub rentę;
 • wystawianie i wydawanie świadectw pracy i innych zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 • przygotowywanie danych na potrzeby sprawozdań i prowadzenia polityki kadrowej;
 • porządkowanie i przekazywanie materiałów do Archiwum Uczelnianego.
 • wydawania skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne;

 

Sprawy socjalne pracowników i emerytów:

 

 • przygotowywanie planu podziału środków z ZFŚS;
 • przyjmowanie i opracowywanie wniosków dotyczących udzielanych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego oraz przyznawania pomocy materialnej pracownikom i byłym pracownikom Uczelni;
 • obsługa administracyjna posiedzeń Zespołu roboczego ds. zakładowego funduszu socjalnego;
 • sporządzanie umów na udzielane pożyczki, gromadzenie i opracowanie stosownej dokumentacji;
 • obsługa modułu socjalnego;
 • rozliczanie na koniec roku środków ZFŚS.